Nüüdismeedia vestluste ajakava leiad siit.

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Dokumentaalfilm

I voor - hiljemalt 4. juulil esitavad kandidaadid lisaks avaldusele inglise keeles motivatsioonikirja (essee) ning portfoolio. Portfoolio võiks olla kättesaadav veebiplatvormil (nt GoogleDrive or Dropbox, Youtube, Vimeo). Motivatsioonikirja ja portfoolio palume saata aadressile documentary@tlu.ee.
II voor - 6. juulil ruumis N-306 toimub intervjuu esimese vastuvõtukomisjoniga, antakse loovülesande teema. Intervjuu aeg saadetakse meilile.
III voor - hiljemalt 8. juulil kell 19.00 tuleb esitada loovülesanne meilile documentary@tlu.ee.
IV voor - 10. juulil ruumis N-206 toimub intervjuu teise vastuvõtukomisjoniga (igale kandidaadile, kes sooritab edukalt loovülesande, teatatakse individuaalne intervjuu aeg).

Vestlused toimuvad inglise keeles.

Kommunikatsioon

SAISis dokumentide esitamisel tuleb lisada magistritöö projekt/kavand. Magistritöö kavandis on oluline avada probleem, millega soovitakse õpingute vältel tegeleda ja lahenduskäike otsida - põhjendada teema olulisust ja vajalikkust. Kasuks tuleb ka see, kui kandidaat oskab kirjeldada, kuidas uurimust läbi viia, tutvustada metodoloogiat, kasutatavat kirjandust, olulisi autoreid jms. Pikkus 1-2 A4.
Projekt on vestlusele pääsemise eelduseks. Vestluste nimekirjad saadetakse meiliteel hiljemalt 6. juulil ning vestlused toimuvad 9.-10. juulil kell 10.00-18.00 ruumis N-205. Kui vestluse aja osas on eelistusi, palume sellest teada anda hiljemalt 4. juulil.
Õppekava sisaldab kohustuslikke inglisekeelseid aineid ja õpiväljundite omandamiseks/õppimiseks on vajalik inglise keele oskus.

Kommunikatsioonijuhtimine

SAISis dokumentide esitamisel tuleb lisada magistritöö projekt/kavand. Projekt on vestlusele pääsemise eelduseks. Vestluste nimekirjad saadetakse meiliteel hiljemalt 6. juulil ning vestlused toimuvad 9.-10. juulil kell 10.00-18.00 ruumis N-205. Kui vestluse aja osas on eelistusi, palume sellest teada anda hiljemalt 4. juulil.

Vastuvõtueksam toimub inglise keeles.

Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) Eksamiks peab esitama CV, motivatsioonikirja, portfoolio ja magistritöö kavandi (teema kirjeldus, uurimisprobleem ja -eesmärk, peamised allikad, 1-2 lk). Materjalid esitatakse hiljemalt 4. juulil aadressile mari.kirme@tlu.ee digitaalselt PDF-failina või viitena kodulehele.
Eksam toimub vestluse vormis.
Eksam toimub 12. juulil kell 10.00 ruumis N-416. Vestluste ajad saadetakse kandidaatidele hiljemalt 11. juulil meilile.
Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

Sisseastumiseksam 6. juulil kell 10.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Tatari 13) ruumis A-103. Eksam koosneb loomingulisest konkursist, intervjuust ja kutsesobivuskatsest. Täpne kellaaeg teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt üks tööpäev enne vastuvõttu meiliteel.

1. Loominguline konkurss, mille raames tuleb kandidaadil
- esitada omal valikul laul a cappella;
- esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga;
- komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta);
- instrumentaalpala vabalt valitud instrumendil, millega sisseastuja demonstreerib oma pillimänguoskust;
- muusikateoreetiliste teadmiste eksam*. Fail nõuded leiab siit;
- suuline intervjuu, millel keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle.

*Muusikateooria sisseastumiseksami võib kuni 2018. aastani ühitada muusika-alase bakalaureuseõppe muusikateoreetiliste ainete lõpueksamiga.
Bakalaureuseõppest muusikateoreetiliste ainete lõpueksami tulemus kehtib magistriõppe sisseastumiseksamina kuni kolm aastat alates lõpetamise aastast.

2. Kutsesobivuskatse
Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

Täpsem informatsioon:
TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere (vaike.kiik-salupere@tlu.ee, 56 827 550)
EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu (kristikiilu@ema.edu.ee)

Nüüdismeedia (meediakultuur, meediamajandus ja juhtimine, ajakirjandus, televisioon ja produktsioon)

Dokumentidega koos tuleb SAISi üles laadida CV ja huvivaldkonna kirjeldus (üks A4 lehekülg).
6. juulil kell 10.00 saadetakse e-posti teel (SAISis olev meiliaadress) kõigile, kes on esitanud sisseastumisavalduse ja huvivaldkonna kirjelduse, kirjaliku essee teemad. Essee esitatakse aadressile nyydismeedia@tlu.ee hiljemalt 8. juulil kell 23.59.
Pildiloo katse on ainult neile, kes valivad telemoodulid. Pildiloo teema ja juhend saadetakse samuti kandideerijate meilile. Pildilood tuleb üles panna Nova maja 5. korruse seinale 9. juulil kell 9.00 -13.00. Pildilooks vajalikku tehnikat ülikool ei võimalda.

Infotund toimub 5. juulil kell 14.00-16.00 kinosaalis N-406.
Sisseastujad saavad individuaalse intervjuu aja ning nimekiri koos kellaaegadega avaldatakse BFMi kodulehel 9. juulil. Intervjuud toimuvad 10.-11. juulil.

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Avatud ühiskonna tehnoloogiad

Vestlused 9. juulil kell 10.00 ruumis A-428.
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma tööalasest ja hariduslikust taustast, õppekavaga seonduvatest huvidest ja tuleviku karjääriperspektiividest. Motivatsioonikirjas tuleb kirjeldada täpsemalt ühte probleemi või väljakutset avatud ühiskonnas, mida kandidaat soovib oma magistritöös uurida. See osa motivatsioonikirjast peab sisaldama viiteid kirjanduse allikatele. Motivatsioonikiri tuleb esitada SAISis hiljemalt 4. juulil. Igale kandidaadile teatatakse tema konkreetne vestluse kellaaeg pärast motivatsioonikirja esitamist SAISis, igaühele arvestatakse 20 minutit. Väljapool Eestit viibivate kandidaatidega toimub vestlus Skype'i teel. Vestlus toimub motivatsioonikirjas väljatoodud teemadel.

