magistriõpe

Tallinna Ülikooli õppima asudes saad valida ligi 60 päeva- ja sessioonõppe eriala vahel. Leia sobiv ja tule Tallinna Ülikooli!

Vaata erialasid

2020/2021. õa sisseastumise ajakava

20. juuni-
1. juuli
Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.
26.-27. ja 29.-30. juuni

Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal reedel kell 10.00-16.00, laupäeval 11.00-14.00, esmaspäeval ja teisipäeval kell 10.00-16.00 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Astra maja) ja Haapsalu kolledžis. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik ja ka neid, kellel puudub ID kaart ja internetis avalduse esitamise võimalus.

2. juuli 

Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal kell 10.00-16.00.

NB! Avaldust 2. juulil enam esitada ei saa! Kohapeale saab tuua ainult lisadokumente varem esitatud avalduse juurde.

3. - 15. juuli Sisseastumiseksamid
  Magistri- ja doktoriõppe nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 17. juulil.
 

Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse. 

19. august Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg.

Kõige tähtsam info vastuvõtu kohta

 • Tallinna Ülikool võtab bakalaureuse- ja magistriõppesse avaliku konkursi korras vastu üks kord aastas (doktoriõppes ka sagedamini), seda infosüsteemi SAIS kaudu. Dokumente, mida riiklikes andmebaasides ei ole, võetakse vastu ainult ülikooli kampuses Narva mnt 29 ja Haapsalu kolledžis. Meiliteel haridust tõendavaid dokumente vastu ei võeta, kuid kui avalduse täitmist on juba alustatud, siis võib täiendavad dokumendid kooli tuua ka keegi teine.
 • Avalduse saab esitada kuni kahele konkursile.
 • Bakalaureuseõppesse kandideerijatel peab olema kas gümnaasiumi või kutsekeskkooli lõputunnistus (kandideerimiseks vajalike riigieksamite tulemuste miinimum peab olema vähemalt 40 palli), magistriõppe puhul bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe diplom.
 • Mitmetele eestikeelsetele bakalaureuseõppekavadele võetakse neid, kes teadmiste poolest eriti tublid, vastu ilma vastuvõtueksami ja/või riigieksamiteta.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada.
 • Eksamite kirjeldus, vorm ning ajakava pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  
 • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Õppekohad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste põhjal paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade või lävendi ületanute arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Sealt edasi on kandidaadil õigus kolme päeva jooksul teatada õpingute alustamise soovist. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.
 • Eestikeelsetel õppekavadel õppimine on tasuta, kui tudeng täidab tasuta õppe nõudeid. Võõrkeelsete õppekavade semestritasu määrab ülikooli senat.
 • Õppima asumise eeldus on tähtajaks allkirjastatud õppeleping (v.a doktorandid ja välisüliõpilased, kes allkirjastavad lepingu pärast immatrikuleerimist).
 • Vastuvõtueksami tulemust on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku apellatsiooni õppevaldkonna prorektorile hiljemalt eksamitulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval. Vastuvõtuga seotud mured lahendab vastuvõtukomisjon, küsimuste lahendamine, mida „Tallinna Ülikooli tasemeõppe vastuvõtutingimused ja –kord“ ei reguleeri, on akadeemilise üksuse pädevuses.
 • Kandidaadil peab reeglina olema eestikeelsele magistriõppekavale õppima asumisel vähemalt A2-tasemel omandatud õppekavas õpitav võõrkeel. Enamasti on selleks inglise keel, kuid mõnel õppekaval on mõni teine keel või õppekavas sätestatud lisanõuded keeleoskusele.

 • Magistriõppe vastuvõtueksami minimaalne positiivne tulemus on 70 palli.
  Kandidaadid, kelle eelnev haridus ei vasta õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimustele, võivad taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA) individuaalse hindamise korras vastavalt õppekorralduse eeskirjale.

Magistrierialasid on kolme tüüpi:

 • Erialapõhistele magistrierialadele õppima asumiseks on vajalik bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon konkreetsel erialal.
 • Osaliselt avatud magistrierialadel nõutakse õppima asujalt eelnevat bakalaureuseharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni mõnel nimetatud õppesuunal.
 • Avatud magistrierialadel õppima asumiseks pole oluline, millise eriala järgi on eelnevalt bakalaureusetasemel või sellele vastavat kvalifikatsiooni andval tasemel õpitud. Nendele erialadele on õppima oodatud kõik bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud tudengid.

Lisaks eelpool mainitud tüüpidele jagunevad magistrierialad veel ka päeva- ja tsükliõppe erialadeks.

 •   Õppida võib nii täis- kui osakoormusega.

 •   Nagu teisedki avalik-õiguslikud ülikoolid Eestis, on Tallinna Ülikoolis kasutusel euroopalik 3+2-õppekavade süsteemi, mis koosneb 3-aastasest bakalaureuseõppekavast ja 2-aastasest magistriõppekavast.

   

Lae alla vastuvõtutingimused- ja kord

 

Lisainfo

 

Kui Sul tekkis küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott@tlu.ee
Telefon (eesti keeles): 6409 135
Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.