Ametikoht: tenuurisüsteemi professori ametikoha I karjääriaste - kaasprofessor
Akadeemiline üksus: humanitaarteaduste instituut
Akadeemiline suund: Vene ja Ida-Euroopa uuringud
Ametikoht täidetakse 1. septembrist 2020

Akadeemilise tegevuse valdkonna kirjeldus
Vene keele ja kultuuri uuringud, vene diasporaa uuringud, mis hõlmab keelt, kultuuri  ja/või  kirjandust. Professor vastutab interdistsiplinaarse teadustöö juhtimise ja edendamise eest vene uuringute valdkonnas ning osaleb aktiivselt teadustöö tulemuste levitamisel ja populariseerimisel nii Eestis kui välismaal.

Professuuri strateegiline olulisus instituudis ning seotus teiste planeeritavate uue karjäärimudeli ametikohtadega sh tenuurisüsteemi ametikohtadega: Professuur jätkab tööd pika traditsiooniga tugevas uurimisvaldkonnas, hõlmates ka uusi arengusuundi. Instituudi aregukavas on oluline koht areaalipõhistel uuringutel, sh Vene ja Ida-Euroopa uuringud, mistõttu on Vene uuringute professuuril tugev potentsiaal siduda need areaalipõhised uuringud TÜHI teiste uuringusuundadega: kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, filosoofia, semiootika, kultuuriteooria. Arvestades TÜHI suundumust interdistsiplinaarsuse poole, panustab Vene uuringute professuur koostöösse teiste valdkondadega (teoreetiline/metodoloogiline ning praktiline/didaktiline pool). Professuuril on seega tähtis roll ka TÜHI kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse eesmärkide saavutamisel ja edaspidisel arendamisel.

TLÜ tänased tugevused planeeritava professuuri valdkonnas: Vene keele ja kirjanduse uuringud, sh diasporaa kultuuri uuringud on oluline ja tugev valdkond TLÜ humanitaarteadustes: vene keele ja kirjanduse uuringutega  on seotud 2 MA-õppekava, üks BA-õppekava ning terve moodul BA ingliskeelses õppekavas Liberal Arts, loetakse loenguid ka instituudi ühiskursustel. Eesti vene diasporaa kultuuri seoseid eesti kultuuriga on uuritud mitmete teadusprojektide raames, suuna teadlased osalevad eesti ja rahvusvahelistes võrgustikes, korraldavad rahvusvahelisi konverentse ning publitseerivad kõrgetasemelisi artikleid. Teadlased kureerivad rahvusvahelist noorte filoloogide konverentsi, mis on toimunud TLÜ-s järjepidevalt 20 aastat, ning toimetavad noorte filoloogide teadustööde kogumikku „Studia Slavica“ (klassif 1.2). TLÜ vene filoloogid annavad välja ka teadusajakirja „Slavica Revalensia“ (klassif 1.2, protsess 1.1 muutmiseks alustatud).

Valdkonna seotus TLÜ, Eesti ja Euroopa arenguprioriteetidega: Vene kultuur on maailma mastaabis suur ja mitmekesine. Vene kultuuri uuringute alla kuulub nii keele kui ka kirjanduse uurimine, mis toimub tänapäeval interdistsiplinaarses kontekstis lõimituna ajaloo, kunsti, poliitika, sotsioloogia, semiootika, filosoofia ja kultuuriteooriaga, sh ka võrdlevas perspektiivis ning mitte ainult Venemaal, vaid terves maailmas. Vene kultuuri teosed on mõjutanud Euroopa kultuuripärandit ning peegeldavad ka Euroopa kultuuri saavutusi. Vene keel on emakeel ca 300 mln inimestele ja on teisel kohal internetis kasutamisel, see on saanud üheks ÜRO ametlikuks keeleks ning OSCE töökeeleks. Seega on professuuril strateegiline olulisus rahvusvahelises mastaabis. Vene diasporaa kultuur on ühest küljest suure vene kultuuri lahutamatu osa, teisalt ka väikene erikultuur, mille arv maailmas on suur. Üks nendest on Eesti vene diasporaa uuringud, mis ulatuvad Ivan Julma ajastust tänapäeva, hõlmates ka vanausuliste keelt ja kultuuri. Erilist tähelepanu vajab sügavate vene kultuuri juurtega tänapäevane Eesti vene diasporaa kultuur, milles peegelduvad omapärased eesti kultuuri nähtused. Selle tõestamiseks on varasemate SF ja IUT grantide tulemused. 

Kandidaadile esitatavad nõudmised (sh erialane kogemus)
Tenuurisüsteemi professori ametikohale kandideerija peab vastama vähemalt ametikoha I karjääriastme (kaasprofessor) nõuetele (TLÜ töösuhete eeskirja lisad nr 2, 9 ja 10). Eesmärgiga toetada vastava teadus- ja õppevaldkonna eestvedajaks kujunemist Tallinna Ülikoolis alustab valituks osutunud professor töötamist ametikoha I karjääriastmel (kaasprofessor), ning liigub ametikoha II karjääriastmele läbi atesteerimise.

Valdkonna eripärast tulenevad olulisimad nõuded antud ametikohal on järgmised:

  • Doktorikraad  vene kirjanduses, vene keeles või vene kultuuri uuringutes.

Tööülesanded
Vastavalt töösuhete eeskirja lisadele nr 1, 2 ja 10:.
Tenuurisüsteemi esimese astme, kaasprofessori karjääriastme täitmise perioodi ülesandeks on lisaks eelnimetatutele oma  valdkonna alase uurimistöö kavandamine, uurimisrühma komplekteerimine ning teadusprojektide taotlemine.
Professor viib läbi õppetööd Vene filoloogia (BA), Slaavi keeled ja kultuurid (MA) ja Vene keele ja kirjanduse õpetaja (MA) õppekavadel ning teeb kaastööd TÜHI üldkursustel. 

Keeleoskuse nõuded

  • inglise keel õppe- ja teadustöö läbiviimiseks vajalikul tasemel;
  • vene keel emakeelena või C2;
  • eesti keel on eeliseks õppetöö läbiviimisel, administratiivtöös ning kommunikatsioonis avalikkusega.

Koormus: 1,0.
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Töölepingu algus: 01.09.2020 

Lisainfo: korralduslikud küsimused konkurss@tlu.ee; väljakuulutatud ametikohta puudutavad küsimused: humanitaarteaduste instituudi administratiivjuht Terje Kalamees, terje.kalamees@tlu.ee, 640 9317.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada 10. märtsiks 2020 (kaasa arvatud) TLÜ personaliosakonda.

Ametikoha kirjeldus inglise keeles (Tenure track position in Russian Studies)