foto (allikas: pildipank)

Tallinna Ülikool koostöös MTÜ Kuldse Liigaga on Sotsiaalministeeriumi partneriks kahe aasta pikkuses projektis. Tallinna Ülikool on ettevalmistanud arenguprogrammi, mida viiakse läbi Euroopa Liidu struktuurvahendistest  rahastatud projekti  “Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine” raames.

 

 

Eesmärk

Vanemaealiste huvikaitsega tegelevate organisatsioonide juhtimis- ja poliitikakujundamise alaste teadmiste ja oskuste kasvatamine ning hoiakute ja väärtuste arendamine, et luua tänapäevaste teadmiste ning koostööoskustega esindus- ja huvikaitseorganisatsioonide võrgustik, ke esindab tänaste ja tulevaste vanemaealiste huve, toetab nende arengut ja kaasatust ning osaleb vabariigi- ja kohaliku tasandi poliitikakujundamises.

Arenguprogrammi tutvustus

Statistikaameti prognoosi kohaselt vananeb Eesti rahvastik kiirelt ja vanemaealiste osatähtsus rahvastikus tõuseb. Ühiskond peab pakkuma inimesele keskkonda, mis valmistab ette ja toetab tema aktiivsena vananemist. See on keskkond, kus on hea elada igas vanuses inimestel. Selleks, et Eestis tekiks aktiivsena vananemist toetav keskkond, on veel palju vaja ära teha. Muutused ei toimu iseenesest, organisatsioonid ja rühmitused peavad neid muutusi targalt tagant tõukama.

Pakume organisatsioonide esindajatele võimalust oma teadmisi täiendada vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamise arenguprogrammis. 

Arenguprogrammis osalejad läbivad 10 õppemoodulit, mille kaudu on nendest kujunenud koostöökogemuse ja -võimekusega võrgustik, kes jätkab muutuste elluviimist Eesti vanemaealiste huvides ning muudab vananemiskeskkonda nii kohalikul kui riiklikul tasandil. 

Programmi läbinud läbinud inimene

 • Oskab olla oma organisatsiooniga kaasatud projektides, milles arendatatakse vanemaealiste sihtgrupi teenuseid ja lahendusi;
 • Oskab kasutada disainmõtlemise meetodeid;
 • Oskab hinnata oma organisatsiooni vajadusi digipädevuste arendamisel, et organisatsioon suudaks huvikatsetegevustes kasutada efektiivseid ja üldkasutatavaid kanaleid ja vahendeid;
 • Oskab kasutada võimestava kommunikatsiooni oskusi ja kommunikatsiooni kui vahendit sotsiaalsete muutuste läbi viimiseks;
 • Mõistab, kuidas toimib kodanikuühiskond;
 • Oskab kasutada huvikaitse meetodeid ja planeerida huvikaitse tegevusi;
 • Tunneb ja kasutab oma organisatsioonis ja võrgustikes vastastikuse õppe (sh põlvkondade vahelise õppe) põhimõtteid;
 • Oskab leida ja interpreteerida ühiskonna vananemist kirjeldavat statistikat ja uuringutulemusi;
 • Oskab ära tunda diskrimineerimise juhtumeid ning välja pakkuda lahendusi;
 • Tunneb vananemise füsioloogilisi ja sotsiaalseid muutusi ning on terviseedenduse  liikumise eestvedaja organisatsioonis, kogukonnas ja ühiskonnas;
 • Mõistab, mis on kodanikuaktiivsus ning osaleb vanemaealistega seotud valdkondades teenuste arendamisel, kasutades koosloome põhimõtteid ja disainmõtlemise meetodeid.

Keda ootame osalema?

Arenguprogrammi ootame osalema vanemas keskeas ja vanemas eas inimeste huvikaitsega tegelevate üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajaid. Oodatud on vanemaealiste poliitika komisjoni liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti linnade ja valdade liidu esindajad, kultuuri- ja haridusasutuste töötajad ning era- ja kolmanda sektori inimesed, kes töötavad rahvastiku vanemat osa puudutavate küsimustega ning peaksid seisma vanemaealiste õiguste eest ja vanuselise diskrimineerimise vastu nii tööturul, sotsiaalvaldkonnas kui kõikides teistes eluvaldkondades.
Sihtrühma hulka võivad kuuluda näiteks 
kohaliku omavalitsuse juhid, sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad, haridustöötajad, vabaühenduste esindajad, meedia, tööandjad, pensionäride ühendused, päevakeskuste ja hoolduskeskuste töötajad, naabrivalve, kristlikud (usu)organisatsioonid, raamatukogud, külaseltsid, toitlustusasutused, spordiorganisatsioonid, korteriühistud, rahvamajad jt.

Disaini- ja arenduslabori formaat

Poolteist aastat kestev koolitusprogramm on üles ehitatud disaini- ja arenduslabori formaadis, mille eesmärk on aidata osalejatel koguda samm-sammult teadmisi, meetodeid, mõttemalle ja oskusi, et ellu viia oma organisatsiooni arendustegevusi, sh oskused tajuda oma rolli, märgata ja reageerida, kaasata kolleege, teha võrgustikutööd ja koostööd siht- ja sidusgruppidega. Arenduslabori formaadis läbiviidava õppetöö tulemusel valmivad osalejate organisatsioonides probleemi lahenduse disaini- ja arendusprojektid ehk huvikaitseprojektid.  

