lotmani joonis

The Juri Lotman Semiotics Repository was established as a support unit in the framework of Tallinn University 2 April 2018. The responsibility of the unitis to manage the archive and the library of Juri Lotman and Zara Mints, to publicize and to provide access to their materials, and to assist the work of the scholars who study the archive texts or prepare them for publication. Tallinn University is the holder of the copyrights of Juri Lotman’s and Zara Mints’s works and the Repository handles the transfer of copyright.

The archive and home library of the seminal semiotician and theorist of culture Prof. Juri Lotman (1922–1993) and his spouse Prof. Zara Mints (1927–1990), the eminent scholar of the Silver Age in  Russian literature, has been located at the premises of Tallinn University and accessible to scholars there since 2005. Until 2 April 2018 the owner of the holdings and of the copyrights was the Estonian Semiotics Repository Foundation who collaborated with Tallinn University based on a contract of cooperation. 02.04.2018 Tallinn University and the Foundation concluded a transfer of enterprise contract that gave the ownership of both the collections and the copyrights to Tallinn University. The agreement was motivated by the understanding that the institutional framework of the university could best and most efficiently support the sustainable preservation and systematisation of the unique cultural heritage, as well as boost its  involvement in scholarly and publication projects. One major responsibility of the Juri Lotman Semiotics Repository is to organize the annual International Juri Lotman conferences that earlier took place via cooperation between the University and the Foundation.

The home library of Juri Lotman and Zara Mints includes over 15, 000 works, many of them containing marginalia by the owners.  The partially systematized archive contains the couple’s correspondence with scholars and cultural figures in Estonia, Russia and Europe; photographs recording events in personal and public life; lecture notes; drafts and manuscripts of published and unpublished texts. The scholars working in the archive have prepared a great number of publications of the scholarly and cultural  heritage relating to Lotman and Mints, most of them published by the Tallinn University Press.

The regular research evaluation committee in the field of Humanities and Arts that visited Tallinn University 2017 emphasised the value of the collections of the Juri Lotman Semiotic Repository, naming it among the greatest fortes of the university.

Põhimäärus

 

KINNITATUD
rektori 02.04.2018. a
käskkirjaga nr 17

JURI LOTMANI SEMIOOTIKAVARAMU PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Juri Lotmani semiootikavaramu (edaspidi varamu) on Tallinna Ülikooli (edaspidi ülikool) tugiüksus, mille eesmärgid on J. Lotmani ja Z. Mintsi raamatukogu ja arhiivi hoidmine, säilitamine, täiendamine, neile teadus- ja õppetöö eesmärgil juurdepääsu võimaldamine ning J. Lotmani ja Z. Mintsi pärandi tutvustamine maailmale.
1.2. Oma tegevuses juhindub varamu Eesti Vabariigi õigusaktidest, ülikooli põhikirjast, varamu põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.
1.3. Varamul on oma lihtpitsat.
1.4. Varamu ingliskeelne nimetus on Juri Lotman Semiotics Repository.

2. ÜLESANDED
Varamu ülesanneteks on:
2.1. säilitada, hallata ja hooldada J. Lotmani ja Z. Mintsi arhiivi, raamatukogu ja annetatud materjale (edaspidi kogu);
2.2. tagada uurijatele, üliõpilastele ja ajaloohuvilistele isikutele juurdepääs kogule teadus- ja õppetöö eesmärgil;
2.3. osaleda riiklikes ning teistes kodumaistes ja rahvusvahelistes teadus- ja arendusprogrammides (sh teadusuuringute läbiviimisel ja tulemuste publitseerimisel);
2.4. arendada koostööd kodu- ja välismaiste partneritega;
2.5. osaleda J. Lotmani ja Z. Mintsi pärandiga seotud teaduskonverentside, külalisloengute jm. ürituste korraldamisel ning populariseerida kogu põhjal tehtud uurimis- ja arendustöö tulemusi;
2.6. koordineerida J. Lotmani ja Z. Mintsi teoste avaldamist ja hallata vastavat informatsiooni.

3. JUHTIMINE
3.1. Varamu tööd juhib juhataja.
3.2. Juhataja vastutab varamu töö korraldamise ja tegevuse tulemuslikkuse eest.

4. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Varamul on õigus:
4.1. saada ülikooli teistelt üksustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente;
4.2. kasutada oma tööülesannete täitmiseks eraldatud ülikooli ruume ja töövahendeid.
Varamu on kohustatud:
4.3. järgima oma tegevuses ülikooli üldisi eesmärke;
4.4. pakkuma ülikooli üksustele heatasemelist teenust oma tegevusvaldkonnas;
4.5. haldama infot oma tegevusvaldkonna kohta ülikooli välisveebis ja siseinfokanalites;
4.6. tagama ametialase informatsiooni õigsuse ja konfidentsiaalsuse;
4.7. edastama ülikooli teistele üksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente;
4.8. kasutama tema kasutusse antud vara sihipäraselt ja vastutustundlikult.

