Õpijuhis ja õpiväljundid

 

Õpiobjekti tekstid tuleks läbi lugeda ja iseseisvad ülesanded lahendada esitatud teemade järjekorras:


  • Refereerimise mõiste e. mis on annoteerimine?
  • Refereerimise eesmärk
  • Refereerimine ja refereerimine
  • Referaatide tüpoloogia

 

Õpiväljundid

Õpiobjekti läbinud üliõpilane:

  • mõistab refereerimise olemust, eesmärke ja rakendusvaldkondi
  • tunneb refereerimise ja annoteerimise sarnasusi ja erinevusi
  • tunneb referaatide tüpoloogiat
  • oskab ära tunda referaatide eri tüüpe