Tingimused (osalemise eeldused)

Arenguprogrammi kandideerimisel palume osalejal kirjeldada ühte vanemas keskeas ja/või vanemas eas inimestega seotud probleemi, millele tema organisatsioon peaks kas kohalikul või riigi tasandil lahenduse looma (edaspidi organisatsiooni „huvikaitseprojekt“).    

Osavõtuankeediga koos palume kandideerijal esitada organisatsiooni juhtkonna kinnituse, et kandideerija esindab koolitusprogrammis organisatsiooni ning organisatsioon on valmis olema osaleja õppemoodulites läbiviidavate arendustegevuste keskkond, ning panustama osaleja eestvedamisel kursuse lõputööna valmiva huvikaitseprojekti arendusse.  

Arenduslabori programmis saab osaleda maksimaalselt 20 inimest. Tunnistus väljastatakse osalejale, kes on läbinud vähemalt 70% programmist ja esitanud nõuetekohaselt iseseisvad tööd.

Õppekorraldus

Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamise koolitusprogramm algab 22. oktoober 2020 ning lõpeb 18. novembrer 2021. Õppetööd viivad läbi Tallinna Ülikooli õppejõud ja eksperdid.
Programmis on igas kuus (v.a. juuli ja august) kaks kontaktõppe sessiooni (kokku 24 kontaktõppe päeva). Õppesessioonide vahel teevad osalejad iseseisvat tööd.

Õppijaitele on toeks e-õppekeskkond Google Classroom, kus paiknevad õppematerjalid ja mille kaudu on võimalik esitada nii individuaalsed kodutööd kui ka rühmatööde tulemused.

Õppesessioonid toimuvad Tallinna Ülikoolis ning programmi raames toimuvad ka õppevisiidid organisatsioonidesse.

Maht

Kogu programmii maht on 7 EAP (sh 192 akadeemilist tundi), mis sisaldab 12 kahepäevast õppesessiooni ehk kontaktõpet, iseseisvat tööd ja praktilist tööd.
Arenguprogrammi läbimisel väljastatakse osalejale tunnistus. 

 

Moodulid ja ajakava

1. õppesessioon - 22.10.2020 ja 29.10.2020
Sissejuhatus. Kodanikuühiskond ja ühiskonna vananemine,  lektorid Tiina Tambaum, Mari-Liis Jakobson, Katrina Koppel

 

2. õppesessioon - 25.11.2020 - 26.11.2020
Võimestav kommunikatsioon, lektorid Mart Soonik ja Katrin Aava 

3. õppesessioon – 15.12.2020 - 16.12.2020
Disainmõtlemine ja generatiivsed uuringud, lektor Kai Pata

4. õppesessioon  - 27.01.2021 - 28.01.2021
Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis, lektor Mart Laanpere

5. õppesessioon – 17.02.2021 - 18.02.2021
Digipädevuste kaardistamine organisatsioonis, lektor Linda Helene Sillat

6. õppesessioon – 17.03.2021 -18.03.2021 (põhigrupp) /2. grupp huvilistele: 24.03 - 25.03.2021
Ühiskonna vananemine ja õppimine vanemas eas“, lektorid Luule Sakkeus, Lauri Leppik, Leen Rahnu, Tiina Tambaum

7. õppesessioon – 21.04. - 22.04.2020 (põhigrupp) /2. grupp huvilistele: 28.04.2021 - 29.04.2021
Ühiskonna vananemine ja õppimine vanemas eas“, lektorid Luule Sakkeus, Lauri Leppik, Leen Rahnu, Tiina Tambaum

8. õppesessioon – 19.05.2021 - 20.05.2021 (põhigrupp) / 2. grupp huvilistele: 26.05.2021 - 27.05.2021
Koostööoskuste arendamine, lektorid Marju Medar, Tiina Tambaum

9. õppesessioon – 8.06.2021 - 9.06.2021 (põhigrupp) / 2. grupp huvilistele: 10.06.2021 - 11.06.2021
Individuaalne vananemine, lektorid Tiina Tambaum, Marju Medar, Saima Kuu

10. õppesessioon "Vanemaealiste heaolu toetava kogukonnatöö ning huvikaitse korraldaja areng - ennastjuhtivaks vananejaks", lektor Tiina Tambaum jt.
Viimane ehk koondmoodul 
koosneb kuuest väga praktilisest õppepäevast järgmistel kuupäevadel:
8.09.2021 - 9.09.2021 (põhigrupp) / 2. grupp huvilistele: 22.09.2021 - 23.09.2021
6.10.2021 - 7.10.2021 (põhigrupp) /2. grupp huvilistele: 20.10.2021 - 21.10.2021
3.11.2021 - 4.11.2021 (põhigrupp) / 2. grupp huvilistele: 17.112021 - 18.11.2021

 

Koolitajad

 

Tiina Tambaum, Marju Medar, Lauri Leppik, Luule Sakkeus, Katrin Aava, Mart Laanpere, Mart Soonik, Lina Helena Sillat, Mari-Liis Jakobson, Katrina Koppel, Saime Kuu jt.