Ametikoht: tenuurisüsteemi professori ametikoha I karjääriaste - kaasprofessor
Akadeemiline üksus: Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Akadeemiline suund: meedia ja kommunikatsioon
Ametikoht täidetakse 1. septembrist 2020

Akadeemilise töövaldkonna kirjeldus: "osaluskultuur" on mõiste, mida kasutatakse mõtestamaks seda, kuidas ristuvad ja kattuvad “digitehnoloogiad, kasutajate loodud sisu ning sotsiaalmeediaplatvormide populaarsusest tulenevad muutused võimusuhetes meediatööstuste ja selle tarbijate vahel“ (Burgess ja Greene, 2018). Osaluskultuuril teoreetiline lääts seab uurimuse keskmesse selle, mida tehnoloogia konkreetsetele gruppidele ja indiviididele võimaldab, millised (sub)kultuurid ja praktikad üleilmse interneti ajastul esile kerkivad, ent ka selle, millised tähelepanumajandused ses kontekstis eenduvad, kuidas võim neis funktsioneerib ja kuidas neis loomingulisust või tööd tasustatakse. Tallinna Ülikooli osaluskultuuri professuuri kontekstis on spetsiifiline analüütiline fookus praktikatel, st indiviidide ja gruppide omavahel seotud, põhistatud toimingutel, mõtetel ja tunnetel.
 
Osaluskultuuri professori uurimis-, ja õppetöö keskendub ühele või mitmele sotsiaalmeediast, mobiilirakendustest ja digitehnoloogiatest vahendatud tähendusloomepraktikale, mis võivad avalduda näiteks võib sisuloome, remikskultuuri või fänluse kaudu. Professor panustab muuhulgas vastavate praktikate uurimiseks sobilike meetodite ja uurijaeetika arendamisesse. Lisaks teadusuuringutele, õpetamisele ja juhendamisele oodatakse osaluskultuuri professorilt aktiivset institutsionaalset, riiklikku ja rahvusvahelist koostööd ja õppekavade väljatöötamist ning vedamist arendades seeläbi osaluskultuuri uuringutest kõrgetasemelise teadussuuna Tallinna Ülikoolis.

Tallinna Ülikooli meediavaldkonna peamised strateegilised eesmärgid (mis on Eesti haridusministeeriumi poolt ülikoolile prioriteediks seatud) nagu ka BFMi strateegilised eesmärgid meediavaldkonna õpetamise ja teadusuuringute alal on tähtsuse järjekorras järgmised: 

 • õpetamise ja uurimistöö paigutamine kultuuri ja ühiskonnaelu digitaliseerimise ja platvormiseerumise laiemasse konteksti;
 • panustamine multimodaalse sisuloome ja loojutustuse uurimisse ja õpetamisse;
 • kriitiliste ja digitaalsete oskuste ning innovatsiooni uurimine ja õpetamine;
 • meedia-, ja kultuurimuutuste interdistsiplinaarse uurimistöö tähtsustamine;
 • koostöö ettevõtete, avaliku ja kolmanda sektori partneritega positiivsete ent teaduspõhiste poliitiliste muudatuste loomiseks.

Osaluskultuuri professorilt oodatakse panustamist nende strateegiliste eesmärkide saavutamisse.

BFM-is oodatakse osaluskultuuri professorilt tihedat koostööd meediainnovatsiooni professori, meediajuhtimise ja meediamajanduse professori, kultuuridevahelise kommunikatsiooni professori, ristmeedia dotsendi, meediapoliitika dotsendi ja meediateooria dotsendiga. Kombineerituina võimaldavad nende ametikohtade lähenemisviisid terviklikku lähenemist meedias ja kultuuris toimuvatele makro- ja mikroinstitutsioonilistele, majanduslikele, poliitilistele, eetilistele, sotsiaalsetele ja kultuurilistele nihetele kõikehõlmava digitaliseerimise, platvormiseerumise ja meediakonvergentsi kontekstis. Soovitavad „risttolmlemise“ näiteks on vastloodud magistriprogramm „Ekraanimeedia ja innovatsioon“, mille töötas välja nimetatud meeskond ning mida kureerib praegune visuaalkultuuri ja sotsiaalmeedia dotsent.

