Skip navigation

Sissejuhatus

Õpiobjekt "Koostööoskuse arendamise võimalused üldhariduskoolis"

Käesoleva õpiobjekti eesmärk on pakkuda õpetajatele võimalust mõtelda täpsemalt koostööoskuste kujunemise peale, planeerida nende arendamist enda õpetamise protsessis ning teadvustada ka enda kogemusi koostööd eeldavates olukordades. Materjalis kasutatakse sünonüümina mõisteid koostööoskused ning meeskonnatöö oskused. Mõistet grupitöö kasutatakse viitamaks konkreetsele õppetöö raames kasutatavale meetodile. 

Õpiobjekti läbimisel õppija

Allikas: www.pixabay.com
  • teab koostööoskuste üldist määratlust ning oskab tuua näiteid;
  • mõistab koostööoskuste olulisust õppimisel ja tööelus;
  • kirjeldab koostööoskuste olemust ja kujunemist läbi eneseregulatsiooni kognitiivse, emotsionaalse, motivatsioonilise ja sotsiaalse aspekti;
  • teab, et koostööoskused ei arene iseenesest ning neid peab teadlikult harjutama;
  • mõistab koostööoskuste arendamise põhimõtteid üldhariduskoolis;

Õpiobjekti on koostanud Elina Malleus-Kotšegarov ja Kristiina Treial. Selle koostamisel on kasutatud nii originaalmaterjale, kui ka viiteid erinevatele olemasolevatele teadustekstidele ning Edu ja Tegu programmi raames valminud seotud materjalidele (sh raamdokument, enesehindamise küsimustik ja sellega seotud ülesanded, videod). 

Õpiobjekt sisaldab teoreetilist lugemismaterjali, praktilisi näiteid, kuid ka võimalust tutvuda lisamaterjaliga erinevate videote näol. Õpiobjekti läbimiseks on arvestatud 8 tundi tööd, kuid lähtuvalt iseseisvate ülesannete tegemise põhjalikkusest võib see aeg ka varieeruda.