Kokkuvõte

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et infootsing koosneb reast sammudest, mida tavatsetakse kutsuda otsinguprotsessiks. Infootsing sõltub infootsijast, infoprobleemist, otsingusüsteemist ja tulemustest. Infootsinguprotsess sisaldab terve rea etappe, mis on omavahel vastastikuses seoses: probleemi äratundmine, probleemi defineerimine, otsingusüsteemi valik, päringu mõtestamine, päringu formuleerimine, infootsingu sooritamine, tulemuste hindamine ja mõne või kõigi etappide kordamine kui see osutub vajalikuks.

Igasuguse infootsing haarab järgmised põhielemendid:

  • infokasutaja,
  • otsinguprotsess,
  • ühendus arvutisüsteemiga,
  • otsingutarkvara,
  • informatsiooni salvestus ja otsingul leitud dokumendid.

 

 

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010