Tallinna Ülikooli E- poe privaatsuspoliitika

 

  1.     Üldsätted

1.1.        Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid Tallinna Ülikooli (edaspidi TLÜ) e- poes. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, 10120 Tallinn, telefon: +372 640 9101; e-post: tlu@tlu.ee(edaspidi andmetöötleja või TLÜ).

1.2.        Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kes esitab TLÜ e- poe kaudu tellimuse ja kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3.        Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4.        Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

 

  1.     Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1.        Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt TLÜ e- poe ja e-posti vahendusel.

2.2.        Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3.        Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4.        Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 

  1.     Klientide isikuandmete töötlemine

3.1.        Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1      Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2      Sünnikuupäev;

3.1.3      Telefoninumber;

3.1.4      E-posti aadress;

3.1.5      Kauba tarne aadress;

3.1.6      Arvelduskonto number;

3.1.7      Maksekaardi detailid;

3.1.8      Sugu

 

3.2.        Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3.        Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

3.3.1.    andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

3.3.2.    isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

3.3.3.    isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

3.3.4.    f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4.        Andmetöötleja töötleb isikuandmeid elektroonselt ning elektroonsetele dokumentidele kehtestatud asukohad, juurdepääsupiirangud ja säilitustähtajad on sätestatud andmetöötleja dokumentide loetelus.

3.5.        Isikuandmeid, mille töötlemise (kogumise) eesmärk on saavutatud või säilitustähtaeg on möödunud kustutatakse alljärgneva põhimõtte järgi:

 

3.5.1.    Kui TLÜ e- poe ost on sooritatud luues kliendikonto, siis TLÜ e- poe kliendikonto sulgemisel (kliendisuhte lõppemisel) kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks;

3.5.2.    Kui TLÜ e- poe on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse isikuandmeid kuni see on vajalik raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks;

3.5.3.    Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni tulenevalt valdkonda reguleerivast õigusaktist;

3.5.4.    Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

3.6.        Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.7.        Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

 

  1.     Andmesubjekti õigused

4.1.        Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2.        Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3.        Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4.        Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5.        Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil e-pood@tlu.ee.

4.6.        Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 

  1.     Lõppsätted

5.1.        Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusega (edaspidi üldmäärus) („Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta“) ja isikuandmete kaitse seadusega.

5.2.        Andmetöötlejal on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest Tallinna Ülikooli e- poe veebilehel https://www.tlu.ee/pood/.