Digitaalsed õpimängud Vestlused 9. juulil kell 16.00 ruumis A-421.
Koos vastuvõtudokumentidega tuleb esitada motivatsioonikiri (2000–4000 tähemärki) ning soovitavalt (selle olemasolul) ka varasemate loometööde paremik ehk portfoolio (sobivad mängud, mängu elemendid, fotod, filmid, saated, artiklid, muud loomingulised tööd), mis tuleb lisada lingina motivatsioonikirjale. Motivatsioonikiri tuleb esitada SAISi kaudu hiljemalt 4. juulil ning vestluse aja saab SAISist, igaühele arvestatakse 20 minutit.
Haridustehnoloogia Vestlused 6. juulil kell 9.00 ruumis A-317.
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma senisest haridustehnoloogiaga seonduvast tegevusest ning viidata oma loodud töödele ja materjalidele, mis näitavad seniseid erialaseid pädevusi. Motivatsioonikiri tuleb esitada SAISi kaudu hiljemalt 4. juulil. Igale kandidaadile antakse tema konkreetne vestluse kellaaeg pärast motivatsioonikirja esitamist läbi SAISi. Igale inimesele arvestatakse 15 minutit, korraga töötab kaks komisjoni. Vestluse teemad: motivatsioon töötada haridustehnoloogina, haridustehnoloogialased teadmised/kogemused/oskused, erialase võõrkeelse teksti mõistmine.
Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Erialase vabatahtliku töö eest on võimalik saada vastuvõtueksamile 4 ja mitteerialase vabatahtliku töö eest 2 lisapunkti.
Informaatikaõpetaja, kooli infojuht Akadeemiline test 7. juulil kell 10.00 ruumis A-303, vestlused kell 11.30 ruumis A-317.
Vastuvõtueksam koosneb akadeemilisest testist (40%) ning motivatsioonikirjast ja selle põhjal toimuvast vestlusest (60%). Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma senisest infotehnoloogiaalasest ja õpetamisega seotud tegevusest ning viidata oma loodud töödele ja materjalidele, mis näitavad seniseid erialaseid pädevusi. Motivatsioonikiri tuleb esitada SAISi kaudu hiljemalt 4. juulil. Igale kandidaadile arvestatakse vestluseks 15 minutit ja ajakava koostatakse akadeemilise testi toimumise ajal. Vestluse teemad: motivatsioon töötada informaatikaõpetajana, informaatikaalased teadmised/kogemused/oskused, erialase võõrkeelse teksti mõistmine.
Infoteadus Vestlused 6. juulil kell 12.00-17.00 või 7. juulil kell 10.00-15.00 ruumis S-320.
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. Motivatsioonikirja (3000–4000 tähemärki) eesmärk on analüüsida ja põhjendada oma õpingute eesmärki infoteaduse valdkonnas magistritasemel. Motivatsioonikiri tuleb esitada SAISi kaudu hiljemalt 4. juulil. Vestlus eksamikomisjoniga toimub vastavalt eksamigraafikule ja kestab 20 minutit iga sisseastuja kohta. Igale kandidaadile teatatakse SAISis tema konkreetne vestluse kellaaeg pärast motivatsioonikirja esitamist. Vestlus sisaldab sisseastuja enesetutvustust, milles ta põhjendab oma valmisolekut ja motivatsiooni magistriõppe programmi edukaks läbimiseks, ning sisseastuja ja eksamikomisjoni vahelist diskussiooni infoteadusega seonduvatel teemadel.
Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamile lisapunkte vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldusel peavad kindlasti olema märgitud ka organisatsioon, mille töös osaleti, ning organisatsiooni esindaja kontaktandmed ja allkiri. Erialase vabatahtliku töö eest on võimalik saada vastuvõtueksamile 4 ja mitteerialase vabatahtliku töö eest 2 lisapunkti.
Infotehnoloogia juhtimine Vestlused toimuvad 11. juulil kell 9.00 ruumis A-428, A-440 ja A-445.
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest. Motivatsioonikirjas (2000–4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade sellest, kuivõrd on sisseastuja seni puutunud kokku IT valdkonnaga ning millised on sisseastuja magistriõppega seonduvad ootused. Motivatsioonikiri tuleb esitada SAISi kaudu hiljemalt 4. juulil. Suuline vestlus koosneb sisseastuja enesetutvustusest, ingliskeelse erialase teksti tõlkimisest ja diskussioonist erialaga seonduvatel teemadel (sh magistritöö võimalikku teemat ja eesmärki). Igale kandidaadile teatatakse tema konkreetne vestluse kellaaeg pärast motivatsioonikirja esitamist läbi SAISi, igale inimesele arvestatakse 15 minutit.
Inimese ja arvuti interaktsioon Vestlused 11. juulil kell 9.00-15.00 ruumis A-433.
Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast, portfooliost ja suulisest vestlusest. Motivatsioonikiri, kus on link portfooliole, tuleb laadida SAISi 4. juuliks. Motivatsioonikiri (2000–4000 tähemärki) toob selgelt välja sisseastuja huvi eriala vastu, tema teadustöö eesmärgid ja potentsiaalse magistritöö teema. Portfoolio (sisaldab kuni 6 näidet töödest) annab ülevaate kandidaadi kogemustest ja võimekusest nii akadeemilisel kui ka professionaalsel tasemel. Portfooliosse võib lisada videoid, fotosid, kavandeid, 3D visualiseeringuid ning graafilisi või interaktiivseid esitlusi jms. Suuline vestlus eksamikomisjoniga toimub inglise keeles arvestusega 20 minutit iga sisseastuja kohta ja aja saab SAISis avaldust esitades.
Matemaatikaõpetaja 9. juulil kell 10.00 ruumis T-409. Kõik kandidaadid tulevad kohale algusajaks, vestluste ajakava moodustatakse hiljem kohapeal.
Sisseastumisel tuleb sooritada akadeemiline test (40%) kutsesobivuseksam (60%). Eksamil tuleb lahendada paar koolimatemaatika ülesannet ning selgitada, kuidas õpetaksite õpilasi neid ülesandeid lahendama ja analüüsida ühte pedagoogilist situatsiooni. Eksam toimub ettevalmistusajale järgneva vestluse vormis. Arvestatakse ka bakalaureuseõppe keskmist hinnet, seepärast tuleb akadeemiline õiend (hinneteleht) kindlasti kaasa võtta.

