Õppetund ja selle nõuded

 

Mis on õppetund?

Õppetund on õppetöö korraldamise põhivorm.

Õppetund on õpetamisel järjekindlalt rakendatava püsiva struktuuriga õpetaja ja õppijate tegevuse korraldamise vorm.

Mida tuleb õppetunni läbiviimisel arvestada?

Õppetunni läbiviimisel tuleb arvestada järgmiste nõuetega (Kõverjalg 1995: 21):

  • igal tunnil peab olema kindel eesmärk, mis näitab, mida on tunnis vaja saavutada. Kuna igas õppetunnis lahendatakse õpetus-, arendus- ja kasvatusülesandeid, siis tuleb määrata eeskätt tunni didaktiline üldeesmärk, mis sisaldab õppe-eesmärgi (uute mõistete omandamine, vilumuste kujundamine jne), loogilise (probleemide lahendamise oskuse kujundamine) ja kasvatuseesmärgi (töökuse ja sihikindluse kujundamine);
  • tuleb kindlaks määrata tunnis läbivõetava õppematerjali maht ja keerukus vastavalt püstitatud eesmärgile ja õppijate tunnetuslikele võimetele;
  • tund peab arendama õppijate tunnetuslikku iseseisvust, loovtegevust ning kohusetundlikku suhtumist õppetöösse;
  • tuleb valida õppemeetodite ja –vormide kõige sobivam kombinatsioon vastavalt õppetunni eesmärgile, õppematerjali sisule ja õppijate tunnetuslikele võimetele;
  • õppetund peab olema ratsionaalselt korraldatud, see peab olema plaanikindel, tihe õpetaja poolt hästi suunatud, ökonoomse ajakasutusega ning terviklik;
  • tunni kasutegur peab olema võimalikult suur, st edasiantavast õpiinformatsioonist peavad õppijad võimalikult palju omandama. Tähtis ei ole tunnis mitte see, kui palju õpetaja õpetab, vaid see, kui palju õppijad tunnis omandavad.

Teooriaõppetund/Meidi Sirk