logoMATHEMA  KIRJASTUSlogo

 
8. kl. õpiku tagakaas
Õpik Matemaatika 8. klassile
Autor: Allar Veelmaa.
Esimest trükki retsenseerinud: Ülo Kaasik ja Hannes Jukk. Kordustrükki retsenseerinud: Kersti Kaldmäe ja Sirje-Tiiu Kreek.
Kaaned kujundanud: Heiki Looman.
Illustreerinud: Heiki Looman
Joonised teinud: Allar Veelmaa ja Maris Tõnso.
Haridusministeerium kinnitab: Õpik vastab riiklikule õppekavale.
Kõvakaaneline kahevärvitrükis,  esmatrükk  272 lk,  ilmus 2000. a, täiendatud ja parandatud kordustrükk 288 lk, ilmus 2004. a. 
Hind:  95 krooni. 
8. kl. õpiku esikaasSISUKORD

Õpiku kasutajale

Ülesandeid üldiseks kordamiseks

Test 1

1. Peatükk Üksliikmed ja hulkliikmed

Arvu aste
Astmete korrutamine
Astmete jagamine
Negatiivne astendaja
Korrutise astendamine
Jagatise astendamine
Astme astendamine
Ülesandeid kordamiseks
Üksliige. Sarnased üksliikmed
Üksliikmete summa ja vahe
Üksliikmete korrutamine ja astendamine
Üksliikmete jagamine
Kõik tehted astmetega
Ülesandeid kordamiseks

2. Peatükk Ligikaudne arvutamine

Arvu standardkuju
Ligikaudsed arvud. Arvude ümardamine
Ligikaudse arvu tüvenumbrid
Arvutamine ligikaudsete arvudega
Ligikaudsed arvud mitme tehtega ülesannetes
Ülesandeid kordamiseks
Test 2

3. Peatükk Hulkliikmed

Hulkliige
Hulkliikmete liitmine ja lahutamine
Hulkliikme korrutamine üksliikmega
Hulkliikme jagamine üksliikmega
Ühise teguri toomine sulgudest välja
Kaksliikmete korrutamine
Ruutude vahe valem
Ülesandeid kordamiseks
Test 3
Kahe arvu summa ja vahe ruut
Hulkliikmete korrutamine
Kuupide summa ja vahe valemid
Summa ja vahe kuup
Hulkliikme lahutamine teguriteks
Hulkliikme teguriteks lahutamine rühmitamisvõttega
Kordamisülesandeid
Test 4

4. Peatükk Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemid

Võrdeline seos ja selle graafik
Lineaarfunktsioon ja selle graafik
Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi lahendamine
Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem
Lineaarvõrrandisüsteem ja selle lahendid
Liitmisvõte
Asendusvõte
Ülesandeid lineaarvõrrandisüsteemide lahendamiseks
Võrrandisüsteemide koostamine ja lahendamine
Keerukamaid tekstülesandeid
Küsimusi ja ülesandeid kordamiseks
Test 5

5. Peatükk Defineerimine ja tõestamine. Planimeetria elemente

Hulkade ühisosa ja ühend
Defineerimine
Teoreem
Teoreemi eeldus ja väide
Lihtsamaid tõestusi
Pöördteoreem
Vastuväiteline tõestus
Kordamine. Kõrvunurgad ja tippnurgad
Kahe sirge lõikamine sirgega
Kahe sirge paralleelsus
Rööpküliku omadusi
Ülesandeid kordamiseks
Kolmnurga sisenurkade summa. Välisnurga omadus
Kolmnurga kesklõik
Trapetsi kesklõik
Kolmnurga mediaanid
Ülesandeid kordamiseks
Test 6

6. Peatükk Ringjoon ja korrapärane hulknurk

Kordamine
Kesknurk ja ringjoone kaar. Kõõl
Piirdenurk
Thalese teoreem
Ringjoone lõikaja ja puutuja
Kolmnurga ümberringjoon
Kolmnurga siseringjoon
Hulknurkade liigitus. Korrapärane hulknurk
Korrapärase hulknurga ümber- ja siseringjoon
Korrapärase hulknurga ümbermõõt ja pindala
Ülesandeid kordamiseks
Test 7

7. Peatükk Hulktahukad

Hulktahukate liigitus
Korrapärane püstprisma
Püstprisma pindala
Püstprisma ruumala
Püramiid
Püramiidi pindala
Püramiidi ruumala
Ülesandeid kordamiseks
Test 8

8. Peatükk Ruutfunktsioon ja ruutvõrrand

Arvu ruut. Ruutfunktsioon  y = x2
Arvu ruutjuur
Rruutjuur korrutisest ja jagatisest
Irratsionaalarvud ja reaalarvud
Ruutfunktsioon y = ax2
Ruutfunktsioon y = ax2 + c
Ruutvõrrand ax2 + c = 0
Ruutfunktsioon y = ax2 + bx
Ruutvõrrand ax2 + bx = 0
Ruutfunktsioon y = ax2 + bx + c
Ruutvõrrandi liike
Taandatud ruutvõrrandi lahendamine
Taandatud ruutvõrrandi lahendite omadused
Taandamata ruutvõrrandi lahendamine
Ruutvõrrandi diskriminant
Biruutvõrrand
Kahe tundmatuga ruutvõrrandisüsteem
Ruutvõrrandi abil lahenduvaid ülesandeid
Ülesandeid kordamiseks
Test 9

Keerukamaid ülesandeid

Ülesandeid kordamiseks

Olulisemad valemid

Vastuseid ja näpunäiteid

Sisunäitaja

Funktsioonide ligikaudseid väärtusi

Sisukord

Tagasi       kirjastuseMATHEMA  koduleheküljele                        Tõnu Tõnso koduleheküljele
Viimased muudatused tegin 1. juulil 2002. a.

tonu@tpu.ee