logo.png"Tõlgitud mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel areenil" on Euroopa Teadusnõukogu poolt rahastatud teadusprojekt, mis viiakse läbi Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis aastatel 2020-2024. Projekti juht on PhD. Eneken Laanes. Avaliku konkursiga täidetakse ühe vanemteaduri ametikoht. Vanemteaduri individuaalne alaprojekt keskendub ühele või mitmele Kesk- ja Ida-Euroopa regioonile ja esteetiliste mälumeediumide rollile nende mälukultuuris nõukogudejärgsel perioodil. Eriti teretulnud on võrdlevad projektid.

Ametikoha nimetus: Vanemteadur
Akadeemiline üksushumanitaarteaduste instituut
Tööleping algus: 1. september 2020, leping sõlmitakse tähtajaliselt kuni 46 kuuks.

Projekti “Tõlgitud mälu” eesmärgid
Projekt uurib Kesk- ja Ida-Euroopast lähtuvaid katseid teha oma Teise maailmasõja ja sotsialistliku režiimi ajalood nähtavaks ja mõistetavaks rahvusvahelisel areenil esteetiliste mälumeediumite – kirjanduse, filmi ja kunsti – kaudu, mis levivad globaalselt ja viivad kohaliku mineviku üleilmse publikuni. Milliseid mäluvorme kasutatakse Ida-Euroopa mineviku mõistetavaks tegemiseks? Mis on selle tõlkeprotsessi käigus võita või kaotada? Mida saame esteetiliste mäluaktide vastuvõtu põhjal öelda hõõrdumiste kohta erinevate kultuurimälu tasandite (kohaliku, regionaalse, rahvusliku, globaalse) vahel ja rahvusliku mälu sees. Projekt lähtub arusaamast, et tuliseid poliitilisi vaidlusi 20. sajandi totalitaarsete režiimide võrdleva mäletamise üle Ida-Euroopas saab paremini mõista, uurides kirjandust, filmi ja kunsti, mis pakuvad viljakamaid võrdlevaid ja tõlkelisi lähenemisi ning käsitlevad sõja ja riikliku vägivalla mäletamise keerulisi eetilisi ja poliitilisi tahke.
Projekti raames uuritakse esteetilisi mälumeediume (kirjandus, film, kunst, muuseum) laiemas kultuurimälu kontekstis, kaasa arvatud nende seos rahvuslike ja rahvusüleste mälupoliitikatega selles piirkonnas. Projekti eesmärk on pakkuda võrdlev ja rahvusteülene ülevaade Kesk-ja Ida-Euroopast lähtuvatest katsetest käsitleda 20. sajandi totalitaarsete režiimide põimunud ajalugu globaalses kontekstis.   
 

Kandidaadile esitatavad nõuded
Kandidaat peab vastama TLÜ töösuhete eeskirja lisas nr 5 toodud teaduri ametikoha III karjääriastme vanemteaduri ametikoha nõuetele:

 • Doktorikraad slaavi uuringutes, kirjandus-, filmi-, kultuuri- või mälu-uuringutes, kunstiajaloos või muul seotud erialal;
 • Kõrgetasemelised projektiga seotud teadustöö tulemused; 
 • Tõendatud seos kultuurimälu uuringutega; 
 • Kõrgtasemel inglise keele oskus kõnes ja kirjas (Euroopa keeleõppe raamdokumendi tase C1); 
 • Ühe või mitme Ida-Euroopa keele oskus, mis on oluline uurija individuaalse projekti seisukohalt;
 • Võime pidada kinni tähtaegadest ja töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnaliikmena. 

Tööülesanded 
Vastavalt TLÜ töösuhete eeskirja lisadele nr 1, 5 ja 10
Lisaks vanemteadurile osalevad projektis kolm doktoranti, kaks järeldoktorit ja projektijuht. Projekti raames rahastatakse vajadusel projektirühma liikmete uurimistööd välisriikide arhiivides ja raamatukogudes ning osalemist rahvusvahelistel konverentsidel. Vanemteaduri tööülesannete hulka kuuluvad projektiga seotud uurimistöö tegemine, kõrgetasemeliste publikatsioonide kirjutamine ja avaldamine, teadusürituste organiseerimine ja laiemale avalikkusele suunatud tegevuste läbiviimine. Uurimistöö planeerimine ja teostamine toimub projektijuhi juhendamisel.
Vastavalt TLÜ töösuhete eeskirja lisadele nr 1 ja 9. Uurimistöö planeerimine ja teostamine toimub projektijuhi juhendamisel.