Lisaks kolleegidele BFM-is peaks osaluskultuuri professor tegema koostööd teiste ülikoolis töötavate kolleegidega nii meetodite kui uurijaeetika arendamise osas, aga ka teaduskoostöö ja ühise doktorantide juhendamise nimel.

Valdkonna olulisus TLÜ, Eesti ja Euroopa arenguprioriteetide suhtes: see ametikoht johtub vajadusest mõista ja mõtestada neid olulisi ühiskondlikke, kultuurilisi, poliitilisi ja majanduslikke muutusi mille on kaasaa toonud interneti (57%, so 4,38 miljardit kasutajat üle maailma), nutitelefonide (3,5 miljardit), sotsiaalmeedia (3,72 miljardit aktiivset igakuist kasutajat kogu maailmas) ja mobiilirakenduste (mobiilirakenduste tööstuse eeldatav tulu 2020. aastal on 189 miljardit, keskmisel nutitelefoni kasutajal on tema telefonis rohkem kui 80 rakendust) lai levik. 

Eesti ja ELi strateegilised visioonid rõhutavad, et aastaks 2035 on „nn digitaalsete põliselanike esimene põlvkond saavutanud võimu” (2035.a ELi säästva majanduse strateegia), digitaalne kirjaoskus sh kriitilised kirjaoskused on muutunud tööturu võtmeoskuseks (Eesti 2035), ning et mitmesugustel digioskustel on oluline roll noorte hariduses (Eesti 2035). Ühtlasi rõhutatakse neis dokumentides, et ühiskonnad seisavad silmitsi oluliste väljakutsetega, mis tulenevad sotsiaalmeediaplatvormide ülesehitusest ja omandimudelitest (ELi digitaalse ühtse turu strateegia), et parema tulevikuinterneti loomiseks on vaja rohkem pingutada (ibid), ning et sotsiaalmeedia kaval ärakasutamine on võimaldanud „võimsatel huvigruppidel luua mõjunišše, tungides aladele, mis kuulusid varem avalikku sfääri” (2035. aasta jätkusuutlik ELi majandusstrateegia). Laias laastus kuuluvad kõik need mured ja prioriteedid osaluskultuuri kui valdkonna pädevusse ning eeldatakse, et osaluskultuuri professor aitab kaasa nende probleemide lahendamisele ja laiaulatuslike eesmärkide saavutamisele.

Tallinna Ülikooli arengukavas seatakse esikohale kultuuriõpe, visuaalne meedia ja haridusinnovatsioon. Kavandatav professuur aitab kaasa kõigi kolme arengule ja ülikooli konkurentsieelisele neis valdkondades. Samuti jätkab ja laiendab osaluskultuuri professor TLÜs tehtavat teadustööd, milles käsitletakse erinevaid osalusel põhinevaid võrgustatud praktikaid ja nende isiklikke, sotsiaalseid, poliitilisi ja eetilisi mõjusid. Professor panustab Eesti osaluskultuuri-uurijate (doktoriõppe ja järeldoktorite juhendamise kaudu) ja praktikut tulevikupõlvkonna ettevalmistamisesse ning tugevdab TLÜ ja BFM positsiooni interneti- ja kultuuriuuringutega tegeleva teadusasutusena.

Kandidaadile esitatavad nõuded (sh erialane kogemus)
Tenuurisüsteemi professori ametikohale kandideerija peab vastama vähemalt ametikoha I karjääriastme (kaasprofessor) nõuetele (TLÜ töösuhete eeskirja lisad nr 2, 9 ja 10). Eesmärgiga toetada vastava teadus- ja õppevaldkonna eestvedajaks kujunemist Tallinna Ülikoolis alustab valituks osutunud professor töötamist ametikoha I karjääriastmel (kaasprofessor), ning liigub ametikoha II karjääriastmele läbi atesteerimise.

