teadlastelt ja teadlastega bänner

Tallinna Ülikool on viimastel aastatel tugevalt suurendanud oma potentsiaali teadus-, arendus- ja loometegevuses. Ülikool on oma teadustegevuses keskendunud viiele fookusvaldkonnale: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine.

Meie teadusrahastus on viimase kolme aasta jooksul kasvanud 1,7 korda ning rahvusvaheliste projektide osakaal moodustab umbes veerandi kogu teadusrahastusest. Ülikoolis tegutseb kaks Horisont2020 programmi poolt rahastatud suurt ERA-Chair projekti, samuti on meil üks Euroopa teadusnõukogu (ERC) poolt finantseeritud grant.

Tallinna Ülikooli tippkeskused lõime interdistsiplinaarse teadusliku sihiga uurimis- ja loomerühmade koostöö toetamiseks ning väljapaistvate teadus- ja loometulemuste saavutamiseks. Selleks, et rohkem teada saada, mida Tallinna Ülikooli teadlased erinevates fookusvaldkondades uurivad ja teevad, kutsume teid osalema TLÜ teadusüritusele, kus meie teadlased esitlevad oma silmapaistvaid saavutusi ning räägivad oma eelseisvatest projektidest ja plaanidest.

Ülikooli töötajatele ja tudengitele on teadusüritus hea koht, kust saada kõige värskemat teavet selle kohta, millega meie teadlased Tallinna Ülikooli tippkeskustes tegelevad ja millised on nende edaspidised põnevad plaanid.

Ülikooli partneritele ja ettevõtjatele aga on üritus kindlasti hea võimalus, et tutvuda meie teadlastega, kelle teadmisi saaks omavahelises koostöös ja tegevustes kasutada ning rakendada. Kolme tunni jooksul saavad osalejad osa põnevatest esitlustest nii eesti kui ka inglise keeles. Lisaks ootavad ees arutelud ja poster-sessioonid. Muidugi on igaühel võimalus arutelude ajal oma sõna sekka öelda ning suhelda otse meie teadlastega.

Üritus toimub neljapäeval, 14. märtsil 2019.a, algusega kell 15:00 TLÜ Astra maja auditooriumis A-002 (Narva maantee 25).

Üritusest osavõtt on tasuta. Palun andke oma tulekust teada hiljemalt 7. märtsiks.

Ajakava:

 • 14:30 – 15:00    Kogunemine ja tervituskohv
 • 15:00 – 15:10    Avamine
 • 15:10 – 15:40    Käitumis- ja neuroteadused
 • 15:40 – 16:25    Kultuuridevahelised uuringud ning Meediainnovatsioon ja Digikultuur
 • 16.25 – 16:45    Paus
 • 16:45 – 17:15    Haridusuuendus
 • 17:15 – 17:45    Interdistsiplinaarsed eluteeuuringud
 • 17:45 – 18:00    Küsimused ja arutelu
 • 18:00 – 19:00    Võimalus suhelda lähemalt tippkeskuste teadlastega kohvilaua kõrval.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi.

REGISTREERU SIIN


Fookusvaldkondadest lähemalt:

 • TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus on loodud eesmärgiga ühelt poolt ühendada loodus- ja terviseteaduste instituudi loodus-, käitumis- ja sotsiaalteaduste olemasolevad uurimisprojektid ning teiselt poolt luua nende baasil uued interdistsiplinaarsed uurimisteemad,  mis haaravad endasse erinevate erialade uurimisgruppe ja teadusalast kompetentsi. Praeguseks on tippkeskuses välja kujunenud kaks suuremat suunda - neuroteaduste dominandiga ja käitumisteaduste dominandiga uurimissuunad. 
 • TLÜ haridusuuenduse tippkeskus on loodud Euroopa Komisjoni ERA Chair meetmest rahastatava projekti "Cross-Border Educational Innovation through Technology-Enhanced Research" (CEITER) baasil. Selle  projekti toel luuakse TLÜ-s rahvusvaheline uurimisrühm, mille fookusesse kuuluvad IKT valdkonnaga seotud tegevussuunad: järgmise põlvkonna digitaalsed õpikeskkonnad ja -vahendid ning uued IKT-põhised meetodid õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamiseks.
 • TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse  MEDIT eesmärk on interdistsiplinaarsete loome- ja teadusprojektide algatamine ja teostamine, mis hõlmavad ühelt poolt digitaalsete meedia- ja kommunikatsioonivahenditega kaasnevate kultuurimuutuste ja innovatsiooniprotsesside uurimist, kombineerides selleks ennekõike humanitaarteaduslikke ja majandusteaduslike perspektiive. Teiselt poolt on eesmärgiks kogutavate teadmiste rakendamine uute digitaalsete meediavormide ja innovatiivsete väljendusvormide loomiseks.
 • TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskus on kultuuri toimemehhanismide teoreetilisele ja empiirilisele uurimisele pühendatud interdistsiplinaarne teadusvõrgustik, mis lõimib TLÜ humanitaarteaduste instituudi neli institutsionaalset uurimisteemat ja võimekamad uurijad TLÜ kultuuriliste kompetentside fookusvaldkonna teaduslike eesmärkide täitmiseks.
 • TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskus panustab avatud ühiskonna ja valitsemise fookusvaldkonna teadustegevusse, lõimides erinevaid teadussuundi, kaasates rahvusvahelist tipptasemel teaduskompetentsi ja toetades kõrgetasemeliste interdistsiplinaarsete teadusprojektide algatamist ja läbiviimist, mis hõlmavad endas eluteede uurimist koostöös sotsioloogide, demograafide ja riigiteadlastega (perspektiivis ka terviseteaduse, sotsiaaltöö, psühholoogia, kasvatusteadused).