Kunsta+ kaardid

Kunsta+ 101 kaarti on mõeldud kasutamiseks (kunsti)tunnis ja/või õppekäigul ning on jagatud neljaks võrdseks osaks, millest igaüks keskendub ühe kunstiaine osaoskuse arendamisele.

Rohkem infot

17 toodet

15,76 €

Lisa soovinimekirja

Rohkem infot

Kunsta+ 101 kaarti on mõeldud kasutamiseks (kunsti)tunnis ja/või õppekäigul ning on jagatud neljaks võrdseks osaks, millest igaüks keskendub ühe kunstiaine osaoskuse arendamisele.

  • Kaardid on loodud toetamaks koolitunde avatud õpikeskkondadega suhestumisel;
  • Kõiki tegevusi saab kasutada omavahel kombineerides ja vajadusel kohandades;
  • Kaardid toetavad õpetajaid kunstitegevuste planeerimisel ja läbiviimisel kunstitunni eri etappides;
  • Kaardid aitavad eel- ja järeltegevuste abil planeerida õppekäiku õppeprotsessi loomulikuks osaks;
  • Õppijail on võimalus iseseisvalt endale ülesandeid püstitada;
  • Kaardid toetavad riikliku õppekava kunsti ainekava eesmärkide saavutamisel;
  • Kaardid on lihtsasti mõistetavad ja sobivad ka koheseks kasutamiseks.

Õppekäiku, olgu selleks haridusprogramm muuseumis või jalutuskäik metsas, planeerides ja läbi viies saab kaartide abil tegevused reastada nii, et enne ja pärast õppekäiku toimuvad tegevused koolis või kodus. Kunstiõppe mõtestatud planeerimine ja läbiviimine toetab õppimise kujunemist õppija jaoks tähenduslikumaks ning annab õppijale õpitust terviklikuma käsitluse.

Kunsta+ kaarte saab kasutada nii tunni alustuseks, tunni lõpetuseks kui ka tunni põhitegevuse kavandamisel. Kaartidel olevaid ülesandeid saab iga õpetaja loovalt mugandada ning ka teistes õppeainetes ja teiste õpiülesannete puhul kasutada.