logo  MATHEMA  KIRJASTUS  logo

 
9. kl. õpiku tagakaas
Õpik  Matemaatika 9. klassile
Autor: Tõnu Tõnso.
Retsenseerinud: Hannes Jukk ja Olaf Prinits
Kaaned kujundanud: Heiki Looman.
Illustreerinud: Heiki Looman
Joonised teinud: Maris Tõnso ja Tõnu Tõnso 
Haridusministeerium kinnitab: 
Õpik vastab õppekavale.
Kõvakaaneline kahevärvitrükis, 
maht  304 lk,  ilmus 1998. a. ja 2001. a. 
Hind:  95 krooni. 
9. kl. õpiku esikaasSISUKORD

Kallis lugeja

Ülesandeid üldiseks kordamiseks

I ptk Ruutfunktsioon ja ruutvõrrand

Kordamine
Ülesandeid vanast kooliõpikust
Funktsioon y = x2
Arvu ruutjuur
Aritmeetiline ruutjuur korrutisest või jagatisest
Funktsioon y = ax2
Funktsioon y = ax2 + c
Ruutvõrrand ax2 + c = 0
Funktsioon y = ax2 + bx
Ruutvõrrand ax2 + bx = 0
Funktsioon y = ax2 + bx + c ja selle graafik
Kordamine

Ruutvõrrandi graafiline lahendamine
Ruutvõrrandite liike
Taandatud ruutvõrrandi lahendamine
Taandatud ruutvõrrandi lahendite omadused
Taandamata ruutvõrrandi lahendamine
Ruutvõrrandi diskriminant
Ruutkolmliikme lahutamine tegureiks
Biruutvõrrand
Ruutvõrrandi abil lahenduvaid ülesandeid
Kahe muutujaga ruutvõrrandisüsteem
Kordamine

II ptk Algebralised murrud. Murdvõrrandid

Kordamiseks
Algebralised murrud. Taandamine
Murdude korrutamine ja astendamine
Algebraliste murdude jagamine
Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine
Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine
Kõik tehted murdudega
Murdvõrrandid
Mõned erivõtted võrrandite lahendamiseks
Murdvõrrandite koostamise ülesanded
Liikumisülesandeid
Kordamine

III ptk Hulknurkade sarnasus

Kordamine. Võrdelised lõigud
Kiirteteoreem
Sarnased hulknurgad
Kolmnurkade sarnasuse tunnused
Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe
Sarnaste hulknurkade pindalade suhe
Maa-alade kaardistamine
Pikkuste kaudne mõõtmine
Kordamine

IV ptk Täisnurkne kolmnurk

Teoreem kõrgusest
Eukleidese teoreem
Pythagorase teoreem
Lihtsamad täisnurksed kolmnurgad
Mitmesuguseid ülesandeid
Kordamine

Nurga mõõtmine
Teravnurga siinus, koosinus ja tangens
Teineteise täiendusnurkade siinused, koosinused ja tangensid
Mõnede nurkade siinuse koosinuse ja tangensi arvutamine
Teravnurga siinuse, koosinuse ja tangensi vahelised seosed
Täisnurkse kolmnurga lahendamine
Nurgafunktsioonide rakendusi
Kordamine

V ptk Pöördkehad

Kordamine. Hulktahukad
Pöördkehad. Silinder
Koonus
Kera
Kordamine

Ülesandeid vanadest ülesannete kogudest

Ülesandeid üldiseks kordamiseks

Lühileksikon

Pea meeles!

Tabelid

Vastused

Sisunäitaja

Sisukord

Tagasi       kirjastuse  MATHEMA  koduleheküljele                         Tõnu Tõnso koduleheküljele


Viimased muudatused tegin 1. juulil 2002.a.

tonu@tpu.ee