Sissejuhatus

Gary Marchionini

Selleks, et viia läbi infootsing on vaja sooritada terve rida samme, mida tavatsetakse kutsuda informatsiooni otsinguprotsessiks.

Infoteadlane Gary Marchionini (1995) iseloomustab infootsingut kui probleemi lahendamist, mis sõltub:

 • infootsijast
 • probleemist
 • otsingusüsteemist ja
 • tulemustest.

Infootsinguprotsess sisaldab terve rea etappe, mis on omavahel vastastikuses seoses:

 • probleemi äratundmine,
 • probleemi defineerimine,
 • otsingusüsteemi valik,
 • päringu mõtestamine,
 • päringu formuleerimine,
 • infootsingu sooritamine,
 • tulemuste hindamine ja mõne või kõigi etappide kordamine kui see osutub vajalikuks.
Iga infootsing sisaldab järgmisi põhielemente:
 • infootsija või -kasutaja,
 • otsinguprotsess,
 • ühendus arvutisüsteemiga,
 • otsingutarkvara,
 • informatsiooni salvestus ja
 • otsingul leitud dokumendid.

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010