Igas bakalaureuse- ja magistriõppekavas on ette nähtud erialane praktika, mille eesmärgiks on pakkuda sulle võimalust täiendada ja arendada erialaõpingutes saadud teadmisi ja oskusi vastavalt oma huvidele ja professionaalsetele plaanidele valitud praktilistes tööolukordades.

Praktikat saad sooritada riigi- ja teadusasutustes, muuseumides, raamatukogudes, kultuuriasutustes, kirjastustes, meediaettevõttetes, festivalidel, mittetulundusühingutes, eraettevõttetes jt organisatsioonides, mis tegutsevad valdkondades, millele TÜHI koolitab spetsialiste (vt siit).

TÜHI tudengite praktikakogemused

Praktika jooksul omandad uusi teadmisi, kogemusi ja oskusi erialases tegevuses osalemise kaudu. Õpid tundma reaalset töökeskkonda ning sellest tulenevaid ootusi tulevasele töötajale. Samuti õpid töökollektiivis iseennast paremini tundma nii erialaspetsialisti, kolleegi kui ka inimesena ning saad ülevaate enda seni veel puudu olevatest erialastest, sotsiaalsetest jm oskustest ja teadmistest. Praktika lõppedes tuleb saadud kogemust analüüsida.

Vastutavad õppejõud

Bakalaureuseõpe

Ajalugu – Kersti Markus 

Antropoloogia – Marje Ermel

Eesti keel ja kirjandus – Annika Bauer

Filosoofia – Oliver Laas

Hiina uuringud – Lisa Indraccolo 

Hispaania keel ja kultuur  - Merilin Kotta

Inglise keel ja kultuur – Paul Rüsse

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused – Julia Kuznetski

Itaalia keel ja kultuur – Kristiina Rebane

Jaapani uuringud – Alari Allik

Kultuuriteadus – Lauri Linask

Lähis-ida uuringud – Alice Volkonski

Prantsuse keel ja kultuur – Aleksandra Ljalikova

Referent-toimetaja – Andra Kütt

Saksa keel ja kultuur – Maris Saagpakk

Vene filoloogia – Natalia Tšuikina

Magistriõpe

Aasia uuringud – Helen Geršman

Ajalugu – Kersti Markus

Antropoloogia  - Carlo Cubero

Eesti uuringud – Piret Viires

Keeleteadus ja keeletoimetamine – Annika Hussar

Kirjalik tõlge  - Triin van Doorslaer

Kirjandusteadus – Piret Viires

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria - Hanna Maria Aunin ja Eneken Laanes

Linnakorraldus - Tauri TuvikeneTarmo Pikner

Nüüdiskultuur – Lauri Linask

Slaavi keeled ja kultuurid  – Tatjana Kuzovkina

Võrdlev filosoofia - Liisi Keedus

 

 

Oluline info

Vastutav õppejõud/ülikoolipoolne praktika juhendaja: igal erialal on määratud praktikale vastutav õppejõu, kelle nimele on aine ÕISis avatud.

Praktikale registreerimine: Semestri alguses elektrooniliselt.

Kestus: 156 akadeemilist tundi, sh 80 astronoomilist tundi praktikatöid (=106  akadeemilist tundi). 50 akadeemilist tundi enesenalüüsi, iseseisvat tööd ja praktikaaruande kirjutamiseks (6 EAPd).

Praktika sisu

Praktika sisu varieerub vastavalt erialale ja sõltub praktikapartneri tegevusvaldkonnast (alljärgnevalt loetelu levinumatest):

 • toimetamistöö, korrektuuri lugemine;

 • tõlketöö;

 • loovtöö (nt kriitika, artiklite, annotatsioonide, lühikokkuvõtete, infomaterjali jms kirjutamine);

 • uurimistöö (loengute pidamine, teadus-/konkursitööde oponeerimine, eksperthinnangute andmine, uurimistöö muuseumides jms);

 • arhiivitöö (asutuse dokumentatsiooni korrastamine, muuseumides museaalide arvelevõtmine ja kirjeldamine, töö MUISi ehk Muuseumide Infosüsteemiga);

 • giiditöö (nt muuseumides, festivalidel, üritustel);

 • korraldustöö (ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine, näituste koostamine, teaduskonverentside korraldamine jms);

 • Turundus (nt sotsiaalmeedia haldamine, info levitamine erinevates meediakanalites jms)

 • Abitöö (vastavalt asutuse, ettevõtte, organisatsiooni, ettevõtte tegevusele)

Praktikandina on su ülesandeks vahetu osalemine konkreetsete tööülesannete täitmisel. Sinu töö peab olema aega ja vaeva väärt! Sul peab olema võimalus omandada uusi teadmisi ja oskusi, avardada oma võimeid, olla tunnustatud ja lugupeetud ning nautida tehtavat. Võimalusel peab praktikapartner lubama sul kujundada oma tööd ise ja lõpetada oma ülesanded.

