logo  MATHEMA  KIRJASTUS  logo

 
12. kl. õpiku tagakaas
Matemaatika 12. klassile

  Kõvakaaneline  kahevärvitrükis,
  maht  384 lk,  ilmus 1996.a., 
  parandatud kordustrükk ilmus 2000. a.

  Autorid: Tõnu Tõnso ja Allar Veelmaa. 

  Kaaned kujundanud:  Heiki Looman.

  Joonised teinud:  Maris Tõnso, 
    Tõnu Tõnso  ja  Allar Veelmaa. 

12. kl. õpiku esikaasSisukord:

Kallis lugeja
Ülesandeid üldiseks kordamiseks (A. Veelmaa, T.Tõnso)

I ptk Tõenäosusteooria ja statistika (T. Tõnso)

Juhuslikud sündmused. Tõenäosus
Tõenäosusteooria põhimõisteid
Kombinatoorika kasutamine tõenäosuse arvutamisel
Sündmuse suhteline sagedus. Statistiline tõenäosus
Geomeetriline tõenäosus
Tõenäosuste liitmine ja korrutamine
Mitmesuguseid ülesandeid
Täistõenäosuse valem. Bayesi valem
Bernoulli valem
Raskemaid tõenäosusteooria ülesandeid
Küsimusi ja ülesandeid kordamiseks
Andmete kogumine ja korrastamine
          Sissejuhatus. Üldkogum ja valim
          Andmete ettevalmistamine töötlemiseks
Andmetöötlus
          Variatsioonirida. Sagedustabel
          Keskväärtus. Mediaan. Mood
          Hajuvusmõõdud
                    Minimaalne ja maksimaalne element
                    Alumine ja ülemine kvartiil
                    Dispersioon ja standardhälve
                    Variatsioonikordaja
Juhusliku suuruse jaotus. Diskreetse jaotuse keskväärtus ja standardhälve
Binoomjaotus
Pidevad jaotused. Normaaljaotus
Normaaljaotuse kasutamine
Normaaljaotus kui binoomjaotuse lähend
Korrelatsioon
Järjestuskorrelatsioon
Küsimusi ja ülesandeid kordamiseks

II ptk Vektorid ruumis. Sirged ja tasandid (T. Tõnso, A. Veelmaa)

Kordamine. Tehted vektoritega (A. Veelmaa)
Punkti koordinaadid ruumis (A. Veelmaa)
Punkti kohavektor. Kohavektori koordinaadid (A. Veelmaa)
Vektori koordinaadid ruumis (A. Veelmaa)
Vektori pikkus (A. Veelmaa)
Vektorite liitmine, lahutamine ja arvuga korrutamine (A. Veelmaa)
Vektorite kollineaarsus (A. Veelmaa)
Vektorite komplanaarsus (A. Veelmaa)
Vektori avaldamine kolme mittekomplanaarse vektori kaudu (A. Veelmaa)
Ruumivektorite skalaarkorrutis (T. Tõnso)
Ülesannete lahendamine vektorite abil (T. Tõnso)
Vektorkorrutis (T. Tõnso)
Segakorrutis (T. Tõnso)
Küsimusi ja ülesandeid kordamiseks (T. Tõnso)
Sirge võrrandid. Kordamine (T. Tõnso)
Sirge ja tasandi määramisviise (T. Tõnso)
Sirge vektorvõrrand, parameetrilised võrrandid ja kanoonilised võrrandid ruumis (T. Tõnso)
Tasandi võrrand (T. Tõnso)
Tasandi võrrandi erinevad kujud (T. Tõnso)
Kahe tasandi vastastikused asendid (T. Tõnso)
Kahe sirge vastastikused asendid (T. Tõnso)
Sirge ja tasandi vastastikused asendid (T. Tõnso)
Sirge ja tasandi vaheline nurk (T. Tõnso)
Kolme tasandi vastastikused asendid (T. Tõnso)
Punkti kaugus tasandist ja sirgest ruumis (T. Tõnso)
Kahetahuline nurk ja mitmetahuline nurk (T. Tõnso)
Küsimusi ja ülesandeid kordamiseks (T. Tõnso)

III ptk Integraal. Tahk- ja pöördkehad (T. Tõnso)

Algfunktsioon. Määramata integraal
Integraali omadused. Integraalide tabel
Mõned integreerimisvõtted
Lisateema: Integreerimine muutujavahetusega ja ositi
Kõvertrapetsi pindala
Newtoni - Leibnizi valem
Määratud integraalide leidmine
Pindala arvutamine
Numbriline integreerimine
Küsimusi ja ülesandeid kordamiseks
Hulktahukad
Prisma. Ristahukas ja rööptahukas
Püramiid
Püramiidi põhjaga paralleelse lõike omadusi. Tüvipüramiid
Pöördkehad
Silinder
Koonus
Tüvikoonus
Kera
Kera osad
Keha ruumala kui integraal
Stereomeetria ülesandeid
Küsimusi ja ülesandeid kordamiseks

Lisaks põhikursusele: Kompleksarvud (A. Veelmaa)
          Kompleksarvu mõiste. Tehted kompleksarvudega
          Komplekarvu geomeetriline esitus
          Kompleksarvu trigonomeetriline kuju
          Tehted trigonomeetrilisel kujul antud kompleksarvudega
          Algebraliste võrrandite lahendamisest (T. Tõnso)
          Kompleksarvude rakendusi (T. Tõnso)

Ülesandeid kordamiseks (T. Tõnso, A. Veelmaa)

Lühileksikon (T. Tõnso)

Pea meeles (T. Tõnso, A.Veelmaa)

Vastuseid

Funktsioonide ligikaudseid väärtusi

SisunäitajaTagasi       kirjastuse  MATHEMA  koduleheküljele                         Tõnu Tõnso koduleheküljele
Viimased muudatused tegin 1. juulil 2002. a.
tonu@tpu.ee