Tunni tüübid ja liigid

 

Õppijate tunnetuse arendamist arvestades võib õppetunde liigitada probleemita ja probleemseteks tundideks (Kõverjalg 1995: 21-22):
 • Probleemita tunnis selgitab õpetaja õppijatele küll õppematerjali, kuid ei loo probleemsituatsiooni, ei juhi õppijaid ka stiihiliselt tekkinud probleemide lahendamisele. Uusi teadmisi omandavad õppijad sel puhul reproduktiivselt.
 • Probleemseks peetakse sellist õppetundi, kus õpetaja ettekavatsetult loob probleemsituatsioone ning suunab õppijate tegevuse õppeprobleemide iseseisvale sõnastamisele ja lahendamisele või sõnastab ja lahendab ise probleeme, juhtides õppijate tähelepanu mõtte liikumise loogikale probleemide lahendamisel

Eristatakse järgmisi tunni tüüpe ja liike, mis on esitatud alljärgnevas tabelis (Kõverjalg 1989: 123; Tarraste 1998).

Tunni tüübid
Tunni liigid
...määratakse ära didaktilise põhieesmärgi alusel ... määratakse ära õpetaja ja õpilase domineeriva tegevuse alusel

I

Uue materjali omandamise tund

 • Loengutund
 • Vestlustund
 • Kinotund
 • Iseseisvatöö tund
 • Segatund (eelnevate kombinatsioon)

II

Teadmiste, oskuste ja vilumuste täiustamise tund

 • Harjutustund
 • Laboritund
 • Praktilised tööd
 • Ekskursioonid
 • Seminaritund

III

Teadmiste üldistamise ja süstematiseerimise tund

 • Kõik liigid

IV

Kombineeritud tund

V

Kontrolltund

 • Suulise küsitluse tund (üleklassitöö, üksitöö, rühmatöö)
 • Kirjaliku küsitluse tund (üleklassitöö, üksitöö, rühmatöö)
 • Arvestustund
 • Praktiline arvestustund (labor)
 • Kontrolltöö tund
 • Segatund (esimese kolme kombinatsioon)

 

Teooriatunnid on peamiselt kombineeritud kuna õppetund täidab tavaliselt korraga mitut didaktilist ülesannet.

Teooriaõppetund/Meidi Sirk