Cost logo

 COST Action CA17114
’Noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste transdistsiplinaarsed lahendused ’ (YOUNG-IN)
kuulutab välja
lühiajaliste teadusvisiitide (STSM) 1. konkursi

NB! Tähtaeg pikenes: konkurss on avatud kuni 25. veebruar  2019.
Visiidid peavad toimuma alates 26. novembrist 2018 kuni 20. märtsini 2019. ning olema kooskõlas COST CA17114 temaatikaga.

Lisaks on võimalik osa võtta koolitusest „The origins, development and changing demands of education and welfare in the 21st century“ 2-5. Aprill 2019

STSM ÜLDISELT
STSM (Short Term Scientific Mission) võimaldab rahastada COSTi riikide teadlaste sõite, et edendada koostööd ja teha uuringuid teistes COST-i riikide institutsioonides, organisatsioonides või uurimiskeskustes. COST riikide nimekiri on leitav siit.

Kes saab granti taotleda?
STSMi saavad taotleda kõigi Eesti ülikoolide doktorandid, teadurid ja õppejõud, kellede uurimisteema kattub antud COST projekti YOUNG-IN temaatikaga. See on lühidalt järgmine: mõista, millised on noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste kujunemise mehhanismid ning leida poliitikaid nende kumuleeruvate halvemuste leevendamiseks. Peamine teaduslik väljakutse on avardada poliitikakujundajate teadmisi noorte eluvaldkondi läbivate halvemuste põhjustest ning tõhustada nende teadmiste distsipliinide- ja riikideülest rakendatavust. Projekt üritab seni suhteliselt eraldiseisva noortepoliitika paigutada kaasaegse sotsiaal- ja hõivepoliitika põhivoolu lähenemistesse  (nagu nt sotsiaalse investeeringu poliitikad). Täpsemalt, ollakse huvitatud asjaoludest ja teguritest, mis takistavad noori:
- korraliku tööd leida;
- luua peret, kui nad soovivad;
- teha oma hääl kuuldavaks poliitiliste protsesside käigus.
Lähemalt saab antud projektiga tutvuda veebilehelt.

Visiidi kestvus ja rahastus
Visiidi kestvus peab olema minimaalselt 5 päeva ja maksimaalselt 12 päeva. STSM grant korvab sõidu-, majutus- ja söögikulud etteantud rahastuse piires, mis ei pruugi tingimata katta kõiki visiidiga seonduvaid kulutusi. Selle konkursivooru jaoks on eraldatud 18 450 eurot kuni 9 visiidi jaoks. Kohaldatakse järgmisi rahastamistingimusi:
- ühele grandi saajale võib maksta kuni 2500 eurot;
- majutus- ja toitlustuskulud kaetakse maksimaalselt 160 eurot päevas.
Iga STSM-i jaoks eraldatud grandisumma määratakse hindamisprotsessi käigus. Toetus makstakse tavaliselt välja pärast STSM toimumist. Eesti dokotrantidel, õppejõududel ja teaduritel on võimalik saada kuni 50% ettemaksu.

Kuidas kandideerida?
Kandideerija vastutab ise vastuvõtva institutsiooni valimise ja kontakteerumise ning taotlemisprotsessi korraldamise eest. Kõik taotlejad peavad looma e-COST-is oma profiili aadressil https://e-services.cost.eu/. Kõik taotlejad peavad täitma veebipõhise taotluse vormi (https://e-services.cost.eu/stsm) ja saatma selle allalaetuna ka CA 17114 STSM koordinaatorile Slaven Gasparovic’le (slaveng@geog.pmf.hr) lisades manustena järgmised dokumendid:
-    CV
-    Publikatsioonide loetelu;
-    Tööplaan - peaks sisaldama külastuse eesmärke ja põhilisi ülesandeid; eeldatavaid väljundeid ja tulemusi;
-    Koduülikooli toetuskiri;
-    Vastuvõtva asutuse kutse;
-    Motivatsioonikiri, milles näidatakse ära visiidi seos CA 17114 eesmärkide ja kandidaadi enda karjääriga.

Millal saab kandideerimise tulemustest teada?
Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt.  Kui visiitideks eraldatud vahendid on otsas, sulgub konkurss varem. Seega kehtib ’kes ees see mees põhimõte’.
Taotlusi hindab STSMi komisjon, mille järel taotlejaid teavitatakse tulemustest 10 päeva jooksul.

Pärast visiiti
30 päeva pärast STSM-i lõppemise kuupäeva peab taotleja esitama teadusaruande teda vastuvõtnud asutusele ja STSM-i koordinaatorile. Aruande esitamata jätmine 30 päeva jooksul alates STSM-i lõppkuupäevast tühistab automaatselt rahalise toetuse.Kui aruanne on heaks kiidetud ning kõik vajalikud dokumendid olemas, makstakse toetus grandisaajale välja.

Üksikasjalikumat  teavet on võimalik saada COST Vademecum'ist või CA17114 projekti assistendilt Tõnu Idnurmelt (idnurm@tlu.ee).