5. FINANTSEERIMINE
5.1. Varamu tegevust finantseeritakse vastavalt majanduseeskirjale.
5.2. Teoste avaldamisest ja müügist (sh litsentsi- ja muude autoriõigustega seonduvatest lepingutest) ning muudest tasulistest teenusest saadavaid tulusid kasutatakse varamu tegevuste finantseerimiseks.
5.3. Juhataja koostab varamu eelarveprojekti, mis kinnitatakse vastavalt majanduseeskirjale.

6. ARUANDLUS
6.1. Juhataja koostab järgmise eelarveaasta tegevuskava ja esitab tegevusaruande vastavalt ülikoolis kehtestatud korrale.
6.2. Varamu tegevusaruande esitab juhataja vastavalt ülikoolis kehtestatud korrale

Tegevuskava

 

Juri Lotmani semiootikavaramu tegevuskava 02.04.2018 – 31.12.2018

Juri Lotmani semiootikavaramu alustas tööd Tallinna Ülikooli tugiüksusena 02.04.2018 Üksuse keskseks ülesandeks 2018. a. on igakülgselt lülituda Tallinna Ülikoli struktuuri, arendada välja koostöösidemed teiste üksustega ning tutvustada võimalusi, mida meie kogud õppe- ja teadustööks pakuvad. Tugiüksus loodi Eesti Semiootikavaramu SA ettevõttena üleminuku teel Tallinna Ülikoolile ning jätkab sihtasutuse tegevusi kogude haldamiseks ja nendega seotud uurimistöö ja konverentside edendamiseks ning Juri Lotmani ja Zara Mintsi autoriõiguste vahendamiseks.

1. Tallinna Ülikooli asjaajamise korraga ühildumine

1.1 ülikooli dokumentatsiooni-, eelarvestus- ja rahastussüsteemi lülitumine

1.2 üksuse tegevuse kajastamine ülikooli sise- ja välisveebis; informatiivse kodulehe oomine ja täiendamine.

2. Arhiivimaterjale puudutavate kirjastamis- ja teadusprojektide toetamine, sh nendega seotud rahvusvahelise koostöö korraldamine

2.1 Kollektiivne monograafia Динамическая структура текста/A Dynamic Structure of Text. Krakov: Jagellooni Ülikooli Kirjastus. Koostajad ja toimetajad Mihhail Lotman, Tatjana Kuzovkina, Ewelina Pilarczyk. Koostöös Jagellooni Ülikooli slavistika instituudiga. Kavandatav ilmumisaeg: mai 2018.

2.2 Lotmanite perekonna II Maailmasõja aegse (1940-1946) kirjavahetuse kommenteeritud väljaanne. Koostaja ja toimetaja Tatjana Kuzovkina. Toimetajat nõustavad Juri Lotmani õetütred Natalja Obraztsova ja Larissa Naidich. Raamat ilmub Tallinna Ülikooli „Bibliotheca Lotmaniana“ sarjas. Kavandatav ilmumisaeg: november 2018.

2.3 Juri Lotmani seni avaldamata või raskesti kättesaadavate strukturalismi käsitlevate artiklite kommenteeritud kogumik O strukturalisme. Raboty 1965-1982 godov. Koostamine, toimetamine ja kommentaarid Igor Pilshchikov, Mikhail Trunin ja Nikolay poselyagin. Lisaks ulatuslikele kommentaaridele sisaldab kogumik ka koostajate saateartikleid, mis avavad Lotmani tekstide ajaloolist ja kultuurilist konteksti. Raamat Raamat ilmub Tallinna Ülikooli „Bibliotheca Lotmaniana“ sarjas. Kavandatav ilmumisaeg: detsember 2018.

2.4 PUT1366 „Pärast plahvatust: autobiograafia, subjektsus ja lausung Juri Lotmani viimastes kirjutistes“ (01.01.2017-31.12.2020). Juht Tatjana Kuzovkina.

2.5 PUT634 „Eesti semiootika kultuuridevahelises kontekstis: uued primaarandmed ja ümbermõtestamise perspektiivid XXI sajandil (01.01.2015-31.12.2018). Juht Igor Pilshcikov.

2.6 Teadusprojekt „Ümber maailma ja tagasi: Eesti semiootika retseptsiooni tüpoloogia maailmas“, projekti kava ette valmistamine PUT 2018. a. taotlusvooruks (esitamise tähtaeg 30.04.2018). Projekti juht Igor Pilshchikov.

3. Kümnendate iga-aastaste Lotmani päevade, sh rahvusvahelise teaduskonverentsi korraldamine. 2018. a. konverents on pühendatud Lotmani hilisele teaduskoomingule ja toimub 8.-10. juunil. Oodata on üle 60 ettekandega osaleja. Peaesinejad on Natalja Avtonomova ja (Venemaa Teaduste Akadeemia) ja Daniele Monticelli (Tallinna Ülikool).

4. Juri Lotmani ja Zara Mintsi autoriõiguste litsentside vahendamine kirjastustele ja jätkväljaannetele.

5. Juri Lotmani ja Zara Mintsi arhiivi korrastamine ja bibliografeerimine. Töö on planeeritud aasta teise poolde alates juuli algusest ja keskendub perekondliku kirjavahetuse bibliografeerimisele.