Mõiste: Fookusvaldkonnad on erinevaid teadusharusid lõimivad tegevussuunad, mis ei lähtu niivõrd õppe- või teadustöö loogikast, vaid ühiskonna arengu võtmeteemadest.

"Põhjuse ja tagajärje vaheliste seoste leidmine, võttes arvesse teaduspõhiseid arusaamu loodusest ja inimesest, aitab meil paremini toimida ning olla jätkusuutlikumad nii üksikindiviidi kui ka ühiskonnana." - Ruth Shimmo, loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor

Fookusvaldkond: Terve ja jätkusuutlik eluviis

Siht: Kujundada teadmistepõhiseid valikuid terve elulaadi ja jätkusuutliku mõtteviisi kujundamiseks.

Filosoofia: Tervise hoidmine ning elu võimaldava looduskeskkonna üleilmne säilimine on tõusnud nii kodanike, teadusmaailma kui ka poliitikute oluliseks arutlusteemaks. Lisaks üldtuntud tervist toetavatele võimalustele nagu hea toit ja sportimine otsitakse üha enam looduse puhtust ning vaimse valgustumise väge.

Tallinna Ülikool peab oluliseks inimese füüsilist, vaimset, emotsionaalset, psühholoogilist, majanduslikku ja sotsiaalset heaolu, mida aitab tagada hooliv kontakt puhta loodusega.

Terve ja jätkusuutliku eluviisi fookusvaldkonnas ühendatakse loodusteaduste ja ökoloogia teadmised terviseteaduste ja psühholoogiaga. Masina- ja tehnoloogiakesksele peab lisanduma inimesekeskne ning ökoloogiline innovatsioon, mis sisaldab elu- ja mõtteviisi kohanemist muutuva keskkonnaga.

Fookusvaldkond peab silmas ka seda, et loodusteaduste teoreetiline käsitlus peab käima koos nende elus rakendamiseks vajalike oskustega. Nii on võimalik toetada kõigil tasanditel, eelkõige aga haridussüsteemi kaudu, oma tervist ja looduskeskkonda väärtustava uue põlvkonna kasvamist.