Infokäitumise mõiste

Tom Wilson

 

Tom Wilson (1981, 1997) märgib, et samal ajal kui terve rida uurijad on pidevalt mures infovajaduse defineerimisega, uurivad nad enamuse oma ajast siiski infootsikäitumist (information seeking behaviour).

Wilson määratleb informatsiooni hankimist kui "eesmärgipärast informatsiooni otsimist rahuldamaks teatud eesmärki" ja sellele vastavat käitumist kui infootsikäitumist.

Käesoleval ajal kasutatakse uuringutes üha rohkem infokäitumise mõistet (information behaviour), mis on laiem mõiste kui eesmärgipärase info hankimisega seotud käitumine. Infokäitumine sisaldab samuti passiivset info hankimist kui ka info kasutamist (Virkus, 2003).

Wilson defineerib infokäitumist järgnevalt:

"infoallikate ja -kanalitega seotud käitumine, mis sisaldab nii aktiivset kui passiivset informatsiooni otsimist ja kasutamist. Seega sisaldab see nii vahetut suhtlust kui passiivset informatsiooni vastuvõttu, nt reklaami jälgimist telekanalist, ilma igasuguse kavatsuseta sellele informatsioonile vastavalt tegutseda" (Case, 2002).

 

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010