Humanitaarteaduste instituudis on bakalaureuseõppe üliõpilastel võimalik sooritada erialapraktika ka koolis. Juhend praktika sooritamiseks koolis. See annab hea võimaluse tutvuda õpetajatööga ja valmistuda õpetajakoolituse magistriõpinguteks.

Juhendamine

Praktikandil on kaks juhendajat. Praktikabaasi poolne juhendaja annab tööülesandeid ja kontrollib nende täitmist. Ta suunab ja toetab sind töökohal, julgustab võtma vastutust, abistab kriitilistes olukordades. Pärast praktika lõppu annab asutusepoolne juhendaja sinu praktikategevusele kirjaliku hinnangu.

Praktikandi ülikoolipoolne juhendaja abistab sind praktikakoha leidmisel, korraldab praktikaseminare, loeb ja kommenteerib sinu praktikapäevikut ja tegevusaruannet. Ülikoolipoolne juhendaja annab sinu praktikale lõpliku hinnangu pärast asutusepoolse praktika juhendaja ja praktika aruandluse läbivaatamist.

Juhendi praktika läbiviimiseks leiab SIIT.

Õpitulemused

Praktikandina rakendad ülikoolis õpitud teadmisi ja oskusi erialases töös. Oskad suhelda töökollektiivis ning tuled toime reaalses töökeskkonnas. Valid ülesannete lahendamiseks sobivad meetodid, kasutad neid asjatundlikult, hindad kriitiliselt oma tegevust ja analüüsid edasise arengu vajadusi. Täpsemad õpitulemused võivad olla kajastatud ainekaardis.

Praktika refleksioon toimub praktikapäeviku abil, millele loominguliste tegevuste puhul lisandub tegevusaruanne (ilmunud artiklid, kriitika, tõlked, fotomaterjal jms).

Praktikapäevik kujutab endast iga praktikapäeva lõpus vabas vormis kirja pandud märkusi sel päeval kogetu ja õpitu kohta. Päevikusse paned kirja töötatud tundide arvu ja töötundide jooksul täidetud ülesanded. Lisaks kajastuvad päevikus 1) saadud teadmised, 2) omandatud oskused, 3) hinnang isiklikule arengule ja tööga toimetulekule, k. a vajakajäämistele 4) hinnang praktikategevustele kavandatava karjääri seisukohast.

Hindamine

Praktikabaasi poolne juhendaja saadab vabas vormis kirjaliku ja allkirjastatud hinnangu oma juhendatava tööle kahe nädala jooksul pärast praktika lõppemist TLÜ poolsele praktika juhendajale. Hinnangus iseloomustab asutusepoolne juhendaja sinu tegevust praktikakohas, oskuste-teadmiste taset, tugevaid-nõrku külgi, õnnestumisi ja vajakajäämisi ning arengut praktika jooksul.

Praktika ülikoolipoolne juhendaja tagasisidestab kas suuliselt või kirjalikult sinu praktikapäevikut ja selle olemasolu korral ka tegevusaruannet ning annab pärast tutvumist praktikabaasi poolse juhendaja hinnanguga sinu praktikale lõpliku hinde (arvestatud/mittearvestatud).

TÜHI tudengite senised praktikakohad

 • Eesti Ajaloomuuseum
 • Eesti Filmiarhiiv
 • Eesti Instituut
 • Eesti Kirjanduse Teabekeskus
 • Eesti Kunstimuuseum 
 • Eesti Mälu Instituut
 • Eesti Rahvusraamatukogu
 • Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
 • ERRi kultuuriportaal
 • Harjumaa muuseum
 • Hiiumaa muuseum
 • Keeletoimetajate Liit
 • Kino Sõprus
 • Kirjandusfestival HeadRead
 • Kirjastus Hea Lugu
 • KUMU
 • Loomingu Raamatukogu
 • Läänemaa muuseumid
 • Meremuuseum
 • Muinsuskaitseamet
 • Okupatsioonide muuseum
 • Postimehe kultuuritoimetus
 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo
 • Pärnu muuseum
 • PÖFF
 • Rahvusarhiiv
 • Sirp
 • Sotsiaalministeerium
 • Starcloud OÜ
 • Sõjamuuseum
 • Tallinna Linnaarhiiv
 • Tallinna Linnamuuseum
 • Tallinna Ülikooli Kirjastus
 • Tallinna Ülikooli Muuseum
 • Tammsaare muuseum
 • Tervishoiumuuseum
 • Tänapäev
 • Underi-Tuglase Kirjanduskeskus
 • Varrak
 • Vene kultuurikeskus
 • Vikerkaar
 • Vilde muuseum
 • Välisministeerium