magistriõpe

Tallinna Ülikooli õppima asudes saad valida ligi 60 päeva- ja sessioonõppe eriala vahel. Leia sobiv ja tule Tallinna Ülikooli!

Vaata erialasid

2024/2025. õa sisseastumise ajakava

29.01–01.07 kell 15.00 Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS võõrkeelsetele õppekavadele.
15.04.2024 lõppeb kandideerimine õppekavale tehisintellekti lahendused jätkusuutlikele ühiskondadele
01.05–01.07 kell 15.00 Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS eestikeelsetele õppekavadele.
26. ja 28. juuni

Lisadokumentide esitamine Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29) ja Haapsalu kolledžis. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kelle puhul läbi SAIS infosüsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik. Skannitud dokumendid on võimalik SAISis avaldusele lisada ning sel juhul ei pea ise dokumente kohale tooma.

Nendel kuupäevadel on võimalik avaldust ka kohapeal esitada. 

juuni/juuli Vastuvõtueksamid eestikeelsetel õppekavadel. Võõrkeelsetel õppekavadel toimuvad vastuvõtueksamid kord uus alates kandideerimisperioodi teisest kuust.
  Magistri- ja doktoriõppe nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 12. juulil.
 

Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse. 

16. august Õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg
19. august Õppekohtade täitmise tähtaeg

Tutvu vastuvõtutingimuste ja -korraga

Kõige tähtsam info vastuvõtu kohta

 • Magistriõppesse kandideerijal peab olema bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidusõppe diplom või sellele vastav kvalifikatsioon.
 • Vastuvõtulävend kõrghariduse II astmel on 70 punkti.
 • Avalduse saab esitada kuni kahele konkursile. Vastuvõtueksamitele on oodatud ainult kandidaadid, kes on SAISis avalduse esitanud ning kelle avalduse staatus on "lubatud sisseastumiskatsetele". Lisainfot SAISi kohta leiab siit.
 • Haridust tõendavad dokumendid, mida riiklikes andmebaasides ei ole, saab lisada  SAISis avaldusele või tuua kohapeale ajakavas märgitud aegadel.
 • Kandidaadil peab reeglina olema eestikeelsele magistriõppekavale õppima asumisel vähemalt A2 tasemel omandatud õppekavas õpitav võõrkeel. Enamasti on selleks inglise keel, kuid mõnel õppekaval on mõni teine keel või õppekavas sätestatud lisanõuded keeleoskusele.
 • Eksamite kirjeldus, vorm ning ajakava pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.
 • Eestikeelsetel õppekavadel õppimine on tasuta (v.a mõned tasulised osakoormusega kavad), kui tudeng täidab tasuta õppe nõudeid. Võõrkeelsete õppekavade semestritasu määrab ülikooli senat ja semestritasud on välja toodud eriala lehel.
 • Tallinna Ülikool võtab bakalaureuse- ja magistriõppesse avaliku konkursi korras vastu üks kord aastas (doktoriõppes ka sagedamini), seda infosüsteemi SAIS kaudu.
 • Eestikeelsele õppekavale kandideerimise tingimuseks on eesti keele oskus B1 tasemel (vt altpoolt, kuidas oma keeletaset tõendada). 
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2 (vt altpoolt, kuidas oma keeletaset tõendada).

Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord

 • Eestikeelsel õppekaval ei avata õpet, kui vastuvõetavate üliõpilaste arv on väiksem kui 6 (v.a juhul, kui senati kinnitatud õppekohtade arv on planeeritult väiksem). Võõrkeelsel õppekaval ei avata õpet, kui vastuvõetavate üliõpilaste arv on väiksem kui 8.  Vastuvõtukomisjonil õigus teha põhjendatud juhtudel erand ning avada õpe, kui vastuvõetavate üliõpilaste arv on minimaalselt 6. Vastuvõtukomisjonil on õigus nende õppekavade õppekohti jagada teistele õppekavadele, kui kandidaat osutub vastuvõetuks teisele õppekavale. Eelmiste aastate vastuvõtu statistikaga saab tutvuda siin.
 • Vastuvõtueksami tulemust on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku apellatsiooni õppevaldkonna juhile hiljemalt eksamitulemuste avalikustamisele järgneva 3 tööpäeva jooksul. Vastuvõtuga seotud mured lahendab vastuvõtukomisjon, küsimuste lahendamine, mida „Tallinna Ülikooli tasemeõppe vastuvõtutingimused ja -kord“ ei reguleeri, on akadeemilise üksuse pädevuses. Vaata vaide nõudeid siit.
 • Üliõpilaskandidaadil on õigus tutvuda eksamitööga, esitades sellekohane avaldus aadressile vastuvott@tlu.ee. Ülikool võimaldab eksamitööga tutvumist kolme kalendripäeva jooksul alates vastuvõtueksami või osaeksami tulemuse teatavaks tegemisest. Eksamitöid kandidaatidele ei tagastata. Ülikoolil on õigus võimaldada eksamitööga tutvumist ainult ülikoolis kohapeal.
 • Õppekohad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste põhjal paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade või lävendi ületanute arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Sealt edasi on kandidaadil õigus kolme päeva jooksul teatada õpingute alustamise soovist. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel. Viimane päev õppekohtade täitmiseks on 19. august 2024.
 • Õppima asumise eeldus on tähtajaks allkirjastatud õppeleping (v.a doktorandid, kes allkirjastavad lepingu pärast immatrikuleerimist). Lepingu tähtaeg on 16. august 2024.
 • Kandidaadid, kelle eelnev haridus ei vasta õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimustele, võivad taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA) individuaalse hindamise korras vastavalt õppekorralduse eeskirjale.

 

Eesti keele B1 taseme tõendamine

KUIDAS TÕENDADA VAJALIKKU KEELETASET?
 • Sa oled sooritanud eesti keele riigieksami (alates 2012. aastast eesti keele eksam, enne seda kirjand) positiivsele tulemusele.
 • Sa oled sooritanud eesti keel teise keelena riigieksami või HARNO (varasema nimega Innove) eesti keele B2 tasemeeksami vähemalt 50 punktile. 
 • Sinu keskhariduse õppekeel oli 100% eesti keel (kui tunnistusel ei ole õppekeel välja toodud, siis on näha, et sa ei ole läbinud eesti keelt võõrkeelena).
 • 2. astmele kandideerides oled läbinud eelmise taseme eesti keeles.
 • Sa oled sooritanud HARNO (varasema nimega Innove) eesti keele testi tasemele B1 (kehtiv 2 aastat õpingute alguseni).
 • Sa oled läbinud kõrgkoolis eesti keele aine vähemalt B1 tasemel (kehtiv 2 aastat õpingute alguseni).
 • Sa oled lõpetanud International Baccalaureate (IB) diplomiõppekava ja oled sooritanud eesti keele lõpueksami positiivsele tulemusele.

Kui vastav info SAISis avaldusel ei kajastu, saada tõend (keeleeksamid) või akadeemiline õiend (aine läbimine) pärast avalduse esitamist meilile vastuvott@tlu.ee. Keeletõend tuleb esitada hiljemalt 01.07.2024 kell 15.00.

Kui olete sooritanud eesti keele tasemeeksami, siis tuleb sooritusteade ning digikonteineriga tunnistus. Elektrooniline tunnistus on kättesaadav riigiportaalist www.eesti.ee.

Vaata täpsemalt keeletõendite kehtivuse kohta võõrkeeleoskuse tõendamise tingimusest ja -korrast.

