Ametikoht: tenuurisüsteemi professori ametikoha I karjääriaste - kaasprofessor
Akadeemiline üksus: loodus- ja terviseteaduste instituut
Akadeemiline suund: loodusteadused ja jätkusuutlik areng
Ametikoht täidetakse 1. septembrist 2020

Akadeemilise tegevuse valdkonna kirjeldus
Ökoloogia keskuse arendus- ja teadustegevuse ja uurimisteemade koordineerimine. LTI ja teiste instituutide teadussuundadega integreeritavuse loomine ja interdistsiplinaarsete teadus- ja rakendusprojektide koordineerimine. Ökoloogia keskuse väljapaistvuse suurendamine. Olulisel kohal on koostöö ja sidemete loomine ülikoolidega ja erasektoriga nii Eestis kui välismaal. Professor koordineerib ja aitab kaasa Ökoloogia keskus peamiste teadussuunade - soode, järvede, rannikute, jõgede ja põhjaveega seotud ökosüsteemide erinevas aja ja ruumi skaalas toimuvate protsesside uurimisele ning saadud teadmiste rakendamisele ökosüsteemide jätkusuutliku majandamise ja kaitsmisega seotud küsimuste lahendamisele. Lisaks sellele aitab professor kaasa Ökoloogia keskuses keskkonnahariduse alase arendustöö ja projektide läbiviimisele. Oluliste väljundite hulgas on doktoriõppekava keskkonnaökoloogia suuna arendamise eest vastutamine, doktorantide juhendamine. Professor panustab LTI tipp-keskuse tegevusse interdistsiplinaarsetes teadusprojektides osalemise ja teadusprojektide juhtimisega. Osalemine loodusteaduslike õppekavade arendamises ja õppetöö läbiviimises, Keskkonnakorralduse BA, Integreeritud loodusteaduste BA, Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja MA, Molekulaarse biokeemia ja ökoloogia MA, Ökoloogia PhD  ning üliõpilaste juhendamises. 

Ametikoha strateegiline olulisus
TLÜ 2015-2020 aastate arengukavas ning ka uues arengukavas kuni aastani 2023 on fookusvaldkonnaks 1.4 - Terve ja jätkusuutlik eluviis. LTI on põhiline vastutaja selles fookusvaldkonnas, mistõttu LTI arengukavalised alameesmärgid on seotud erinevates arengukava punktides keskkonna, ökoloogia ja tervise teemaliste eesmärkidega. Ökoloogia ja keskkonnaküsimused ning inimese heaolu säilimiseks vajalike ökosüsteemist toimivate seoste mõistmine on läbivalt oluline teema nii Euroopa kui Eesti arenguprioriteetides, ökosüsteemiteenuste sotsiaal-majanduslik väärtustamine üheks tulevikumajanduse aluseks. Valdkond toetab Eesti majanduse ja teaduse spetsialiseerumise suundumusi ning globaalseid trende läbi seotuse Euroopa Liidu erinevate arengukavadega. Konkreetselt on Loodus- ja terviseteaduste instituudi 2015-2020 arengukavas märgitud järgmised Ökoloogia keskusega otseselt seotud eesmärgid:
2.1 Selgitame välja ajalised muutused tormide sageduses kasutades ökoloogilisi, sedimentoloogilisi ja geomorfoloogilisi andmeid, ning hindame nende muutuste mõju randade evolutsioonile, taimkattele ja maakasutusele Eestis viimaste aastatuhandete jooksul.
2.2 Määratleme erimastaapsete looduslike ja antropogeensete protsesside ajalis-ruumilist mõju veekeskkonnaga seotud ökosüsteemide (sood, järved, jõed, rannikud ning nende valglad) talitlusele ja arengule multiskalaarsel tasandil ning töötame välja nende ökosüsteemide säilitamise ja taastamise teaduslikke printsiipe.
2.3 Arendame välja võimekuse jõgede valgalapõhiste ökosüsteemide ja järveökosüsteemide ökohüdroloogiliste toimimismehhanismide modelleerimiseks.
2.4 Arendame paleoökoloogilisi, maastikuökoloogilisi, telmatoloogilisi ja rannageoloogilisi uurimismeetodeid.
2.5 Loome linna ökosüsteemide jätkusuutlikumaks majandamiseks integreeritud sotsiaal-ökoloogilise (social-ecological) kontseptsiooni, mis kaasab ühiskonna erinevad huvigrupid ja linna ökosüsteemiteenused.
2.6. Arendame ökosüsteemiteenuste kontseptsioonil põhinevaid interdistsiplinaarseid uurimismeetodeid ja töötame välja jätkusuutliku arengut toetavaid kommunikatsiooni- ja hariduspraktikaid. 

