• Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilastele, kes on pärit vähemkindlustatud perekondadest ning on mõeldud kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks. 
 • Vajaduspõhise eritoetuse sihtgrupiks on üliõpilane, kes taotles riigi poolt määratavat vajaduspõhist õppetoetust, kuid ei saanud seda, kuna leibkonna sissetulek ületas sissetulekute ülempiiri.
 • Tulemusstipendium  on mõeldud üliõpilastele, kes on täitnud õppekava täies mahus ning kellel on head õpitulemused. Stipendiumi saab taotleda alates teisest semestrist.
 • Õpetajakoolituse stipendiumi eesmärk on motiveerida ja väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset ning suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.
 • Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetsetes valdkondades.
 • Tallinna linna stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid Tallinna ülikooli üliõpilasi, kelle lõputöö teema on seotud Tallinnaga.
 • Liikumis-, nägemis- ja kuulmisfunktsiooni kõlvalekaldega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada erivajadusega üliõpilaste õppimist ülikooli tasemeõppes. Stipendiumi võivad taotleda sügava või raske puudega üliõpilased.
 • Erivajadustega üliõpilaste riikliku stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega õppijaid kõrghariduse omandamisel. Stipendiumi võivad taotleda keskmise, sügava või raske puudega üliõpilased.
 • Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustava stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada ühiskondlikult aktiivse üliõpilase, kes panustab kodanikuühiskonna arengusse ja/või hariduse edendamisse läbi vabatahtliku töö, õppimist ülikooli tasemeõppes.
 • PRÕM sõidu- ja majutustoetuse eesmärk on katta üliõpilaste praktika läbimisega kaasnevaid sõidu- ja majutuskulusid.
 • Doktoranditoetus on rahaline toetus doktoriõpingutele ja teadustööle pühendumise soodustamiseks ning hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
 • Doktorandi erialastipendiumi eesmärk on toetada ja motiveerida riigile prioriteetsetes valdkondades või doktoriõpet toetavate meetmete raames täiskoormusega õppivaid doktoriõppe üliõpilasi.
 • Dora Pluss toetuse eesmärgiks on kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsus ja järelkasv.
 • Teadusrahastuse andmebaas võimaldab doktorantidel leida informatsiooni erinevate rahastusallikate ja mobiilsustoetuste kohta üle maailma.
 • Tasemeõppes osalemise toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.

 

Lisainfo: oppeosakond@tlu.ee või ruum T-213