 

Haridusteaduste instituut

 

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Alushariduse pedagoog

Vastuvõtueksam koosneb kutsesobivusvestlusest (50%), akadeemilisest testist (25%) ning teadusallikatel põhinevast analüütilisest arutlus-ülesandest (25%).
6. juulil kell 9.00 toimub aadressil Räägu 49 akadeemiline test ning teadusallikatel põhinev arutlus-ülesanne. Nimekirjad akadeemilise testi ja arutlus-ülesande sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00. 
Kutsesobivusvestluse nimekirjad koostatakse akadeemilisel testil ja arutlus-ülesandel osalemise alusel ning saadetakse kandidaatidele SAISis 6. juulil hiljemalt kell 16.00.
Kutsesobivusvestlus toimub 11. juulil kell 9.00-18.00 ruumis M-342, M-131 (Uus-Sadama 5).

Andragoogika Vastuvõtueksam koosneb kutsesobivusvestlusest (50%), akadeemilisest testist (25%) ning teadusallikatel põhinevast analüütilisest arutlus-ülesandest (25%).
6. juulil kell 9.00 aadressil Räägu 49 akadeemiline test ning teadusallikatel põhinev arutlus-ülesanne. Nimekirjad akadeemilise testi ja arutlus-ülesande sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00. 
Kutsesobivusvestluse nimekirjad koostatakse akadeemilisel testil ja arutlus-ülesandel osalemise alusel ning saadetakse kandidaatidele SAISis 6. juulil hiljemalt kell 16.00.
Kutsesobivusvestlus toimub 9. juulil kell 9.30-18.00 kutsesobivuseksam ruumis M-421 (Uus-Sadama 5).
Eripedagoog-nõustaja Vastuvõtueksam koosneb kutsesobivusvestlusest (50%), akadeemilisest testist (25%) ning teadusallikatel põhinevast analüütilisest arutlus-ülesandest (25%).
6. juulil kell 9.00 aadressil Räägu 49 akadeemiline test ning teadusallikatel põhinev arutlus-ülesanne. Nimekirjad akadeemilise testi ja arutlus-ülesande sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00. 
Kutsesobivusvestluse nimekirjad koostatakse akadeemilisel testil ja arutlus-ülesandel osalemise alusel ning saadetakse kandidaatidele SAISis 6. juulil hiljemalt kell 19.00.
Kutsesobivusvestlus toimub 9.-10. juulil kell 9.00-17.00 ruumis T-209 (Narva mnt 25). Kutsesobivusvestlusele pääsevad pingerea (akadeemiline test + analüütiline ülesanne) 60 esimest.
UUS! Haridusinnovatsiooni juhtimine Vastuvõtueksam koosneb
1) motivatsioonikirjast/esseest (25%) - nõuded on leitavad siin. Dokument saata PDF-failina hiljemalt 4. juuliks reet.sillavee@tlu.ee;
2) analüütilisest arutlusülesandest (25%) - 6. juulil saadetakse igale kandidaadile link ülesandega, mida tal on aega lahendada kaks tundi alates lingi avamisest. Ülesanne tuleb ära lahendada sama kalendripäeva (6. juuli) jooksul;
3) intervjuust (50%) - 9.-11. juulil toimuvad kutsesobivusvestlused, mille konkreetne aeg lepitakse kandidaadiga kokku e-posti teel. Intervjuu toimub Uus-Sadama 5 hoones.
Hariduse juhtimine Vastuvõtueksam koosneb kutsesobivusvestlusest (50%), akadeemilisest testist (25%) ning teadusallikatel põhinevast analüütilisest arutlus-ülesandest (25%).
6. juulil kell 9.00 aadressil Räägu 49 akadeemiline test ning teadusallikatel põhinev arutlus-ülesanne. Nimekirjad akadeemilise testi ja arutlus-ülesande sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00. 
Kutsesobivusvestluse nimekirjad koostatakse akadeemilisel testil ja arutlus-ülesandel osalemise alusel ning saadetakse kandidaatidele SAISis 6. juulil hiljemalt kell 16.00.
Kutsesobivusvestlus toimub 7. juulil kell 9.00-18.00 ruumis M-446, M-451 (Uus-Sadama 5).
Kasvatusteadused Vastuvõtueksam koosneb kutsesobivusvestlusest (50%), akadeemilisest testist (25%) ning teadusallikatel põhinevast analüütilisest arutlus-ülesandest (25%).
6. juulil kell 9.00 aadressil Räägu 49 akadeemiline test ning teadusallikatel põhinev arutlus-ülesanne. Nimekirjad akadeemilise testi ja arutlus-ülesande sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00. 
Kutsesobivusvestluse nimekirjad koostatakse akadeemilisel testil ja arutlus-ülesandel osalemise alusel ning saadetakse kandidaatidele SAISis 6. juulil hiljemalt kell 16.00.
Kutsesobivusvestlus toimub 11. juulil kell 10.00-18.00 ruumis T-209 (Narva mnt 25).
Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooliga) Vastuvõtueksam koosneb kutsesobivusvestlusest (50%), akadeemilisest testist (25%) ning teadusallikatel põhinevast analüütilisest arutlus-ülesandest (25%).
6. juulil kell 9.00 aadressil Räägu 49 akadeemiline test ning teadusallikatel põhinev arutlus-ülesanne. Nimekirjad akadeemilise testi ja arutlus-ülesande sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00. 
Kutsesobivusvestluse nimekirjad koostatakse akadeemilisel testil ja arutlus-ülesandel osalemise alusel ning saadetakse kandidaatidele SAISis 6. juulil hiljemalt kell 16.00.
Kutsesobivusvestlus toimub 9. juulil algusega kell 10.00 ruumis M-439 (Uus-Sadama 5).
Enne kutsesobivusvestlust palume kandidaatidel tutvuda kutseõpetaja õppekavaga ÕISis.
Mitme aine õpetaja Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon, mis sisaldab üldhariduskoolis õpetatavate ainete koolitust kõrgkooli tasemel:
• kahe kõrvalerialaga õpetaja puhul igas aines vähemalt 30 EAP mahus;
• kahe kõrvaleriala ning lisapädevusega õpetaja puhul igas aines vähemalt 42 EAP mahus;
• kolme kõrvalerialaga õpetaja puhul igas aines vähemalt 36 EAP mahus. Kui nimetatud nõudest on täitmata kuni 30 EAP-d, tuleb õpingute jooksul läbida tasandusmoodul.
Kandidaatidel, kes on sisseastumise tingimused täitnud väljaspool Tallinna Ülikooli, palume esitada SAISis diplomi ja akadeemilise õiendi koopia.
Vastuvõtueksam koosneb kutsesobivusvestlusest (50%), akadeemilisest testist (25%) ning teadusallikatel põhinevast analüütilisest arutlus-ülesandest (25%).
6. juulil kell 9.00 aadressil Räägu 49 akadeemiline test ning teadusallikatel põhinev arutlus-ülesanne. Nimekirjad akadeemilise testi ja arutlus-ülesande sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00. 
Kutsesobivusvestluse nimekirjad koostatakse akadeemilisel testil ja arutlus-ülesandel osalemise alusel ning saadetakse kandidaatidele SAISis 6. juulil hiljemalt kell 16.00.
Kutsesobivusvestlus toimub 12. juulil kell 9.00-17.00 ruumis M-439 (Uus-Sadama 5).
Noorsootöö korraldus Vastuvõtueksam koosneb kutsesobivusvestlusest (50%), akadeemilisest testist (25%) ning teadusallikatel põhinevast analüütilisest arutlus-ülesandest (25%).
6. juulil kell 9.00 aadressil Räägu 49 akadeemiline test ning teadusallikatel põhinev arutlus-ülesanne. Nimekirjad akadeemilise testi ja arutlus-ülesande sooritamiseks koostatakse SAISi avalduse numbri alusel ning info edastatakse üliõpilaskandidaatidele läbi SAISi meilile 5. juulil hiljemalt kell 13.00. 
Kutsesobivusvestluse nimekirjad koostatakse akadeemilisel testil ja arutlus-ülesandel osalemise alusel ning saadetakse kandidaatidele SAISis 6. juulil hiljemalt kell 16.00.
Kutsesobivusvestlus toimub 10. juulil kell 10.00-18.00 ruumis S-333 (Narva mnt 29).
Vestlus jaguneb järgmiselt:
1. Eesti noortevaldkonna ja selle arengute ning probleemide üldine tundmine 20% (vestlus);
2. oma uurimishuvi tutvustamine 15% (vestlusele tulles kaasa võtta kirjalikult (!) minikava oma uurimisplaanist: teema, sh selle aktuaalsus ja seos noortevaldkonnaga; uurimisprobleemi püstitus ja uurimuse eesmärk);
3. kogemus ja motivatsioon 15% (valmistada ette 1-minutiline motivatsioonikõne, millele järgneb vestlus ja küsimused).
Kandidaatidel palutakse enne vestlust tutvuda järgmiste materjalidega:
1. Kivimäe, A. (2017). Mõjuteguritest noortevaldkonna arengu kavandamisel ja elluviimisel riigi tasandil. Kogumikus Dibou, T; Rannala, I-E (toim.) Teadmine ja praktika noorsootöös. Tallinn 2017
2. Nugin, R; Taru, M. (2017). Noorsootöötajate arvamused noorsootööst ja noorsootöötajatest. Rmt: Noorteseire aastaraamat 2016. Mitte- ja informaalne õppimine, lk 107-121. Tallinna Ülikool, Eesti Noorsootöö Keskus.
3. Rannala, Ilona-Evelyn; Allekand, Anu (2018). Key competences of non-formal learning in youth work: based on the example of Estonian open youth centres. International Journal of Open Youth Work, 2, 61−79.
4. Noortevaldkonna arengukava 2014-2020

