Õppekorralduse eeskiri
P. 1
Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskiri
TLÜ senati 15. juuni 2015 määrus nr 15
Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse § 14 lg 3 p 11 ning senati õppekomisjoni 8. juuni 2015 ettepanekul.
1. peatükk ÜLDSÄTTED
§ 1. Eeskirja ülesanne
(1) Tallinna Ülikooli (edaspidi ülikool) õppekorralduse eeskiri reguleerib tasemeõppe korraldust kõigil kõrgharidusastmetel ja vormides.
(2) Õppekorralduse eeskirja eesmärgiks on tagada kõigi tasemeõppes õppijate võrdne kohtlemine ja läbipaistvus õppetöö korraldamisel.
§ 2. Üldised alused
(1) Ülikoolis toimub tasemeõpe kolmel kõrgharidusastmel rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuse-, magistri-, doktoriõppe või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavade alusel.
(2) Õpingute alusdokument on õppekava, mis määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid, sh oodatavad õpiväljundid, õppe nominaalkestuse ja mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahu, lühikirjeldused ja valikuvõimalused ning - tingimused, spetsialiseerumisvõimalused ja õppe lõpetamise tingimused. Õppekavale esitatavad nõuded, õppekava avamise, arendamise, muutmise ja sulgemise protseduurid sätestab senati kehtestatud õppekava statuut.
(3) Ülikooli õppekeel on eesti keel. Muude keelte kasutuse õppekeelena otsustab ülikooli senat õppekava kinnitamisel.
(4) Õppekava täitmine toimub ainesüsteemis, kus üliõpilane koostab õpingukava, arvestades õppeainetele kehtestatud eeldusainete nõudeid.
(5) Õppemahtu arvestatakse ainepunktide alusel. Ainepunkt (edaspidi EAP) on õppetöö arvestuslik ühik. Üks EAP vastab 26 tunnile üliõpilase poolt õppeks kulutatud tööle, sisaldades kuni 13 kontaktõppe tundi ja vähemalt 13 üliõpilase iseseisva töö tundi. Kontaktõppe ja iseseisva töö tundide mahtude erisused otsustab rektori poolt määratud õppevaldkonna prorektor.
(6) Õppetööd viivad läbi ja õppetulemusi arvestavad akadeemilised üksused.
(7) Ülikooliametliktasemeõppeõppekorralduseinfovahetuskeskkondonõppeinfosüsteem (edaspidi ÕIS), kus toimub õppetööd puudutavate andmete kogumine, töötlemine, säilitamine ja väljastamine.
(8) Õppija ja ülikooli liige kohustuvad tundma temale seadusjärgselt laienevaid õigusi ja täitma kohustusi vastavalt ülikooliseadusele, ülikooli põhikirjale, ülikoolis kehtivatele õigusaktidele ning ülikooliga sõlmitud lepingule.
(9) Doktoriõppe üliõpilaste doktoriõpingute korraldust, atesteerimist, doktoritöö koostamist ja kaitsmist reguleerib senati kehtestatud doktoriõpingute ja doktoritöö kaitsmise eeskiri.
(10)Avatud ülikooli õpingute korra kehtestab senat täiendusõppe eeskirjas.
(11)Rektori poolt määratud õppevaldkonna prorektor kehtestab õppekorralduse eeskirja rakendamise korra.


   1   2   3   4   5