Kandidaat peab:

 • omama doktorikraadi meedia, kommunikatsiooni, sotsioloogia või muude sotsiaalteaduste alal. Eelistatud on kandidaadid, kelle väitekiri keskendus digitaalsetele/osaluspõhistele/ võrgustatud praktikatele või kellel on kogemusi osaluskultuuri uurimisel ja õpetamisel. Soovitav on rahvusvaheline kogemus kas doktorikraadi või järeldoktori omandamise näol mujal kui Eestis;
 • kõrgetasemeliselt teaduskirjandust publitseerima (vähemalt üks monograafia ja vähemalt 12 publikatsiooni viimase viie aasta jooksul interneti-uuringute, osaluskultuuri ja digimeedia valdkonnas kõrgelt hinnatud rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades, kogumikes ja käsiraamatutes), sealhulgas tuleb kasuks kogemus ajakirjade eriväljaannete või kogumike toimetamisega või kuulumine hinnatud teadusajakirjade toimetuskolleegiumitesse. Eelistatakse kandidaate, kes on avaldanud teaduslikke publikatsioone ka eesti keeles ja/või aidanud muul viisil kaasa eestikeelse terminoloogia arendamisele. Soovitatav on panus teaduseetika ja/või uurimismeetodite väljatöötamisse;
 • olema hästi integreeritud asjakohastesse rahvusvahelistesse teaduslikesse võrgustikesse ja/või alaliitudesse;
 • omama küllaldast ja asjakohast õpetamiskogemust kõigil kolmel tasemel (bakalaureus, magister, doktor), eelistatakse rahvusvahelise kogemusega kandidaate;
 • omama juhendamiskogemust kõigil kolmel tasemel (bakalaureus, magister, doktor);
 • omama kogemusi õppekavade kujundamisel ja/või koordineerimisel;
 • tõendama suutlikkust kaasata teadusuuringute jaoks välist riiklikku või rahvusvahelist rahastust;
 • omama institutsionaalse ja rahvusvahelise kosstöö kogemust.

Ametikoha eestvedamise/juhtimise aspektid: osaluskultuuri professorilt eeldatakse uurimisrühmade eestvedamise ja juhtimise kogemuse olemasolu. Kandidaadil on soovitatav tõendada meeskonna juhtimise ja koostööoskusi.

Tööülesanded
Põhinevad ülikooli töösuhte eeskirja lisadel 1, 2 ja 10. Tööülesanded jagunevad ligikaudu teadusalasteks (40-65%), õppetööks (20-40%) ning ühiskondlikuks ja institutsionaalseks tööks (10-30%). Osaluskultuuri professorilt oodatakse, et ta:

 • juhib osaluskultuuri valdkonna teadusuuringute ja õppetöö arengut
 • aitab kaasa õppekavade väljatöötamisele
 • aitab kaasa BFMi suurenevale konkurentsieelisele teadusrahastuse, teaduskoostöö, õppetöö, jms osas;

Eetika
Teadustöö järgib Eesti head teadustava ning teadusuuringute kavandamisel ja läbiviimisel teeb töötaja koostööd kohalike eetikakomiteedega.

Keeleoskus ja esindatus akadeemilistes kogukondades

 • Inglise keel kõrgtasemel (C1), 
 • Eelistatud on hea eesti keele oskusega kandidaadid, kuna TLÜ töökeel on eesti keel, mida on vaja administratiivülesannete täitmiseks ning BFM-il on mitmeid bakalaureuse- ja magistriõppekavasid, kus õpe toimub eesti keeles. Kandidaate, kes ei oska eesti keelt, arvestatakse siiski juhul, kui nad pühenduvad eesti keele omandamisele töökeelena 3 aasta jooksul.
 • BFMi esindamine internetiteadlaste assotsiatsioonis AoIR, rahvusvahelises kommunikatsiooni assotsiatsioonis ICA ja kas IAMCR-is (Rahvusvaheline Meedia- ja Kommunikatsiooniuuringute Assotsiatsioon), ECREA-s (Euroopa Kommunikatsiooni Teadusuuringute ja Hariduse Assotsiatsioon) või ESA-s (Euroopa Sotsioloogia Assotsiatsioon). 

Koormus: 1,0.
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Töölepingu algus: 01.09.2020 

Lisainfo: korralduslikud küsimused konkurss@tlu.ee; väljakuulutatud ametikohta puudutavad küsimused: BFMi administratiivjuht Kaie Viigipuu-Kreintaal, kaie.viigipuu@tlu.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada 10. märtsiks 2020 (kaasa arvatud) TLÜ personaliosakonda.

Ametikoha kirjeldus inglise keeles (Tenure Track Position in Participatory Culture)