Stipendium määratakse komisjoni poolt ja makstakse õppevaldkonna prorektori korralduse alusel kahes osas - sügissemestril hiljemalt oktoobrikuu ja kevadsemestril hiljemalt märtsikuu lõpuks. Stipendiumi suurus õppeaastas on 640 eurot täiskoormusõppes ja 320 eurot osakoormusõppes õppivale üliõpilasele.

Stipendiumi on õigus taotleda on õigus taotleda üliõpilasel, kes:

  •  kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks
  • kellel on Sotsiaalkindlustusameti otsusega tuvastatud raske või sügava puude raskusastmele vastav liikumis-, nägemis- või kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle
  • kes ei ole ületanud õppekava nominaalkestust ja on saanud käesolevat stipendiumi nominaalkestusele vastavast arvust vähem kordi
  • kes õpib esimesel õppeaastal või kes õpib teisel ja enamal õppeaastal ja kelle keskmine kaalutud hinne (edaspidi KKH; mille arvutamisel võetakse arvutuskäiku kõik õppekaardil olevad eristaval hindamisskaalal antud tulemused, kaasaarvatud esmased tulemused, juhul kui aines on tehtud korduv(ad) sooritus(ed)) on vähemalt 2,000.  

Üliõpilasel on õigus taotleda stipendiumi kümneks õppekuuks üks kord õppeaastas. Taotlemine algab 15. septembril. Vormikohane taotlus esitatakse hiljemalt 1. oktoobriks õppeinfosüsteemis ÕIS. Tähtaja möödudes taotlust esitada ei saa.

NB! Stipendiumit saab ÕIS süsteemis taotleda, kui üliõpilane on esitanud puudetõendi eelnevalt erivajadustega üliõpilaste nõustajale.