Ametikoht: tenuurisüsteemi professori ametikoha I karjääriaste - kaasprofessor
Akadeemiline üksus: digitehnoloogiate instituut
Akadeemiline suund: matemaatika ja matemaatika didaktika
Ametikoht täidetakse 1. septembrist 2020

Tegevusvaldkonna kirjeldus: Lisaks rakendusmatemaatika-alasele õppe- ning teadus- ja arendustegevusele on professori ülesanneteks:

 1. matemaatika õppekavade arendus;
 2. teiste instituutide toetamine matemaatiliste meetodite rakendamisel õppe- ja teadustegevuses;
 3. matemaatika ja selle rakenduste propageerimine.

Prioriteetsed alavaldkonnad on:

 • matemaatiline modelleerimine (analüütiline ja statistiline modelleerimine, sh andmeanalüüs) ja
 • numbriline analüüs.

Mõlemal juhul eeldatakse arvutite kasutamist eksperimentaalmatemaatika meetodite rakendamisel, tegemaks kindlaks matemaatiliste objektide omadusi, omavahelisi seoseid ja mustreid, kontrollimaks hüpoteese jmt.    

Akadeemiline kontekst
Digitehnoloogiate instituut on ainus matemaatika õppekava pakkuv instituut Tallinnas. Professorilt eeldatakse uue rakendusmatemaatika õppekava väljatöötamise juhtimist (sh matemaatiliste meetodite rakendamine loodusteadustes, tehnikateadustes, majanduses, informaatikas, infoteadustes, sotsiaalteadustes jmt). Loomulik koostöö saab olema eelkõige matemaatika, statistika, andmeanalüüsi ja andmeanalüütika õppejõududega, aga samuti teiste tenuurikohtadel olevate õppejõududega, seda eriti matemaatika ja informaatika didaktika ning info- ja andmeteaduse professoritega. 

Matemaatika ja matemaatika didaktika akadeemiline suund kuulub digitehnoloogiate instituudi alla. Instituudi teisteks akadeemilisteks suundadeks on: rakendusinformaatika, inimese ja arvuti interaktsioon, infoteadused, haridustehnoloogia. Instituudis töötavate matemaatikaõppejõudude põhivaldkonnad on: summeeruvusteooria, kindlustusmatemaatika, topoloogilised algebrad, Fourier’ analüüs, algebralised arvukorpused. Instituudi doktoriõppekaval „Infoühiskonna tehnoloogiad“ võib õppida eksperimentaalmatemaatika teemadel; doktoriõpinguid puhtas matemaatika viib läbi Tartu Ülikoolis. 

Valdkonna seotus TLÜ, Eesti ja Euroopa arenguprioriteetidega: matemaatika on üks baasteadustest, mille meetodeid rakendatakse laialdaselt peaaegu kõikides teistes teadusvaldkondades. Seetõttu on Euroopa Komisjon kuulutanud matemaatika üheks elukestva õppe võtmekompetentsiks. Matemaatika-alaste kompetentside nõuded on sätestatud mitmete elukutsete profiilikirjeldustes ning mõnikord ka seadusandlikes aktides nagu näiteks Kindlustustegevuse seadus: “Aktuaarifunktsiooni täitev isik peab omama ja vajaduse korral olema võimeline tõendama kindlustus- ja finantsmatemaatilisi teadmisi ning kogemusi, mis vastavad kindlustusandja tegevusele omaste riskide laadile, ulatusele ja keerukusele”. Matemaatika on sätestatud ka ülikooli T&A-tegevuse 2019-2021 strateegias kui üks ülikooli poolt arendatav valdkond. Vajadus tugevdada rakendusmatemaatika valdkonda ülikoolis oli rõhutatud ka 2017. aastal rahvusvahelise teadusevalvatsiooni raportis.

Kandidaadile esitatavad nõuded (sh erialane kogemus)
Tenuurisüsteemi professori ametikohale kandideerija peab vastama vähemalt ametikoha I karjääriastme (kaasprofessor) nõuetele (TLÜ töösuhete eeskirja lisad nr 2, 9 ja 10). Eesmärgiga toetada vastava teadus- ja õppevaldkonna eestvedajaks kujunemist Tallinna Ülikoolis alustab valituks osutunud professor töötamist ametikoha I karjääriastmel (kaasprofessor), ning liigub ametikoha II karjääriastmele läbi atesteerimise.

Akadeemilise tegevuse nõuded

 • head teadustegevuse ja publitseerimisnäitajad rakendusmatemaatikast või seotud valdkondadest (näiteks andmeteaduse või -analüütika, matemaatiline statistika, andmeanalüüs, operatsioonianalüüs, majandusmatemaatika jne); 
 • põhjalikud teadmised rakendusmatemaatikast;
 • teadusprojektide koordineerimise kogemus; 
 • rahvusvaheliste konverentside ja töötubade korraldamise kogemus; 
 • suutlikkus hankida teadusuuringute jaoks riiklikku või rahvusvahelist rahastust; 
 • märkimisväärne pedagoogiline kogemus õpetamisel ja juhendamisel ning õppekavade arendamisel;
 • soovitav on kogemus väljapoole suunatud teavitustegevuste organiseerimisel;
 • soovitav on kuuluvus rahvusvahelistesse kutse- ja/või teadusorganisatsioonidesse, ekspertrühmadesse, ajakirjade ja teadusväljaannete toimetuskolleegiumitesse, rahvusvaheliste konverentside programmikomiteedesse. 

Juhtimisalased omadused

 • kandidaat peab omama häid suhtlemis-, koostöö- ja kolleegide võimekustamise oskusi;
 • soovitav on avatud meel ning valmidus pakkuda, aktsepteerida ja juurutada uusi ideid.

Tööülesanded
Üldised töökohustused on kindlaks määratud Tallinna Ülikooli töösuhete eeskirja lisades 1, 2 ja 10 . Tööülesanded jagunevad ligikaudu järgmiselt: 1) teadus- ja arendustegevus - 55%, 2) õpetamine - 30%, 3) ühiskondlik ja institutsionaalne tegevus - 15%.

Konkreetsed ülesanded:

 • rakendusmatemaatika magistrikava loomine;
 • regulaarse rakendusmatemaatika teadusseminari läbiviimine;
 • panustamine matemaatika uurimisrühma jätkusuutlikku rahastamisse;
 • panustamine matemaatika meetodite rakendamisse instituudi teiste akadeemiliste suundade ja teiste instituutide valdkondades.

Keeleoskuse nõuded 

 • inglise keel: kandidaadil on vajalik inglise keele oskus teadusuuringute läbiviimiseks rahvusvahelises keskkonnas.
 • eesti keel: eesti keeles õpetamiseks ja haldusülesannete täitmiseks on vajalik kolme aasta jooksul eesti keele omandamine.
   

Koormus: 1,0.
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Töölepingu algus: 01.09.2020 

Lisainfo: korralduslikud küsimused konkurss@tlu.ee; väljakuulutatud ametikohta puudutavad küsimused: DT direktor Peeter Normak, peeter.normak@tlu.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada 10. märtsiks 2020 (kaasa arvatud) TLÜ personaliosakonda.

Ametikoha kirjeldus inglise keeles (Professor of Applied Mathematics)