Ametikoht: tenuurisüsteemi professori ametikoha I karjääriaste - kaasprofessor
Akadeemiline üksus: humanitaarteaduste instituut
Akadeemiline suund: kultuuriteooria, Lääne Euroopa uuringud, Vene ja Ida-Euroopa uuringud
Ametikoht täidetakse 1. septembrist 2020.

Akadeemilise tegevuse valdkonna kirjeldus
Võrdlev kirjandusteadus ja kirjandusteooria, kultuuriuuringud.

Professuuri strateegiline olulisus instituudis ning seotus teiste planeeritavate uue karjäärimudeli ametikohtadega sh tenuurisüsteemi ametikohtadega: Professuur on TLÜ humanitaarteaduste instituudis strateegiliselt oluline, kuna lõimib eri maade kirjanduste uurimise üheks interdistsiplinaarseks tervikuks. Professuur loob silla areaalipõhiste (eesti, lääne- ja idaeuroopa, aasia ja lähisida kirjandusi uurivate/õpetavate) ametikohtade ning erinevaid teoreetilisi lähenemisi arendavate ametikohtade (nt kultuuriteooria, kultuuri- ja keskkonnaajalugu, antropoloogia, filosoofia) vahel. See on oluline eriti seetõttu, et seni on dialoog erinevaid kirjandusi õpetavate ja uurivate õppejõudude ja teadlaste vahel olnud pigem tagasihoidlik ja takistanud selle valdkonna potentsiaali realiseerimist ja sünergia teket. Esimeseks sammuks paremuse poole oli sel aastal erinevaid areaale uurivate kirjandusteadlaste ühine PUT-i taotlus. Samuti vajab tugevdamist instituudisisene koostöö areaalipõhiste uuringute ning kultuuriteooria akadeemilise suuna vahel. Lähtudes tänapäeva võrdleva kirjandusteaduse interdistsiplinaarsest iseloomust, arendab professuur võrdlevat ja vastastikku rikastavat lähenemist eri maade  kirjanduste uurimisel ja erinevate teoreetiliste/metodoloogiliste lähenemiste rakendamisel. Professuuril on seega tähtis roll ka TÜHI kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse eesmärkide saavutamisel ja edaspidisel arendamisel. 

TLÜ tänased tugevused planeeritava professuuri valdkonnas: Kahe magistrikava, eestikeelse kirjandusteaduse kava ning ingliskeelse kirjanduse, filmi ja visuaalkultuuri ühisõppekava näol on võrdlev lähenemine kirjandusele, filmile ja visuaalkultuurile kujunenud Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste üheks oluliseks valdkonnaks ja tugevuseks. Ülikooli kirjandusteadlased on juhtinud mitut teadusprojekti, osalevad olulistes rahvusvahelistes võrgustikes, on paistnud silma nii rahvusvaheliste konverentside korraldamise kui kõrgel tasemel publitseerimisega. Tallinna Ülikooli kirjandusteadlased  paistavad silma oma interdistsiplinaarse lähenemisega, lõimides kirjandusuuringuid filmi-, mälu, rahvus-, tõlke-, keskkonna- ja soouuringutega. Selle töö oluliseimaks tunnustuseks ongi alustav ERC grant. Võrdleva kirjandusteaduse ja kultuurianalüüsi professuur võimaldab süvendada koostööd ka TÜHI ja Tallinna Ülikooli teiste instituutide vahel, nt BFM-iga filmi- ja meediauuringute valdkonnas ning ÜTI-ga kirjanduse ja ühiskonna suhete valdkonnas. 

Valdkonna seotus TLÜ, Eesti ja Euroopa arenguprioriteetidega: TLÜ arengukava (2015–2020) kultuurikompetentside peatükis on kirjas, et me „ [a]rendame kultuuriteoreetilist mõtlemist, et mõista kultuuri toimemehhanisme nii Eestis kui ka mujal. Nende eesmärkide saavutamiseks arendame eesti keele, ajaloo ja kultuuri kõrval eri rahvaste ajaloo, keele, kultuuri, kunsti- ja mõttetraditsiooni ning sotsiaalmajandusliku keskkonna uurimist ja õpetamist. Lõimime teadmised eri maade keeltest ja kultuuridest ning kultuuriteadusest üheks interdistsiplinaarseks tervikuks.” Kirjandus on olnud ajalooliselt oluline osa kultuurist, kuna kirjandus mitte ainult ei peegelda eri rahvaste keelt, ajalugu ja kultuuri, vaid kujundab aktiivselt nii kirjakeelt, rahvuskultuuri kui rahvuslikku identiteeti. Samuti on kirjandus mänginud tähtsat rolli ajaloo ja ühiskondlike põhiküsimuste mõtestamisel. Võrdlev kirjandusteadus tegeleb erinevate maade kirjanduste vormiliste ja temaatiliste sarnasuste ning erinevuste, kirjandusliku ülekandemehhanismide ja rahvusteülese kaanoni kujunemise uurimisega, heites nii valgust ka Euroopa kultuuriruumi tekkimise eelduseks olnud ühise kirjandusliku kaanoni kujunemisele. Võrdleva kirjandusteaduse kui distsipliini areng on viimastel kümnenditel viinud järjest rohkem kirjanduse uurimiseni laiemas kultuurilises kontekstis, tema seostes teiste kunstide, filmi, kunsti ja laiemalt visuaalkultuuriga, panustades nii veelgi enam kultuuri toimemehhanismide mõistmisse. Sel aastal hindas Euroopa Teadusnõukogu Tallinna Ülikoolis võrdleva kirjandusteaduse ja kultuurianalüüsi alal tehtavat teadustööd ERC grandi vääriliseks ning alates järgmisel aastal asub ülikoolis tööle seitsmeliikmeline peamiselt võrdlevatest kirjandusteadlastest koosnev rühm teemal „Tõlgitud mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel areenil”, mille raames uuritakse Eesti kultuuri- ja identiteedipoliitika jaoks olulisi teemasid võrdlevast perspektiivist.

Kandidaadile esitatavad nõudmised (sh erialane kogemus)
Tenuurisüsteemi professori ametikohale kandideerija peab vastama vähemalt ametikoha I karjääriastme (kaasprofessor) nõuetele (TLÜ töösuhete eeskirja lisad nr 2, 9 ja 10). Eesmärgiga toetada vastava teadus- ja õppevaldkonna eestvedajaks kujunemist Tallinna Ülikoolis alustab valituks osutunud professor töötamist ametikoha I karjääriastmel (kaasprofessor), ning liigub ametikoha II karjääriastmele läbi atesteerimise.

Tööülesanded
Vastavalt töösuhete eeskirja lisadele nr 1 ja 2 ning 10.

Keeleoskuse nõuded 

  • Inglise keel õppe- ja teadustöö läbiviimiseks vajalikul tasemel.
  • Eesti keel on vajalik õppetöö läbiviimisel, administratiivtöös ja kommunikatsioonis avalikkusega. 
  • Kasuks tuleb rohkemate võõrkeelte valdamine.

Koormus: 1,0.
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Töölepingu algus: 01.09.2020 

Lisainfo: korralduslikud küsimused konkurss@tlu.ee; väljakuulutatud ametikohta puudutavad küsimused: humanitaarteaduste instituudi administratiivjuht Terje Kalamees, terje.kalamees@tlu.ee, 640 9317.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid esitada 10. märtsiks 2020 (kaasa arvatud) TLÜ personaliosakonda.

Ametikoha kirjeldus inglise keeles (Professor of Comparative Literature)