 

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Aasia uuringud 12. juulil ruumis S-417.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast (sh uuritakse kandidaadi teadmisi õppekava kohta). Koos vastuvõtuavaldusega tuleb SAISis esitada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemipüstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi nimi. Sisseastumiseksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal. Vastuvõtueksami kellaaja saab kandidaat teada SAISis avalduse esitamisel.
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 9. või 10. juulil
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1) esimene kirjalik osa on kandidaadi motivatsioonikiri, mille ta esitab koos sisseastumisdokumentidega SAISis. Motivatsioonikiri peab kajastama kandidaadi soovi saada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks, arusaama õpetajaameti võimalustest ja vastutusest, missiooni õpetajana, ülevaadet varasemast tööst noortega, kui see kuulub kogemuste hulka;
2) teise kirjaliku osana sooritatakse akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
3) sisseastumisvestlus, mis koosneb arutelust hariduse valdkonna aktuaalsetel teemadel ja individuaalsest vestlusest, sh uuritakse kandidaadi teadmisi õppekava kohta.
Ajalugu 9. juulil kell 14.00 ruumis S-428.
Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on kandidaadi magistritöö kavand, mis tuleb kaasa võtta vastuvõtueksamile, kus kandidaat tutvustab seda
vastuvõtukomisjonile. Vestluse käigus hinnatakse lisaks kandidaadi seniseid õpinguid, töökogemust ja motivatsiooni, sh uuritakse kandidaadi teadmisi õppekava kohta.
Antropoloogia 10. juulil ruumis S-240.
Vastuvõtueksam koosneb kahest voorust: kirjalikust ja suulisest. Kirjalikult esitatakse magistritöö esialgne kava (pikkusega 2−3 lehekülge, peab sisaldama esialgset teemat, metodoloogiat ja esialgset kirjandust). Magistritöö kava peab olema inglise keeles ja esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAISis. Vastuvõtueksamil kirjutatakse ingliskeelne essee (90 minutit, umbes viis lehekülge) etteantud teemal, mille jaoks tuleb läbi lugeda artiklid etteantud valikust. Essee kirjutamise aeg lepitakse kokku individuaalselt, essee kirjutatakse elektroonilises keskkonnas. Vestlusele kutsutakse teise vooru pääsenud kandidaadid. Vestlus on inglise keeles ja räägitakse kandidaadi magistritöö kavast, lisaks hinnatakse kandidaadi huvi eriala vastu. Vestlus toimub 10. juulil, täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel.
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja
9. juulil
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1) esimese kirjaliku osana sooritatakse 9. juulil kell 8.00 ruumis A-002 akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
2) teine kirjalik osa toimub 9. juulil kell 10.00 auditooriumis S-240. Selles osas kontrollitakse oskusi ja teadmisi eesti keele alal (kirjutusoskus, sõnavara ja grammatika tundmine jms);
3) suuline osa (vestlus) annab võimaluse põhjendada huvi valitud eriala vastu ja selle omandamise motiive (sh uuritakse kandidaadi teadmisi õppekava kohta), osutada kultuuri- ja kirjandusteadmisi ning arusaamist keele toimimisest. Suulise vestluse individuaalsed kellaajad teatakse kirjaliku eksami lõpul.
Eksamipäeva pikkus sõltub kandidaatide hulgast.
Eesti uuringud 12. juulil
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikult esitatakse motivatsioonikiri, mis sisaldab ka võimalikke uurimisteemasid, koos sisseastumisdokumentidega SAISis. Üliõpilaskandidaadid, kes soovivad spetsialiseeruda eesti kirjanduse tõlkimise erialale, peavad esitama lisaks eelnevale ka tõlkekatkendi eesti keelest oma emakeelde koos eestikeelse originaaliga (2 lk). Suuline osa on vestlus. Vestluse toimumise kellaaeg ja koht teatatakse kandidaadile enne eksamit e-posti teel.
Keeleteadus ja keeletoimetamine 9. juulil kell 16.00 ruumis A-002.
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast. Esimeses osas kirjutab kandidaat kohapeal umbes 1,5 lehekülje pikkuse motivatsioonikirja, mille teema sõltub valitud suunast. Täpsem teema antakse vastuvõtueksamil. Motivatsioonikirja kirjutamiseks on aega 60 minutit. Teises osas vestlevad keeleteaduse suuna valinud kandidaadid eksamikomisjoniga valitud suuna teemadel, sh uuritakse kandidaadi teadmisi õppekava kohta. Keeletoimetaja suuna valinud kandidaadid teevad kirjaliku sõnavara- ja õigekeelsusülesande (40 minutit).
Kirjalik tõlge 10.-11. juulil ruumis S-415.
