Õpikeskkonnast

 

Õpikeskkond on see, mis muudab õpetaja ja õpilase pingutused viljakaks. Õpikeskkond laialt võttes hõlmab kogu koolikeskkonna, koolikliima ja kodused tingimused. Tinglikult kuulub siia ka õpilase vaba aja ja huvitegevus. Kitsamalt ja koolikesksemalt mõistetud õpikeskkond jaotub füüsiliseks, emotsionaalseks ja vaimseks, intellektuaalseks õpikeskkonnaks. Mis meetodit õpetaja ka ei kasutaks, millses paradigmas ta teadlikult või teadvustamata ka ei tegutseks on ta nii õpikeskkonna looja kui selle iseärasustest piiratud. Pikkade põranda külge kinnitatud laudade-pinkide ridade vahel on pea võimatu teha rühmatööd. Jäiga ja autoritaarse korraga koolis ei tule kõne allagi spontaanne õuesõpe või klassiseinte vahelt koridori kostuv diskussioon, mõnel juhul on isegi koolipinkide rühmitamine taunitud. Ometi eeldavad tänapäevased õppemeetodid paindlikku aja-ja ruumikasutust ning rikkalikku õppe- ja abivahendite varamut. Õpetaja on seejuures pigem tegevuse initsieerija ja kaudne suunaja, teadmusloome juht kui otsene teadmiste vahendaja.

Allpool on toodud õpikeskkonna mõned olulisemd aspektid, millele tähelepanu pöörata ja mida igal õpetajal oma klassis-koolis tuleks läbimõeldult inventeerida.

Füüsiline õpikeskkond:
• kaasaegne õpikeskus (trükised+audio-visuaalne+Interneti- ja Intranetiühendusega arvutid individuaalseks kasutuseks); office v Google Docs laadse individuaalse ja koostöö-teksti loomise võimalus (st ka õpetajate-teadmisjuhtide e -navigaatorite olemasolu),
• projekti- ja pisirühma töö ruumid,
• paindliku interjööriga klassi/õpperuumid (kergesti kohandatav erinevate õppevormide, sh ka kunstitegevuse tarvis)
• esteetiliselt eakohased ruumid (algklassidel ja keskkooliklassidel on erinevad vajadused nii värvilahenduse kui sisustuse suhtes) ja ruumide akustilised omadused (kajavad klassid ja koridorid onl

Emotsionaalne õpikeskkond:
• kaitstus, vabadus hirmudest, hubasus
• õpi- ja loomingukesksus
• meisterlikkuse ja tulemuslikkuse taotlemise positiivne tunnustamine vs tunnustus standardi alusel
• tunnetus- ja esteetilise naudingu taotlemine ja toetamine

Vaimne/intellektuaalne õpikeskkond:
• kool = õpilaskond+õptajaskond+teenindav personal = koostöö- ja õppiv organisatsioon, kus õpilased on selle organisatsiooni obligatoorne osa ja arengu indikaator, innovatsioonide peamine agent
• teadmusloome soodustamine
• üksikjuhtude, lokaalsete ja globaalsete aspektide ning erinevate mudelite, paradigmade pidev käsitlemine
• uurimistöö - õppeprotsessi loomulik osa