Õppekohtade arv ja täitmine

Doktoriõppekohtade arvu iga õppekava jaoks on kehtestanud ülikooli senat. Arvud on välja toodud õppekavade tabelis. Positiivsete rahastusotsuste saamisel võivad instituudid luua teadus- ja arendusprojektide raames täiendavaid õppekohti. Doktoriõppekohtade täitmine toimub vastuvõtueksami tulemuste põhjal moodustatud pingerea alusel. Tutvu kandideerimise ajakava ja protseduuriga.

Kolm tulemuslepingu alusel moodustatud õppekohta ja neli ülikooli toetusega õppekohta jagatakse vastuvõtuperioodil pärast vastuvõtueksameid ühise pingerea alusel teadusprorektori poolt moodustatava otsustuskogu poolt.

Õppelepingu sõlmimine

Leping sõlmitakse kõigi doktorantidega nende esimesel õppeaastal hiljemalt 30. oktoobril. Lepingus sätestatakse doktorandi, juhendaja ja akadeemilise üksuse vastastikused õigused ja kohustused, mida ei ole sätestatud TLÜ doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirja või muude regulatsioonidega. Tutvu doktoriõppe lepingu näidisega.

Täis- ja osakoormusega õppimine

Täiskoormusega doktoriõppes õppimine – vähemalt 75 % ulatuses õppekava täitmine. Täiskoormusega õppiv doktorant peab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust täitma kumulatiivselt mitte vähem kui 75 % (22,5 EAP) iga õppetööst osavõetud semestri kohta, mida hinnatakse atesteerimisel.

Osakoormusega doktoriõppes õppimine – 50-75 % ulatuses õppekava täitmine. Osakoormusega õppiv doktorant peab koguma iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt mitte vähem kui 50 % (15 EAP) iga õppetööst osavõetud semestri kohta, mida hinnatakse atesteerimisel.

Doktoriõppesse toimub vastuvõtt täiskoormusega õppekohtadele. Doktorandil on õigus kohe pärast immatrikuleerimist avaldada soovi osakoormusega õppimiseks. Iga õppeaasta lõpus toimub atesteerimine, kus lähtuvalt aasta jooksul läbitud õppe- ja teadustöö mahust määratakse doktorandi staatus (täis- või osakoormusega õppimine) järgmiseks õppeaastaks. Osakoormuse nõudeid mittetäitnud doktorant eksmatrikuleeritakse ning ta võib õpinguid jätkata ja doktoritöö kaitsta eksternina. Eksterni ei immatrikuleerita ja tal ei ole üliõpilase staatust.

Eksternina õppimine

Doktoriõppekava on võimalik läbida ka eksternina. Eksterni õppelepingu sõlmimist on võimalik taotleda kandidaatidel, kes on kas jooksval aastal või varasemalt saanud TLÜ vastuvõtueksamil lävendit ületava tulemuse (vähemalt 75 palli 100'st). Eksterni õppeleping ei anna üliõpilase staatust, kuid võimaldab sooritada õppekavasse kuuluvaid õppeaineid ning soovi korral saada ka juhendamist. Ülikool on kehtestanud eksternidele õppetasud, mis 2018/19 õppeaastal on alljärgnevad: ainepunkti tasu 40 EUR, juhendamise tasu semestris 250 EUR ja kaitsmistasu 500 EUR. Eksterni õppelepingu sõlmimine ei takista kandideerimist doktoriõppe kohale järgmistel vastuvõtuperioodidel. Täiendavat infot eksternõppe võimaluste kohta leiate siit.

Doktoranditoetus ja -stipendium

Doktoranditoetust saab 2018. aastal vastu võetud doktorant kui ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel ja ei ole ületanud õppekava nominaalkestust. Doktorantidele makstakse doktoranditoetust alates esimesest õppeaastast kuni nominaalaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 48 kuud. Osakoormusega õppivale doktorandile makstakse doktoranditoetust tema õppekoormusele vastavas proportsionaalses summas doktoranditoetusest. Doktoranditoetuse määr kehtestatakse igal kalendriaastal riigieelarvega. Doktoranditoetuse suurus 2018. aastal on 660 EUR kuus. Doktoriõpingute ajal töötamine ei mõjuta doktorandi õigust saada doktoranditoetust.

Doktorant võib lisaks doktoranditoetusele saada stipendiumit kui õppekava haldaval instituudil on selleks vahendied või kui doktorant osaleb ülikooli välise rahastusega teadus- ja arendusprojekti täitmises, mille eelarvest vastavad vahendid kaetakse.

Õppeteenustasud

Seadusest lähuvalt on õppimine eestikeelsel õppekaval täismahtu täitvatele üiõpilastele s.h doktorantidele tasuta. Muukeelsetele õppekavadel õppivatele või eestikeelsetel õppekavadel täismahtu mitte täitvatele ja osakoormuses õppivatele üliõpilastele ning eksternidele on ülikoolil õigus kehtestada õppeteenustasud. TLÜ ei ole 2018/2019 õppeaastaks doktoriõppes õppivatele üliõpilastele kehtestanud õppeteenustasusid st õppimine doktoriõppes on tasuta.

Doktoriõppe regulatsioon

Doktoriõppe korraldamise alused ning osapoolte õigused ja kohustused on sätestatud Tallinna Ülikooli doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirjas, mis on kättesaadav ülikooli kodulehel; üldisemad õppekorralduse põhimõtted sätestab TLÜ õppekorralduse eeskiri ning igaks aastaks kehtestatav akadeemiline kalender.

Kokkuvõte

Teemad
Täiskoormus (75-100%)
Osakoormus (50-75%)
Ekstern
Õppeteenustasu 2017/2018 õppeaastal Ei Ei (ülikoolil õigus kehtestada) Õppeained: Jah Kaitsmine: Jah (500 EUR)
Doktoranditoetus Jah Jah * Ei
Doktoriõppe leping Jah Jah Ei (eelkaitsmiseks ja kaitsmiseks õppeleping)
Kinnitatud individuaalne õppeplaan Jah Jah Jah
Teemad
Täiskoormus (75-100%) või osakoormus (50-75%)
Ekstern
Atesteerimine Iga õppeaasta lõpus (atesteerimiskriteeriumid on kinnitatud doktorinõukogude poolt ühtsetena kõigi vastava valdkonna doktoriõppekavade jaoks.*) Jah
Töötamine TLÜ-s, sh nooremteadurina Ei ole piiranguid Ei ole piiranguid
Töötamine mujal Ei ole piiranguid Ei ole piiranguid

* kehtib alates 2012. aastal sisseastunud doktorantidele