Vastuvõtueksami käigus hinnatakse kandidaadi eesti keele oskust (emakeelena või vähemalt C1-tasemel), analüüsioskust, loogilist mõtlemist, üldteadmisi ja motivatsiooni. Eelnevat tõlkekogemust ega -oskust ei eeldata. Samas eeldame head inglise keele oskust (vähemalt B2-tasemel), kuna osa kursusi toimub inglise keele baasil. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikus osas toimub kohapeal lühikese (1-2 lauset) tekstiosa tõlkimine eesti keelde, millele järgneb tõlkeanalüüs. Tõlkimiseks ja analüüsiks saab kandidaat valida kas tarbe- või ilukirjandusliku teksti. Tarbeteksti lähtekeeleks on inglise keel. Ilukirjandusliku teksti lähtekeeleks valib kandidaat inglise, itaalia, prantsuse, hispaania või saksa keele. Tõlke ja tõlkeanalüüsi ettevalmistuseks on antud umbes 20 minutit ning sõnastike kasutamine on lubatud. Kui kandidaat soovib tõlkida itaalia, prantsuse, hispaania või saksa keelest, on lubatud kaasa võtta oma pabersõnastik. Suuline osa ehk vestlus toimub kohe pärast tõlkeülesande ja tõlgitud teksti analüüsi ettevalmistamist. Kuulatakse ära kandidaadi tõlkeanalüüs ja vaadatakse ühiselt üle tehtud tõlge. Lisaks palub eksamikomisjon kandidaadil lühidalt põhjendada, miks teda huvitab kirjaliku tõlke magistriõpe, sh uuritakse kandidaadi teadmisi õppekava kohta. Kasuks tuleb ka see, kui kandidaat teab, mis teemal ta soovib oma magistritöö kirjutada. Vastuvõtueksami täpse kuupäeva ja kellaaja saab kandidaat teada avalduse esitamisel SAISis. Kui kandidaadil pole inglise keele B2-taseme oskust tõendavat dokumenti (rahvusvahelise eksami tunnistust, riigieksami tunnistust, varasem haridus pole omandatud inglise keeles), siis peab kandidaat sooritama inglise keele testi 10. juulil kell 8.00 ruumis S-423.
Kirjandusteadus 11. juulil ruumis S-423.
Sisseastumisel tuleb sooritada eksam, mis koosneb kirjalikust osast ja vestlusest. Kandidaat peab saatma hiljemalt 4. juulil elektrooniliselt aadressile piret.viires@tlu.ee kirjaliku teksti, kus ta põhjendab erialavalikut ja kirjutab esialgse visiooni oma magistritöö teemast (1-2 lk). Eksamil toimub vestlus, mille jooksul arutletakse erinevate kirjandusküsimuste üle ja vesteldakse plaanitava magistritöö teemal, sh uuritakse kandidaadi teadmisi õppekava kohta. Vestluse kellaaja saab kandidaat avalduse esitamisel SAISist.
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) 9. juulil
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikus ja suulisest osast. Kirjalikult esitatakse kandidaadi koostatud vähemalt 10-leheküljeline ingliskeelne uurimistöö (nt väljavõte bakalaureusetööst või akadeemiline
essee) ja võimalikud uurimisteemad koos sisseastumisdokumentidega SAISis. Suuline osa on vestlus. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile enne eksamit e-posti teel.
Kultuuriteooria ja filosoofia 8. juulil ruumis M-328.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on magistritöö esialgne kava (2−3 lehekülge), mis tuleb esitada koos vastuvõtudokumentidega SAISis. Magistritöö esialgne kava peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi. Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestlusel tutvustab kandidaat oma magistritöö kavandit ja lisaks hinnatakse huvi eriala vastu, sh uuritakse kandidaadi teadmisi õppekava kohta. Vestluse kellaaja saab kandidaat teada SAISis avalduse esitamisel.
Suuline tõlge 6., 9.-10. juulil ruumis S-529.
Koos avaldusega tuleb SAISis esitada motivatsioonikiri ja CV. Motivatsioonikirjas peab kajastuma ka keeleoskuse tase, kus keeleoskus on omandatud ja kas kandidaat on viibinud selle keele keskkonnas. Samuti peab motivatsioonikiri veenma vastuvõtukomisjoni kandidaadi huvis eriala vastu. Eksam algab lühikese vestlusega, kus kandidaadil palutakse end tutvustada. Seejärel testitakse kandidaadi keele- ja analüüsioskust tõlkeharjutustega: kandidaadile esitatakse ükshaaval umbes kolmeminutilised kõned tema motivatsioonikirjas väljatoodud keeltes. Sel ajal kandidaat märkmeid teha ei saa. Seejärel palutakse tal kõne kas oma emakeelde või tugevaimasse võõrkeelde ümber panna. Pärast tõlkeharjutusi vesteldakse päevakajalistel teemadel, sh uuritakse kandidaadi teadmisi õppekava kohta, osa küsimusi esitatakse võõrkeeles, millega kandidaat on eksamile tulnud. Eksami täpne kuupäev ja kellaaeg aeg teatatakse kandidaadile enne eksamit e-posti teel.
Slaavi keeled ja kultuurid 10. juulil kell 10.00 ruumis S-235.
Vastuvõtueksam koosneb esseest (kirjutatakse kohapeal vene keeles, 200 sõna) ja vestlusest (sh uuritakse kandidaadi teadmisi õppekava kohta), mille kellaaeg määratakse pärast essee kirjutamist.
Vene keele ja kirjanduse õpetaja 9. juulil
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1) esimese kirjaliku osana sooritatakse 9. juulil kell 8.00 ruumis A-002 akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
2) teises kirjalikus osas kirjutatakse 9. juulil kell 10.00 ruumis S-235 essee;
3) seejärel toimub kandidaadiga vestlus, kus keskendutakse eelkõige õpetajaametile ja -karjäärile suunatud küsimustele, sh uuritakse kandidaadi teadmisi õppekava kohta. Suuline osa toimub kohe pärast kirjalikku.    
Võõrkeeleõpetaja (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja) 9. juulil
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1) esimese kirjaliku osana esitavad kandidaadid motivatsioonikirja koos sisseastumisdokumentidega SAISis. Motivatsioonikirja faili nimi peab olema kandidaadi nimi ja motivatsioonikiri peab olema kirjutatud valitud peaeriala keeles;
2) teise kirjaliku osana sooritatakse 9. juulil kell 8.00 ruumis A-002 akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
3) suulise osa eksam keskendub kandidaadi keelelisele pädevusele ja kutsesobivusele, sh uuritakse kandidaadi teadmisi õppekava kohta. Juhul kui kandidaadil ei ole keeletaset tõendavat dokumenti, kontrollitakse vajaliku keeletaseme olemasolu vastuvõtueksami käigus.

