Mõisted

Kultuur: kõige laiem etnograafiline mõiste, mida võib ühelt poolt defineerida sotsiaalse rühma vaadeldavate käitumismustrite, tavade ja eluviiside kogumina. Teiselt poolt võib kultuuri määratleda ideede, uskumuste ja teadmistega, mis konkreetset inimrühma iseloomustavad.

Kultuuritõlgendus: võime kirjeldada seda, mida uurija on näinud ja kuulnud konkreetse sotsiaalse rühma tegelikkuse kirjelduse raamistikus. Oluline on siinjuures eristada emic ja etic vaatenurgad.

Emic vaatenurk: kultuuris tegutseja poolne käitumise või uskumuse kirjeldus, mida ta loeb tähenduslikuks. Eesmärgiks talletada subjektiivne (kultuurisisene) tegelikkuse kirjeldus/seletus.

Etic vaatenurk: uurija poolne kultuuris tegutseja käitumise või uskumuse kirjeldus, mis püüdleb „kultuuriliselt neutraalse" kirjelduse poole, mida võib rakendada teistele kultuuridele. Eesmärgiks talletada objektiivne tegelikkuse kirjeldus/seletus.

Kontekstualiseerimine: etnograafiline lähenemine nõuab vaadeldava vahetu tegevuse või sündmuse paigutamist mitmekihilisse ja vastastikuses seoses olevasse konteksti.