KES PEAB OSALEMA KEELETESTIL?
 • Välismaalane, kes on omandanud eelmise haridustaseme välismaal.
 • Pikaajalise elamisõiguse või alalise elamisloaga isik, kes ei ole lõpetanud eestikeelset kooli ning ei ole sooritanud riigieksamit või Innove B1 tasemeeksamit (sobib ka kõrgem tase).
 • Eestlane, kes on õppinud välismaal ning ei ole sooritanud riigieksamit või HARNO (Innove) B1 tasemeeksamit (või kõrgemat taset).
 • 2020. või 2021. aastal keskkooli lõpetanud kandidaat, kelle õppekeel ei olnud 100% eesti keel ning ta ei sooritanud eesti keele riigieksamit.
 • Kandidaat, kelle HARNO (varasema nimega Innove) keeleeksam või kõrgkoolis läbitud eesti keele aine on aegunud.

Eesti keele B1 testi toimub 3. juulil kell 8.00. Keeletestile registreerib kandidaadi vastuvõtutöötaja ning teavitab kandidaati sellest läbi SAISi.

Magistriõpe

 

Magistrierialasid on kolme tüüpi:

 • Erialapõhistele magistrierialadele õppima asumiseks on vajalik bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon konkreetsel erialal.
 • Osaliselt avatud magistrierialadel nõutakse õppima asujalt eelnevat bakalaureuseharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni mõnel nimetatud õppesuunal.
 • Avatud magistrierialadel õppima asumiseks pole oluline, millise eriala järgi on eelnevalt bakalaureusetasemel või sellele vastavat kvalifikatsiooni andval tasemel õpitud. Nendele erialadele on õppima oodatud kõik bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud tudengid.

Lisaks eelpool mainitud tüüpidele jagunevad magistrierialad veel ka päeva- ja sessioonõppe erialadeks.

 •  Õppida võib nii täis- kui osakoormusega (osakoormusega õppimine on enamasti tasuline, vt õppekulude hüvitamise kohta siit).

 •  Nagu teisedki avalik-õiguslikud ülikoolid Eestis, on Tallinna Ülikoolis kasutusel euroopalik 3+2-õppekavade süsteemi, mis koosneb 3-aastasest bakalaureuseõppekavast ja 2-aastasest magistriõppekavast.

Välismaal kooli lõpetanutele

 • Kui avaldust ei ole võimalik esitada läbi SAISi, sest puudub Eesti ID-kaart, mobiil-ID või Smart-ID, siis on võimalik esitada avaldust kohapeal ajakavas märgitud aegadel.
 • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Kui kandidaat lõpetab alles 2023. a suvel ning ei jõua dokumente ENIC/NARIC Keskusesse saata, siis tuleb SAISi üles laadida järgmised dokumendid: isikut tõendava dokumendi koopia, eelneva hariduse diplom ja akadeemiline õiend. Kui dokumendid ei ole eesti või inglise keeles, siis tuleb üles laadida ka notariseeritud tõlked.
 • Kui ENIC/NARIC Keskuse hinnang on olemas, kuid SAISis seda ei kuva, siis pöördu ENIC/NARIC Keskuse poole ja palu oma kvalifikatsioon EHISesse kanda. Sel juhul ilmub varasem haridus ka SAISi. Kui kandideerimisperioodi lõpuni on vähe aega, võid SAISi üles laadida ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangu koos eelneva hariduse diplomi ja akadeemilise õiendiga.
 • Eestikeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema eesti keele tase B1. Vaata siit, mis tõendab keeletaset ja kes peab osalema ülikooli keeletestil.saisi tabel

Teist korda samal kõrgharidusastmel tasuta õppimine alates 2024/2025. õa

Alates 1. augustist 2024 jõustuvad kõrgharidusseaduse muudatused. Muuhulgas karmistatakse reegleid, mis lubavad teist ja enamat korda samal kõrgharidusastmel tasuta õppida. Palun tutvu  muudatustega tähelepanelikult haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel. 
 