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

 

Erialad Aeg, koht, lühikirjeldus
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad)

6. juulil kell 9.00 akadeemilise võimekuse test ruumis S-326.
Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
Pärast akadeemilist testi toimub vestlus komisjoniga ruumis A-507. Vestluste ajakava määratakse vahetult enne akadeemilise võimekuse testi. Igale kandidaadile arvestatakse 10 minutit. Palume vastuvõtueksamile kindlasti kaasa võtta eelnevate õpingute akadeemilised õiendid.

Koos vastuvõtudokumentidega tuleb SAISis esitada motivatsioonikiri.

Kehakultuuri õpetaja

11. juulil
kell 10.00 ruumis Rä-301 (Räägu 49) akadeemilise võimekuse test ja erialatest,
kell 12.00 ruumis Rä-301 essee.
Sisseastumiseksam koosneb kolmest osast. Erialatest koosneb omakorda kolmest osast ja käsitleb bakalaureuseastme läbimisel omandatud teadmisi
- inimese organismi ehitusest ja talitlusest,
- spordipedagoogikast,
- spordiajaloost.
Testi edukaks läbimiseks on vajalik korrata bakalaureuseprogrammis omandatud teadmisi ja olla kursis viimaste spordisündmustega.
Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
Essee tuleb koostada valikuliselt ühel erialaga seotud etteantud teemal.

