logo MATHEMA  KIRJASTUSlogo

 
11. kl. õpiku tagakaas
Õpik Matemaatika 11. klassile

   Autorid:  Tõnu Tõnso, Allar Veelmaa ja
                Aleksander Levin. 

   Retsenseerinud:  Anne Tali  ja  Ivar Petersen

   Kaaned kujundanud: Heiki Looman.
   Joonised teinud: Tõnu Tõnso ja Allar Veelmaa. 

   Haridusministeerium kinnitab: Õpik vastab 
   õppekavale.

   Kõvakaaneline kahevärvitrükis, maht  480 lk, 
   esmatrükk ilmus 1995. a., parandatud 
    kordustrükid 1999. a. ning 2002. a.
      Hind:  105 krooni.

11. kl. õpiku esikaas

Sisukord:

Kallis lugeja
Ülesandeid üldiseks kordamiseks (A. Veelmaa)

I ptk Funktsioonid. Võrrandid ja võrratused (A. Veelmaa)

Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus
          Võrdeline sõltuvus
          Pöördvõrdeline sõltuvus
          Lineaarfunktsioon
          Ruutfunktsioon
Sõltuvad ja sõltumatud suurused
Jäävad ja muutuvad suurused
Funktsiooni mõiste. Määramis- ja muutumispiirkonnad. Funktsiooni graafik
Funktsiooni esitusviisid
Funktsiooni nullkohad. Positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad
           Funktsiooni nullkohad.
           Funktsiooni positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad
Kasvavad ja kahanevad funktsioonid. Ekstreeemumid
           Kasvavad ja kahanevad funktsioonid.
           Ekstreemumid
Astmefunktsioon
Paaris- ja paaritud funktsioonid. Tehted funktsioonidega
           Paaris- ja paaritud funktsioonid.
           Tehted funktsioonidega
Funktsiooni graafiku teisendused
Liitfunktsioon. Pöördfunktsioon
           Liitfunktsioon.
           Pöördfunktsioon
Kordamisülesanded

Lisateema: Polünoomi mõiste. Polünoomide jäägiga jagamine. Bezout' teoreem
Polünoomi mõiste. Polünoomide jäägiga jagamine
Bezout' teoreem
Polünoomi väärtuste arvutamine. Horneri skeem
Polünoomi nullkohad. Polünoomi lahutamine teguriteks
Algebraliste võrrandite lahendamisest
          Kuupvõrrandi lahendivalem
          Algebralise võrrandi ratsionaallahendid

II ptk Eksponent- ja logaritmfunktsioon (A. Veelmaa)

Astme mõiste üldistamine
Eksponentsiaalne kasvamine ja kahanemine
Eksponentfunktsioon ja selle graafik
Arv e
Kordamisülesanded
Arvu logaritm
Korrutise, jagatise ja astme logaritm
Üleminek logaritmi ühelt aluselt teisele
Logaritmfunktsioon ja selle graafik
Eksponentvõrrandid (T. Tõnso)
Logaritmvõrrandid
Eksponent- ja logaritmvõrratused
Rakendusülesandeid eksponent- ja logaritmvõrranditega (T. Tõnso)
Kordamisülesanded

III ptk Trigonomeetrilised funktsioonid (A. Veelmaa)

Kordamine
Perioodilised ja mitteperioodilised funktsioonid
Siinusfunktsioon, selle graafik ja omadused
Koosinusfunktsioon, selle graafik ja omadused
Tangensfunktsioon, selle graafik ja omadused
Funktsioonid y = asin kx, y = acos kx ja y = atan kx
Arkusfunktsioonid
          Funktsioon y = arcsin x
          Funktsioon y = arccos x
          Funktsioonid y = arctan x ja y = arccot x
Trigonomeetriliste funktsioonide summa ja vahe teisendamine korrutiseks
Trigonomeetriliste funktsioonide korrutise teisendamine summaks
Trigonomeetrilised põhivõrrandid
Trigonomeetriliste võrrandite lahendamine
Kordamine

IV ptk Jadad. Funktsiooni ja jada piirväärtus (T. Tõnso)

Arvujada mõiste. Jada üldliige
Aritmeetiline jada
Geomeetriline jada
Jada geomeetriline kujutamine. Jadade liigitusest
Matemaatilise induktsiooni meetod
Kordamine
Funktsiooni piirväärtus
Piirväärtuse arvutamine
Piirväärtuse käsitluse laiendamine
          Ühepoolsed piirväärtused
          Löpmatu piirväärtus
          Piirväärtus lõpmatuse kohal
Kordamine
Jada piirväärtus
Tõkestatud jadad. Jada piirväärtuse rakendusi
Ringjoone pikkus ja ringi pindala
Arvurida. Arvurea summa
Kordamine

V ptk Funktsiooni pidevus ja tuletis (T. Tõnso)

Funktsiooni pidevus
Funktsiooni katkevuspunktid
Funktsiooni tuletis
          Keskmine kiirus ja hetkkiirus
          Funktsiooni tuletis
          Joone puutuja tõus
Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletis
Liitfunktsioon ja selle tuletis
Pöördfunktsiooni tuletis
Mitmesuguste funktsioonide tuletisi
Kordamine

VI ptk Funktsiooni tuletise rakendusi (T. Tõnso)

Joone puutuja võrrand
Lisateema: Keskväärtusteoreem
Funktsiooni kasvamine ja kahanemine
Ekstreemumid
Funktsiooni teine tuletis
Funktsiooni graafiku kumerus ja nõgusus. Käänupunktid
Ekstreemumite määramine teise tuletise abil
Asümptoodid
Funktsiooni uurimine
Ekstreemumülesanded
Solverite kasutamine funktsiooni uurimisel
Kordamine

VII ptk Loogika ja kombinatoorika

Lisateema: Loogika (T. Tõnso)

Sissejuhatus formaalsesse ja matemaatilisse loogikasse
Mõiste
Mõistete liigid
Defineerimine
Liigitamine
Mõtlemisseadused
Teoreem
Otsustus. Lause
Olemasolu ja üldisuse kvantorid
Tehted lausetega
Süllogismid
Mõned järeldamisreeglid
Mõned samasused
Kuidas tekivad paradoksid?
Raskemaid loogikaülesandeid

Kombinatoorika elemente (A. Levin)

Kombinatoorika põhireeglid
Permutatsioonid
Variatsioonid
Kombinatsioonid
Kombinatsioonide arvu omadusi
Pascali kolmnurk
Newtoni binoomvalem

Ülesandeid vanadest matemaatikaõpikutest (T. Tõnso)

Ülesandeid 11. klassi kursuse kordamiseks (A.Veelmaa, T.Tõnso)

Lühileksikon (T. Tõnso)

Pea meeles (T. Tõnso)

Vastuseid

Funktsioonide ligikaudseid väärtusi

SisunäitajaTagasi     kirjastuse MATHEMA  koduleheküljele                        Tõnu Tõnso koduleheküljele
 


Viimased muudatused tegin 1.juulil 2002. a.
  tonu@tpu.ee