logoMATHEMA  KIRJASTUSlogo

 
7. kl. õpiku tagakaas
ÕpikMatemaatika 7. klassile
Autor: Tõnu Tõnso.
Retsenseerinud: Ülo Kaasik ja Hannes Jukk.
Kaaned kujundanud: Heiki Looman.
Illustreerinud: Heiki Looman
Joonised teinud: Maris Tõnso ja Tõnu Tõnso 
Haridusministeerium kinnitab: 
Õpik vastab riiklikule õppekavale.
Kõvakaaneline kahevärvitrükis, 
maht  304 lk,  ilmus 2002.a. 
Hind:  95 krooni. 
7. kl. õpiku esikaasSISUKORD

Ülesandeid üldiseks kordamiseks

Protsentarvutuse kordamine
Protsendi mõiste
Protsentides antud osa leidmine arvust
Terviku leidmine tema protsentides antud osa järgi
Jagatise väljendamine protsentides
Muutumise väljendamine protsentides
Mitmesuguseid protsentülesandeid

Tehted ratsionaalarvudega
Liitmine ja lahutamine arvtelje abil
Absoluutväärtuse kordamine
Ratsionaalarvude liitmine
Ratsionaalarvude lahutamine
Ratsionaalarvude korrutamine
Ratsionaalarvude jagamine
Mitme erineva tehtega ülesanded
Ratsionaalarvud taskuarvutil
Kordamine

Arvu aste
Tehete järjekord
Astendamine taskuarvutil
Tehted astmetega
Negatiivne astendaja
Kümne astmed
Suured ja väikesed arvud
Tähtavaldised
Tähtavaldise väärtuse arvutamine
Tehete järjekord tähtavaldistes
Kordamine

Lineaarvõrrandid ja -võrratused
Sarnaste liikmete koondamine
Sulgude avamine
Ülesandeid kaaludega
Kangkaalud võrrandi mudelina
Võrrand
Võrrandi põhiomadused
Ühe tundmatuga lineaarvõrrandid
Kordamine

Tekstülesanded lineaarvõrrandiga
Võrratus
Võrratuse omadused
Lineaarvõrratused
Lisaks põhikursusele:
Täheliste kordajatega võrrandid
Kordamine

Funktsioonid ja nende graafikud
Suhe
Võrre
Võrde tundmatu liikme leidmine
Jäävad ja muutuvad suurused
Teineteisest sõltuvad suurused
Võrdelised suurused
Võrdeliste suuruste omadused
Pöördvõrdelised suurused
Võrdeline ja pöördvõrdeline jaotamine
Kordamine

Graafikute lugemine
Mis on funktsioon
Võrdeline sõltuvus
Võrdelise sõltuvuse graafik
Lineaarfunktsioon
Lineaarfunktsiooni graafik
Pöördvõrdeline sõltuvus
Pöördvõrdelise sõltuvuse graafik
Kordamine

Hulknurgad ja püstprismad
Hulknurgad
Hulknurga nurkade summa
Rööpkülik
Rööpküliku pindala
Rööpküliku eriliigid
Romb
Rombi pindala
Trapets
Trapetsi pindala
Püströöptahukas
Kordamine

Ülesandeid üldiseks kordamiseks
Vastused
Sisunäitaja
Sisukord

Tagasi       kirjastuseMATHEMA  koduleheküljele                        Tõnu Tõnso koduleheküljele

 Viimased muudatused tegin 1. juulil 2002. a.

tonu@tpu.ee