Keskkonnakorraldus Motivatsioonikirjade hindamine 5. juulil
Motivatsioonikiri laadida üles SAISi võimalusel 3. juuliks.
Keskkonnakorralduse õppekava motivatsioonikirja eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust ja motivatsiooni alustatud õpingute lõpetamiseks. Üldised nõuded: vormistus akadeemilises stiilis, kandidaadi nimi faili alguses ja faili nimes. Motivatsioonikirja sisuosas ootame vastuseid järgmistele küsimustele:
- olles tutvunud õppekava ja õppeainetega, miks soovid asuda õppima antud magistriõppekavale Tallinna Ülikoolis (kuni 100 sõna);
- mis on sinu eesmärk (sh karjäärieesmärk) õppima asumisel (kuni 100 sõna);
- kuidas toetab sinu varasem haridus, töö- ja elukogemus antud magistriõppekaval hakkama saamist (kuni 150 sõna);
- olles tutvunud erialase teaduskirjandusega, millised on tuleviku suurimad väljakutsed antud eriala valdkonnas sinu arvates (kuni 300 sõna);
- millised on sinu valdkondlikud erihuvid? Millise probleemi lahendamisesse soovid tulevikus panustada ja miks (kuni 150 sõna);
- meie õppekava koondab erineva tausta ja kogemustepagasiga õppijaid, kes aitavad luua väärtusliku kontaktivõrgustiku, mille abil saame õpet mitmekesistada (nt projektid, ekskursioonid, töötoad). Mida saaksid omalt poolt õppekavale pakkuda (kuni 100 sõna)?
Motivatsioonikirja juures hinnatakse kandideerimise põhjuseid/eesmärki, varasemaid teadmisi ja kogemusi, intellektuaalset küpsust, laia silmaringi, keele- ja väljendusoskust, analüüsi-, argumenteerimis- ja sünteesivõimet ning valmisolekut pühenduda õppetööle.
Kunstiteraapiad (visuaalkunstiteraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia suund) 6.-7. juulil aadressil Räägu 49.
6. juulil kell 10.00 toimub konsultatsioon ruumis 317, kell 11.00-18.00 rühmatööd ja intervjuud ruumis 310, 311, 316, 317, 414. 7. juulil kell 10.00-18.00 toimub loominguline katse ruumis 311, 317. Kui sisseastujal on bakalaureusekraad kunstiteraapiate eriala vastaval spetsialiseerumissuunal, tuleb sooritada kutsesobivuseksam. Kutsesobivuseksam jaguneb kahele päevale ning koosneb loomingulisest tööst (kaasa võtta ka oma loomingulise tegevuse portfoolio), rühmatööst ja vestlusest. Vestluse läbiviimiseks esitab kandidaat SAISis magistritöö kavandi (3-5 lk) ning oma teraapia- või nõustamistööd (või selle puudumisel rühmadega töötamist, loominguliste tegevuste juhendamist) tõendava materjali (näiteks juhtumianalüüs või juhtumikirjeldus, töökirjeldus vms).
Kui sisseastujal on muu eriala bakalaureusekraad (soovitavalt tervisevaldkonnas, psühholoogias, sotsiaalpedagoogikas, eripedagoogikas, noorsootöös või loomingulisel erialal ning inimestega töötamise kogemus), tuleb lisaks kutsesobivuseksami sooritamisele esitada ka eelduspädevuste omandamist tõendav dokumentatsioon. Tasandusainete (sooritamata eeldusainete) maht ei tohi ületada 16 EAP.
Linnakorraldus Motivatsioonikirjade hindamine 6. juulil
Motivatsioonikiri laadida üles SAISi hiljemalt 4. juulil.
Keskkonnakorralduse ja linnakorralduse õppekava motivatsioonikirja eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust ja motivatsiooni alustatud õpingute lõpetamiseks. Üldised nõuded: vormistus akadeemilises stiilis, kandidaadi nimi faili alguses ja faili nimes.
Motivatsioonikirja sisuosas ootame vastuseid järgmistele küsimustele:
- olles tutvunud õppekava ja õppeainetega, miks soovid asuda õppima antud magistriõppekavale Tallinna Ülikoolis (kuni 100 sõna);
- mis on sinu eesmärk (sh karjäärieesmärk) õppima asumisel (kuni 100 sõna);
- kuidas toetab sinu varasem haridus, töö- ja elukogemus antud magistriõppekaval hakkama saamist (kuni 150 sõna);
- olles tutvunud erialase teaduskirjandusega, millised on tuleviku suurimad väljakutsed antud eriala valdkonnas Sinu arvates (kuni 300 sõna);
- millised on sinu valdkondlikud erihuvid? Millise probleemi lahendamisesse soovid tulevikus panustada ja miks (kuni 150 sõna);
- meie õppekava koondab erineva tausta ja kogemustepagasiga õppijaid, kes aitavad luua väärtusliku kontaktivõrgustiku, mille abil saame õpet mitmekesistada (nt projektid, ekskursioonid, töötoad). Mida saaksid omalt poolt õppekavale pakkuda (kuni 100 sõna)?
Motivatsioonikirja juures hinnatakse kandideerimise põhjuseid/eesmärki, varasemaid teadmisi ja kogemusi, intellektuaalset küpsust, laia silmaringi, keele- ja väljendusoskust, analüüsi-, argumenteerimis- ja sünteesivõimet ning valmisolekut pühenduda õppetööle.
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia Vestlused 11. juulil kell 10.00 ruumis A-509.
Vestluse individuaalse aja saab kandidaat SAISis avaldust esitades, igas tunnis kutsutakse vestlusele kuus inimest, vesteldakse ühekaupa. Motivatsioonikirja pikkus on 1-2 A4 lehekülge, see tuleb üles laadida SAISi avalduse esitamise käigus ja selles palume vastata järgmistele punktidele:
1. kaitstud lõputöö pealkiri ja juhendaja;
2. loetlege, milliste laboriseadmete ja analüüsimeetoditega olete kokku puutunud;
3. millised uurimisvaldkonnad pakuvad teile enim huvi? Millisel teemal sooviksite kirjutada magistritöö;
4. milliste teemade puhul tunnete, et peate tegema tavapärasest rohkem tööd nende paremaks mõistmiseks;
5. miks soovite õppima asuda just antud erialale? Kust saite infot selle eriala kohta;
6. hinnake inglise keele oskust skaalal A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele)

6. juulil kell 16.30 sisseastumiseksami kirjalik osa ruumides M-218, M-134.
7.-8. juulil sisseastumiseksami suuline osa (vestlused) vastavalt ajakavale ruumides S-116, S-232, S-233.

Koos vastuvõtudokumentidega palume SAIS-is esitada ka pildiga CV ning diplomi ja akadeemilise õiendi koopia.
Sisseastumisel tuleb sooritada sisseastumiseksam ehk kutsesobivuskatse (100%), mis koosneb kirjalikust ning suulisest osast. Mõlema osa tulemus peab kandidaadil olema vähemalt 51%.
Kirjalikus osas käsitletakse võimaliku uurimistöö kava kohapeal etteantud organisatsioonikäitumise teemal. Arutletakse ka magistritööga seotud plaanide üle ja hinnatakse kandidaadi motivatsiooni. Vestluse ajakava avalikustatakse enne kirjalikku testi SIIN. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda ja valitud spetsialiseerumise suunda arvestades.

Psühholoogia

6. juulil
kell 9.00 sisseastumiseksami kirjalik osa (ainult kandidaatidele, kellel on psühholoogia bakalaureuseeksami sooritamisest möödas rohkem kui 5 aastat), ruum selgumisel;
kell 9.00 sisseastumiseksami suuline osa (vestlused) ruumis S-219, S-220. Vestluse ajakava avaldatakse SIIN.

Magistritöö projekt ja CV tuleb esitada hiljemalt 3. juulil kell 15.00 kas e-mailile sille.silluta@tlu.ee (digiallkirjastatult autori ja juhendaja poolt) või paberkandjal (autori ja juhendaja allkirjadega) ruumi S-212.

Rekreatsiooni-
korraldus
11. juulil
kell 9.00 erialaeksam (kirjalikus vormis rekreatsiooniteemaline essee, 1-2 lk) ruumis Rä49-217 (Räägu 49);  
kell 13.00 kutsesobivusvestlus ruumis Rä49-217. Vestluse ajakava selgub kohapeal.
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunad) 10. juulil
kell 13.00 ruumis Rä49-407 (Räägu 49) akadeemilise võimekuse test. Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
kell 14.30 kutsesobivuse vestlused ruumis Rä49-407 (käsitöö ja kodunduse õpetaja), Rä49-309 (töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja).

