Skip navigation

Intervjuu liigid

Intervjuusid võib mitmeti liigitada. Üheks võimalikuks liigitamise viisiks on liigitada intervjuusid nende struktuuri alusel:

  • Struktureeritud intervjuu ehk ankeetintervjuu.
  • Poolstruktureeritud (semi-structured) ehk teemaintervjuu.
  • Struktureerimata ehk avatud intervjuu (seda interjuu liiki nimetatakse ka vaba-, süva-, informaalseks või juhtimata intervjuuks).

Struktureeritud intervjuu  puhul kasutatakse abivahendina ankeeti. Ankeedis on küsimuste ja väidete vorm ning järjekord kindlaks määratud. Vastata saab valikvastustega. Uurijal on nn tugev kontroll nii intervjuu formaadi kui ka küsimuste ja vastuste esitamise viisi üle -  ‘tight control over the format of the questions and answers’ (Denscombe, 2003, lk 166).

Poolstruktureeritud intervjuud nimetatakse ka teemaintervjuuks. Poolstruktureeritud intervjuu puhul:
  • intervjuu alateemad on teada, ent küsimused pole eelnevalt täpselt sõnastatud ega järjestatud;
  • küsimused võivad olla eelnevalt formuleeritud, kuid uurija otsustab, mida on otstarbekas küsida ja millal (Robson, 2002, lk.270).
Struktureerimata interjuud nimetatakse ka avatud intervjuuks või vabaintervjuuks, süvaintervjuuks, vestlusintervjuuks jt. Sellise intervjuu puhul:
  • intervjueeritava mõtete, arvamuste, tunnete ja arusaamade kohta küsitakse siis, kui need vestluse kulgedes loomulikult esile tulevad;
  • teema võib vestluse käigus muutuda;
  • nõuab rohkem oskusi kui teised intervjuu liigid.

Struktureeimata intervjuud on põhjalikult kirjeldanud mitmed uurijad (nt Lofland, 1971, Lofland ja Lofland, 1984, Denzin, 1989).

Fontana ja Frey (2000, lk. 663) märgivad, et trendid intervjueerimisel näitavad, et toimub nihe struktureeritud küsimustelt mittestruktureeritutele ja nad iseloomustavad sellist intervjuud kui kokkulepitud teksti -  ‘interview as negotiated text’. Uurijaid ei nähta sellise intervjueerimismeetodi puhul kui nähtamatuid ja neutraalseid olevusi - ‘they are part of the interactions they seek to study and influence those interactions’.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives License 3.0