magistriõpe

Tallinna Ülikooli õppima asudes saad valida ligi 60 päeva- ja sessioonõppe eriala vahel. Leia sobiv ja tule Tallinna Ülikooli!

Vaata erialasid

2022/2023. õa sisseastumise ajakava

15.–30. juuni Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.
27.–28. ja 30. juuni

Lisadokumentide esitamine Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29) ja Haapsalu kolledžis. 27.06 on vastuvõtulaud avatud 8–12, 28.06 10–13 ja 15–18, 30.06 12–16. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kelle puhul läbi SAIS infosüsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik, skännitud dokumendid on võimalik lisada ka SAISis avaldusele. Nendel kuupäevadel on võimalik avaldust ka kohapeal esitada.

4.–13. juuli Sisseastumiseksamid
  Magistri- ja doktoriõppe nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 15. juulil.
 

Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse. 

19. august Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg.

Kõige tähtsam info vastuvõtu kohta

 • Haridust tõendavaid dokumente, mida riiklikes andmebaasides ei ole, võetakse vastu ülikooli kampuses Narva mnt 29 ja Haapsalu kolledžis või need saab lisada ka SAISis avaldusele.
 • Avalduse saab esitada kuni kahele konkursile.
 • Venemaa ja Valgevene kodanikud - kandideerida saavad isikud, kel on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba, pikaajaline viisa, kes õpivad Eestis või kel on Eesti riigi rahvusvaheline kaitse.
 • Bakalaureuseõppesse kandideerijatel peab olema kas gümnaasiumi või kutsekeskkooli lõputunnistus (kandideerimiseks vajalike riigieksamite tulemuste miinimum peab olema vähemalt 40 palli), magistriõppe puhul bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe diplom.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada.
 • Eestikeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema eesti keele tase B1. Vaata siit, mis tõendab keeletaset ja kes peab osalema ülikooli keeletestil.
 • Eksamite kirjeldus, vorm ning ajakava pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  
 • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Õppekohad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste põhjal paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade või lävendi ületanute arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Sealt edasi on kandidaadil õigus kolme päeva jooksul teatada õpingute alustamise soovist. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.
 • Eestikeelsetel õppekavadel õppimine on tasuta (v.a mõned tasulised osakoormusega kavad), kui tudeng täidab tasuta õppe nõudeid. Võõrkeelsete õppekavade semestritasu määrab ülikooli senat.
 • Tallinna Ülikool võtab bakalaureuse- ja magistriõppesse avaliku konkursi korras vastu üks kord aastas (doktoriõppes ka sagedamini), seda infosüsteemi SAIS kaudu.
 • Õppima asumise eeldus on tähtajaks allkirjastatud õppeleping (v.a doktorandid ja välisüliõpilased, kes allkirjastavad lepingu pärast immatrikuleerimist). Lepingu tähtaja leiad üleval ajakavast.
 • Vastuvõtueksami tulemust on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku apellatsiooni õppevaldkonna prorektorile hiljemalt eksamitulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval. Vastuvõtuga seotud mured lahendab vastuvõtukomisjon, küsimuste lahendamine, mida „Tallinna Ülikooli tasemeõppe vastuvõtutingimused ja –kord“ ei reguleeri, on akadeemilise üksuse pädevuses. Vaata vaide nõudeid siit.
 • Kandidaadil peab reeglina olema eestikeelsele magistriõppekavale õppima asumisel vähemalt A2 tasemel omandatud õppekavas õpitav võõrkeel. Enamasti on selleks inglise keel, kuid mõnel õppekaval on mõni teine keel või õppekavas sätestatud lisanõuded keeleoskusele.

 • Magistriõppe vastuvõtueksami minimaalne positiivne tulemus on 70 palli.

Kandidaadid, kelle eelnev haridus ei vasta õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimustele, võivad taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA) individuaalse hindamise korras vastavalt õppekorralduse eeskirjale.

Magistrierialasid on kolme tüüpi:

 • Erialapõhistele magistrierialadele õppima asumiseks on vajalik bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon konkreetsel erialal.
 • Osaliselt avatud magistrierialadel nõutakse õppima asujalt eelnevat bakalaureuseharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni mõnel nimetatud õppesuunal.
 • Avatud magistrierialadel õppima asumiseks pole oluline, millise eriala järgi on eelnevalt bakalaureusetasemel või sellele vastavat kvalifikatsiooni andval tasemel õpitud. Nendele erialadele on õppima oodatud kõik bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud tudengid.

Lisaks eelpool mainitud tüüpidele jagunevad magistrierialad veel ka päeva- ja sessioonõppe erialadeks.

 •   Õppida võib nii täis- kui osakoormusega (osakoormusega õppimine on enamasti tasuline, vt õppekulude hüvitamise kohta siit).

 •   Nagu teisedki avalik-õiguslikud ülikoolid Eestis, on Tallinna Ülikoolis kasutusel euroopalik 3+2-õppekavade süsteemi, mis koosneb 3-aastasest bakalaureuseõppekavast ja 2-aastasest magistriõppekavast.

   

Lae alla vastuvõtutingimused- ja kord

Lisainfo

Kui Sul tekkis küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott@tlu.ee
Telefon (eesti keeles): 6409 135
Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.0015.00