 

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Politoloogia 6. juulil kell 10.00 ruumis S-415.
Vestluse täpse aja saab teada SAISis kandideerimisel. Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust vormist ning vestlusest. Vestlus põhineb kirjalikule vormile, samuti on kandidaatidel palutud kaasa võtta oma bakalaureuse lõputöö (kui on). Vestlus toimub 15-minutilise intervalliga, ühele ajale registreeritakse kaks inimest. Intervjueeritakse ükshaaval.
Sotsioloogia 6. juulil kell 10.00 ruumis M-659. Kandidaat saab avaldust esitades individuaalse aja, igale inimesele arvestatakse 30 minutit.
Vastuvõtueksamiks on vestlus komisjoniga, kuhu palume kaasa võtta oma bakalaureusetöö ja võimalikud muud varasemad uurimislikud-analüütilised kirjalikud tööd.
SAISi avaldusele palume lisada failidena motivatsioonikiri, CV ja magistritöö 1-2 lk projekt.
Magistritöö projekt peaks kajastama järgmisi punkte:
- teema nimetus, projekti koostaja;
- teema valiku ja aktuaalsuse põhjendus;
- uurimistöö eesmärk ja keskne uurimisprobleem;
- soovitatavalt: olulisem(ad) autor(id) või teooria(d) töö teoreetilise osa lähtekohtadena;
- kasutatavad andmed ja analüüsimeetodid.
Rahvusvahelised suhted 9. juulil kell 10.00-13.00 ruumis S-321.
Vastuvõtueksam on vestlus, täpse aja saab teada SAISis kandideerimisel, arvestusega 20 minutit kahe inimese kohta. Koos vastuvõtudokumentidega tuleb esitada motivatsioonikiri, juhised siin.
Please submit a motivation letter (minimum 1000 words), answering the following questions:
1. The choice of the programme: Why Tallinn University? Why IR programme? What courses and moduls interest you the most? What do you plan to write in your MA thesis?
2. Previous studies and work experience: What were your BA studies about? Comment on your academic writing skills and give an overview of your BA thesis. Describe your work experience if you have it.
3. Your plans after MA studies: What do you plan to do after the graduation? What is your dream job? How will the MA studies help to achieve your goals? What competences do you hope to get from the programme?
4. Knowledge of the field: What are the basic problems in the field of IR that you would like to solve? Give your solutions.
5. How do you plan to finance your studies?
​Avalduse saab kinnitada, kui motivatsioonikiri on lisatud.
NB! Vestlusele palume kaasa võtta bakalaureuseastme akadeemiline õiend ja kaitstud bakalaureusetöö ja retsensioon(id).
Riigiteadused 10. juulil kell 10.00 ruumis A-544.
Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust vormist (leitav vastuvõtutingimustes) ning vestlusest. Kirjalik vorm tuleb üles laadida SAISi, vestlus põhineb kirjalikule vormile. Vestluse täpse aja saab teada SAISis kandideerimisel, kahe inimese kohta arvestatakse 15 minutit ja vestlus toimub paarikaupa.
Sotsiaalne ettevõtlus 9. juulil kell 12.00 ruumis A-354. 15 minuti kohta antakse SAISi kaudu aeg kahele inimesele.
Vastuvõtueksam on suuline intervjuu. Kaasa võtta paberkandjal motivatsioonikiri (min 1000 sõna), vastates järgmistele küsimustele:
1. The choice of the programme: Why Tallinn University? Why Social Entrepreneurship programme? What courses and moduls interest you the most? What do you plan to write in your MA thesis?
2. Previous studies and work experience: What were your BA studies about? Comment on your academic writing skills and give an overview of your BA thesis. Describe your work experience if you have it.
3. Your plans after MA studies: What do you plan to do after the graduation? What is your dream job? How will the MA studies help to achieve your goals? What competences do you hope to get from the programme?
4. Knowledge of the field: What are the basic problems in the field of Social Entrepreneurship that you would like to solve? Give your solutions.
5. How do you plan to finance your studies?
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse 9.-10. juulil kell 9.00-17.00 ruumis A-334 (vaheaeg 12.30-13.00).
Kandidaat saab SAISis avaldust esitades individuaalse vestluse aja. 8 inimest tunnis: kahekaupa sees, kahe inimese jaoks kokku 15 minutit.
Kõik kandidaadid läbivad intervjuu, kuhu tuleb paberkandjal kaasa võtta CV ja motivatsioonikiri.
Sotsiaaltöö 10.-11. juulil kell 9.00-17.00 ruumis A-354, (vaheaeg 12.30-13.00).
Kandidaat saab SAISis avaldust esitades individuaalse vestluse aja. 8 inimest tunnis: kahekaupa sees, kahe inimese jaoks kokku 15 minutit.
Kõik kandidaadid läbivad intervjuu, kuhu tuleb paberkandjal kaasa võtta CV ja motivatsioonikiri.
Õigusteadus 12. juulil kell 10.00 ruumis M-134.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust testist ja vestlusest. Lisaks tuleb eelnevalt esitada magistritöö kava. Valikvastustega test koosneb küsimustest, mis põhinevad õigusteaduse bakalaureuseõppe õppekava kohustuslikel ainete baasteadmistel. Vestluse aluseks on magistritöö kava, mis tuleb esitada koos avaldusega SAISis. Vestlus toimub pärast kirjaliku eksamitöö esitamist elavas järjekorras.
Inimõigused digitaalses ühiskonnas 12. juulil kell 10.00 ruumis M-134. 15 minuti kohta antakse SAISi kaudu aeg kahele inimesele.
Vastuvõtueksam on suuline intervjuu ja ingliskeelne kirjalik paberkandjal motivatsioonikiri (1200 sõna), vastates järgmistele küsimustele:
1. The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this programme? What courses of the programme are you most interested in?
2. Previous experience and studies: What is your first degree in? Why did you choose field of study? How does it relate to our MA programme?
3. Your plans after MA studies: Where do you see yourself in three years? How will the MA studies help your career?
4. Knowledge of the field: Briefly discuss one issue regarding human rights and digitalization.
5. How do you plan to finance your studies?

 

Eesti keele (A2 taseme) eksam välismaalastele,
kes kandideerivad eestikeelsele õppekavale
A2-taseme test 6. juulil kell 8.00 ruumis M-131. Testi viib läbi Humanitaarteaduste instituut. Eelregistreerimine (kohustuslik) e-postile vastuvott.humanitaar@tlu.ee   
 

 

 
Lisainfo

Telefon: 640 9135
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti