Lk 4

Tefko Saracevic Tefko Saracevic (2009) defineerib infoteadust kui professionaalse ja teadustegevuse valdkonda, mis tegeleb informatsiooni ja infoobjektide, eelkõige salvestatud teadmiste, tõhusa edastamisega inimeste vahel sotsiaalses, organisatsioonilises ja individuaalse infovajaduse ja info kasutamise kontekstis.

"Information science is a field of professional practice and scientific inquiry dealing with effective communication of information and information objects, particularly knowledge records, among humans in the context of social, organizational, and individual need for and use of information".

Seega on infoteadus teadus- ja professionaalse tegevuse valdkond, mis tegeleb informatsiooni tõhusa kogumise, säilitamise, otsingu ja kasutamisega. Ta on seotud salvestatud informatsiooni ja teadmistega ning tehnoloogia ja teenustega, mis soodustavad nende protsesside haldamist ja informatsiooni kasutamist. Infoteaduse valdkonda kuulub inimkonna teadmiste salvestamise tagamine ja põhitähelepanu keskendub informatsiooni esitamisele, organiseerimisele ja otsingule. Erinevalt arvutiteadusest keskendub infoteadus sotsiaalsele ja inimfaktorile ning tähelepanukeskmes pole vaid tehnoloogia (Saracevic, 2009).


Eesti raamatukogusõnastik annab infoteaduse järgmise definitsiooni:

teadus, mis uurib informatsiooni vahendamist ja jõudmist infoloojatelt infotarbijateni, selgitades välja ühiskonna eri tasandid, infokeskkonna, infovajaduse, infopädevuse, infokäitumise ja inforessurssidele optimaalse juurdepääsu seaduspärasused sotsiaal-kultuurilises kontekstis. Infoteadused on defineeritud järgnevalt: termin tähistab multidistsiplinaarset valdkonda, millesse kuuluvad: infoteadus, raamatukoguteadus, raamatuteadus, bibliograafia-, dokumendi- ja arhiiviteadus. Märkus: tänapäeval on infoteadus kujunemas neid valdkondi hõlmavaks katusmõisteks (Raamatukogisõnastik http://www.nlib.ee/termin/public_term/termin/otsi)

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010