Didaktika kasvatusfilosoofilise ja kasvatusteadusliku kategooriana

Õpiobjekt on kavandatud õpetajakoolituse õppekava magistritaseme üliõpilastele, et toetada üliõpilasi materjali mõistmisel. Eriti oluline on see tsükliõppes ja kaugõppes õppijatele, kel on raskusi auditoorsetes töös osalemisega. Materjal on kasutatav ka täiendkoolituses ja enesetäienduses.

Õpiobjektis käsitletav materjal kuulub ainesse Kasvatusteadus ja kasvatusfilosoofia (TLÜ ainekood KAT7001, KAT 7007) kuid on kasutatav ka teistes pedagoogilise tsükli ainetes ning eneseharimiseks.
Arvestuslik maht: 0,15-0,3 EAP (olenevalt täidetud ülesannete arvust ja mahust).

Õpiobjekt esitab didaktika mõiste kasvatusfilosoofilise ja teoreetilise käsitluse ajaloolises ja tänapäevases vaates ning seostab filosoofilis-teoreetilise käsitluse koolitegelikkusega. Õppeprotsessi osaks on ideaalis ka koolipraktika (vaatlus- või õpetamispraktika) jooksul tehtud vaatluse analüüs ja mõtestamine.
Kasutusel on interaktiivne skeem ja küsimustik. Ideaalis esitatakse tehtud töö kokkuvõte õpimapis koos eneseanalüüsi ja enesehinnaguga.

Kõrgkooli ainena on õpiobjekt kasutatav segaõppes – auditoorse praktilise töö ja e-õppe kombinatsioonina. Õpiobjekti ülesehitus võimaldab ka täielikku e-õpet, olgu siis iseseisvalt eneseharimiseks või mõne õppeaine koosseisus. Täieliku e-õppe korral oleks väga vaja rühmatöödeks ette nähtud ülesannete täitmiseks virtuaalse rühmatöö läbiviimine asjaosaliste või asjahuvilistega. Näiteks Skype võimaldab 5-6 inimese rühmaarutelu, mida on soovitav saata tekstide esitamise ja kommenteerimisega GoogleDoc’i vm keskkonnas.

Õppematerjal on üles ehitatud lähtudes sellest, et õppija läbib selle iseseisvalt. Orienteeruv õppimiseks kuluv maksimaalne aeg on 4 - 8 akadeemilist tundi.

Head lugemist-kuulamist ja kaasamõtlemist!
Ene-Silvia Sarv
TLÜ Kasvatusteaduste Instituut