Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekavale astudes saad valida kahe peaeriala vahel: eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja või eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Õppetöö toimub humanitaarteaduste instituudi eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri erialal tsükliõppena seminaride, loengute ja iseseisva töö vormis. Magistrikraadi omandamiseks tuleb kirjutada ja kaitsta magistritöö. 

Olulised erialaained

Oluline koht on õpingutes praktikal, st õpetajatööga puututakse kokku kogu õpinguperioodi jooksul. Tunduvalt on laienenud praktika võimalused: lisaks üldhariduskoolile saab praktikat sooritada ka keeltekoolides ja -kursustel, samuti välislektorite juures.

Põhilised erialased teadmised omandatakse eesti keele kui teise keele ja ainedidaktika moodulis, mida võttes: 

  • arenevad ja süvenevad üliõpilase teoreetilised erialased teadmised nii eesti keele kui ka kultuuri alal; 
  • omandatakse didaktilised oskused eesti keele kui teise keele ja kultuuri õpetamiseks;  
  • süvenevad teadmised eesti keele grammatikast, sõnavarast ja eestikeelsest tekstist; 
  • õpitakse nägema eesti keelt teiste keelte ja kultuuride kontekstis ning mõistma keele ja keeleomandamise psühholoogilisi protsesse. 

Erialaste teadmiste kõrval omandatakse õpetajatööks vajalikud kasvatusteaduslikud teadmised üldkasvatusteaduslike ja psühholoogiaainete moodulis ning praktilised oskused ja teadmised praktikamoodulis. 

Kasvatusteaduslike ainete moodulis toetatakse õpetajaks kujunemist läbi erinevate üldkasvatusteaduslike ja psühholoogia ainete, mis loovad vajaliku teadmiste ja oskuste baasi iga õppija arengu toetamiseks õppeprotsessis ning enda kui õpetaja professionaalse arengu kavandamiseks. Kasvatusteaduslikud õpingud on tihedalt seotud pedagoogilise praktika ning ainedidaktika õpingutega.

Tagamaks teooria ja praktika sidusus on üliõpilastel võimalik kohe õpingute alguses vaadelda kuivõrd ülikoolis õpetajakoolituses õpitu on nähtav reaalses koolipraktikas ning seda seminarides analüüsida. Üliõpilase ülesanded praktikal kasvavad koos oskuste ja teadmistega. Teisel õppeaastal toimuval põhipraktikal antakse tunde juba pikema perioodi vältel töötades juhendava õpetaja kolleegina.

Olulise muudatusena võrreldes varasemaga omandatakse kasvatusteaduslikus moodulis ka täiskasvanuõppealaseid teadmisi, praktikamoodul aga võimaldab sooritada osa praktikat täiskasvanuõppes.

Erialaaineid toetab üldaine humanitaarteaduste metodoloogia ja ELU projekt, mis toetab meeskonnatööoskust ja erialade vaheliste probleemide lahendamist. 

Tutvu õppekavaga