Senine tegevus ökoloogia ja ökohüdroloogia valdkonnas on olnud tulemuslik: on teostatud kõrgetasemelisi teadusuuringuid, realiseeritud erinevaid teadus- ja rakendusprojekte. LTI Ökoloogia keskus teostab kõrgetasemelisi teadusuuringuid ja pakub ökoloogia- ja keskkonnaalaseid teenuseid erinevatele organisatsioonidele. 

Professuur on strateegiliselt oluline mitmel põhjusel: Ökoloogia keskuse teadustegevuse arendamiseks ja koordineerimiseks, keskuse arengu edendamiseks ning loodusteaduste ja jätkusuutlikkuse alaseks koolitamiseks LTI-s kolmel kõrghariduse tasemel (k.a. õpetajakoolitus). Ökohüdroloogia professuur on laiemalt seotud keemia, füüsika, bioloogia, ja psühholoogia valdkondade profesuuride ja tihedamalt keskkonnakorralduse ja jätkusuutliku arengu professuuriga ökoloogia- ja keskkonnaalaste teemade ja koostegevuste kaudu. Professuurid täiendavad üksteist tänu erialaste teemade ning valdkondade erinevate fookuste kaudu.

Kandidaadile esitatavad nõudmised (sh erialane kogemus)
Tenuurisüsteemi professori ametikohale kandideerija peab vastama vähemalt ametikoha I karjääriastme (kaasprofessor) nõuetele (TLÜ töösuhete eeskirja lisad nr 2, 9 ja 10). Eesmärgiga toetada vastava teadus- ja õppevaldkonna eestvedajaks kujunemist Tallinna Ülikoolis alustab valituks osutunud professor töötamist ametikoha I karjääriastmel (kaasprofessor), ning liigub ametikoha II karjääriastmele läbi atesteerimise.

Valdkonna eripärast tulenevalt on olulisemateks nõuteks järgmiste kompetentside olemasolu:

  • kandidaadil peab olema PhD kraad ökoloogias või sarnasel teadussuuna;
  • peamisteks vajalikes teadustöö põhisuundadeks on vee ja elustiku vaheliste seoste uurimine, põhjaveest sõltuvate pinnavee- ja maismaaökosüsteemidega seotud küsimuste uurimine, veekogude ökosüsteemiteenuste määramine, veekogude areng ja muutused Holotseenis, kliimamuutused ja nende mõju veeökosüsteemidele, keskkonnaharidus ja -kommunikatsioon.

Kandidaadil peab olema teadus- ja arendustegevuse kogemus eelnevalt mainitud teadustöö põhisuundades ning lisaks ka laialdane interdistsiplinaarse teadustöö kogemus erinevates siseriiklikes ja rahvusvahelistest rühmades. Lisaks eeldatakse õppetöö läbiviimise alast kogemust kõikidel tasemetel enda teadustöö põhisuundadega seonduvates valdkondades ning üldisemaid erialaseid pädevusi laiemas keskkonnateaduse valdkonnas. Kandidaadil peavad olema kõrgetasemelised publikatsioonid ja saadud uurimisprojektid ökoloogia ja ökohüdroloogia valdkondades, eriti veekogude ökosüsteemiga seonduvalt. Kandidaadilt oodatakse  vajalikke oskusi osalemiseks LTI, TLÜ ja ülikoolivälistes akadeemilistes ning administratiivsetes otsustuskogudes ning komisjonides. 

Tööülesanded
Vastavalt töösuhete eeskirja lisadele nr 1, 2 ja 10: õppetegevus – 20%, teadus- ja arendus- või muu loometegevus – 60%, ühiskondlik ja institutsionaalne tegevus – 20%

Keeleoskuse nõuded

  • Inglise keel õppe- ja teadustöö läbiviimiseks vajalikul tasemel: vähemalt C1
  • Eesti keele oskus on vajalik valdkonna üliõpilastele õppetöö teostamiseks, eestikeelse terminoloogia arendamiseks ja kasutamiseks. Professuur vastutab ja töötab eelkõige eestikeelsete õppekavade täitmisel, panustades vastavalt HTM-i halduslepingule TLÜga (  loodusteaduste õpetajate koolitamiseks Eesti koolidele). Ladus eesti keele oskus tuleks omandada 3 aasta jooksul.

Koormus: 1,0.
Töötasu: töötasu kokkuleppel, vastavalt TLÜ töötasustamise eeskirjale.
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Töölepingu algus: 01.09.2020 

Lisainfo: korralduslikud küsimused konkurss@tlu.ee; väljakuulutatud ametikohta puudutavad küsimused: LTI administratiivjuht Tiina Aavik, tiina.aavik@tlu.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada 10. märtsiks 2020 (kaasa arvatud) TLÜ personaliosakonda.

Ametikoha kirjeldus inglise keeles (Tenure track position in Ecohydrology)