Kokkuvõte

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et infoteaduse terminid on mõnevõrra probleemse iseloomuga. Esineb palju erinevaid definitsioone ja lähenemisi. Mõningate valdkondade uurimistegevus on toimunud siiani küllaltki iseseisvalt. Info hankimise, infootsingu ja infokirjaoskuse uurimiskogukonnad on tegutsenud üksteisest sõltumatult. Vaid üksikud uurijad on ületanud nende valdkondade piire ja rõhutanud info hankimise ja -otsingu ning viimasel ajal ka infokirjaoskuse uurimistraditsioonide ühendamise vajadust. Seetõttu on osutunud raskeks ka mitmete mõistete defineerimine ja mitmete terminite osas puudub ühene arusaamine. Pikaajalise uurimis- ja arengutöö tagajärjel on märgata info hankimise, infootsingu ja infokirjaoskuse valdkondade lähenemist ning rohkem ühtsust mõistete defineerimisel.

 

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010