Haridus- ja teadusministeeriumi koduleht

 

Sisseastumine võõrkeelsesse õppesse

 • Kõik võõrkeelsed magistriõppe õppekavad leiad siit.
 • Võõrkeelsel õppekaval on õppimine tasuline. Semestritasud on välja toodud erialade lehtedel.
 • Võõrkeelsetel õppekavadel on lävendipõhine vastuvõtt. See tähendab, et õppekohtade arvu ei ole määratud ja vastu võetakse kõik sisseastujad, kes on määratud lävendi (magistriõppes 70 punkti) ületanud.
 • Võõrkeelsel õppekaval ei avata õpet, kui vastuvõetavate üliõpilaste arv on väiksem kui 8. Vastuvõtukomisjonil on õigus nende õppekavade õppekohti jagada teistele õppekavadele, kui kandidaat osutub vastuvõetuks teisele õppekavale. 
 • Sisseastumisel tuleb tõendada inglise keele B2 oskust. B2 taset tõendavad järgmised eksamid:
Tõendi nimetus Liik

Minimaalne aktsepteeritav tulemus

Kehtivus õpingute aluse ajaks
Enne 2014. a. sooritatud inglise keele riigieksam   80 10 aastat
Alates 2014. a. sooritatud inglise keele riigieksam   85 10 aastat
The International English Language Testing System (IELTS) akadeemiline 6,0 (5,5 punkti iga osaoskus) 2 aastat
Cambridge English Qualifications: B2 First   169 (169 punkti iga osaoskus) 10 aastat
Cambridge English Qualifications: C1 Advanced   169 (169 punkti iga osaoskus) 10 aastat
Cambridge English Qualifications: C2 Proficiency   169 (169 punkti iga osaoskus) 10 aastat
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) internetipõhine 72 (lugemine 18, kuulamine 17, kõne 20, kirjutamine 17) 2 aastat
Pearson Test of English (PTE) akadeemiline 59 (59 punkti iga osaoskus) 2 aastat
International Baccalaureate (IB) tunnistus Inglise keele A HL tase 5 tähtajatu
International Baccalaureate (IB) tunnistus Inglise keele B HL tase 6 tähtajatu
Eesti kõrgkoolis sooritatud inglise keele B2 taseme ainekursus või eksam   Minimaalne positiivne sooritus 5 aastat

B2 tasemel inglise keele nõue on täidetud ka juhul, kui sinu varasem haridustase või -aste on läbitud täielikult inglise keeles EL/EMP riikides või Šveitsis, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Uus-Meremaal või Ühendkuningriigis. Sellisel juhul arvestatakse keeleoskuse tõendina lõpudokumentidele tehtud märget õppekeele kohta või õppeasutuse väljastatud tõendit. 

Kõik aktsepteeritud tõendid ja keeletestid on leitavad siit:

Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord

KUIDAS TÕENDADA VAJALIKKU KEELETASET?
 • Kui kandidaadil on sooritatud inglise keele riigieksam, siis SAIS kuvab selle tulemust automaatselt. Eraldi tõendit esitama ei pea.
 • Kui oled sooritanud rahvusvahelise keeleeksami, mille tulemust SAIS ei kuva, siis lisa failide alla paberkandjal tunnistusest skänn või korralik foto. Cambridge'i keeleksami puhul aktsepteerime Statement of Resultsi tulemust ainult juhul, kui kandidaat on teinud CAE infosüsteemis oma tulemused nähtavaks ka Tallinna Ülikoolile. 
 • Kui inglise keele B2 oskust ei ole millegagi tõendada, tuleb osaleda TLÜ inglise keele B2 testil, mis toimub 3. juulil kell 8.00. Keeletestile registreerib kandidaadi vastuvõtutöötaja ning teavitab kandidaati sellest läbi SAISi.

Lisainfo

Kui Sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, siis tutvu korduma kippuvate küsimuste, rubriigiga "Oluline teada" või võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott@tlu.ee 
Telefon: 6409 135

Vastuvõtu infotelefonile vastatakse tööpäeviti 8.30–16.30.