Koormus: 1,00
Töötasu: 2990 eurot (sisaldab otseseid makse nagu tulumaks, töötuskindlustusmaks ja pensionikindlustus, mis tööandja automaatselt maha arvestab).
Töö tegemise asukoht: Tallinn.

Lisainformatsioon: korralduslikud küsimused saata konkurss@tlu.ee, sisulised küsimused TÜHI dotsent Eneken Laanes, eneken.laanes@tlu.ee

Kandideerimisdokumendid

 

Konkursil osalemiseks esitada nõutud kandideerimisdokumendid 15. aprilliks 2020 (kaasa arvatud) Tallinna Ülikooli personaliosakonda (digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile konkurss@tlu.ee või Narva mnt 25, ruum T-218, 10120 Tallinn) märgusõnaga "Akadeemiline konkurss" võimaluse korral PDF-formaadis: 

 • allkirjastatud avaldus-motivatsioonikiri rektori nimele, milles sisaldub ülevaade kandidaadi eesmärkidest õppe- ning teadus- ja arendus- või loometegevuse läbiviimisel; 
 • uurimistöö kavand mahuga max 2000 sõna (välja arvatud viited ja kirjanduse loetelu). Uurimistöö kavand peaks üksikasjalikult kirjeldama vanemteaduri poolt tehtavat individuaalset teadustööd ning selle seotust „Tõlgitud mälu” projektiga. Lühidalt peaks kirjeldama uurimisvaldkonna hetkeseisu, sõnastama uurimisküsimused ja meetodid. Kavandis tuleks eraldi välja tuua, kuidas vanemteaduri uurimus kattub projekti eesmärkidega ja panustab projektimeeskonna töösse ning kuidas eelnev teadustöö tegemise kogemus on teda projektis osalemiseks ette valmistanud;
 • elulookirjeldus, mis sisaldab muuhulgas ülevaadet kandidaadi õppetegevuse, teadus- ja loometegevuse ning ühiskondliku ja institutsionaalse tegevuse kohta;
 • ametikohal nõutavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade koopiad. Kandidaadilt on õigus nõuda kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade originaale või kinnitatud ärakirju. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda ENIC/NARIC keskuse hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
 • teaduspublikatsioonide loetelu, milles on eraldi välja toodud rahvusvahelise leviku ja toimetuskolleegiumiga eelretsenseeritavates väljaannetes avaldatud teadustööd;
 • kandidaadi valikul kolme esindusliku teaduspublikatsiooni täisteksti link või selle võimatuse korral fail.

Kandideerimisdokumendid esitada inglise keeles.

Valimiste protseduur ja ajakava

 

Akadeemilised ametikohad täidetakse avaliku ja kõigile osalistele võrdsete tingimustega konkursi korras, võttes aluseks TLÜ töösuhete eeskirjas 2. jaos paragrahvides 9-20 reguleeritud protseduuri, mis hõlmab järgmisi etappe:

 • konkursi väljakuulutamine rektori poolt;
 • kandideerimisdokumentide esitamine;
 • kandideerimisdokumentide ja kandidaatide ametinõuetele vastavuse hindamine;
 • konkursile lubatud kandidaatide avalikud loengud, hindamine ekspertide poolt, intervjuud kandidaatidega, kokkuvõtete tegemine valiva kogu jaoks;

Akadeemiliste ametikohtade valimised toimuvad akadeemilise üksuse nõukogus hiljemalt juunis 2020.

Personaliosakond annab igale kandidaadile tagasisidet konkursi ja valimiste tulemuste kohta hiljemalt kahe nädala jooksul otsuse tegemisest.   

Akadeemiline üksus, kus valitav ametikoht asub, võtab kandidaatidega ühendust, et kokku leppida avalike loengute ja kohtumiste üksikasjad, kui need on ette nähtud.