There are four study areas in School of Natural Sciences and Health :

 • Movement, Health and Sport Sciences
 • Science and Technology Education
 • Natural Sciences and Sustainability
 • Psychology and Behavioural Sciences

Movement, Health and Sports Sciences

The academic direction of movement, health and sports sciences connects the study programmes linked to personal service – physical education and recreation management – and is devoted to research and studies in movement, performance, ergonomics, recreation management, health conduct and sports sciences.

The academic direction is a partner to the focus fields on educational innovation, society and open governance and digital and media culture with the goal to integrate movement and health promotion with the health and activities of the individual, the society, governance and the whole nation.

Head of Academic Direction:

Kristjan Port
Telephone: (+372) 6391 758
E-mail: kristjan.port@tlu.ee 

Science and Technology Education

The academic direction of science and technology education focuses on training teachers in these fields as well as developing the didactic methods. Study programmes are available for nature and science teachers, art therapists, handicraft and home economics teachers and industrial arts and technology teachers.

Our research focuses on nature sciences and technology didactics. We aim to integrate sustainability and health into teacher education and work out a sustainable form of teaching and grading methodology and new study materials in nature studies.

Head of Academic Direction:

Ene Lind
Telephone: (+372) 6391 744
E-mail: ene.lind@tlu.ee

Natural Sciences and Sustainability

The academic direction of natural sciences and sustainability focus on studies and research in biology, physics, geoecology, environment management, biochemistry and ecology.

Our research focuses on ecological studies, base and applied research in nature sciences, evaluation of effects on nature, and collaborating on the integration of sustainability into the educational system and governance. The institute also encompasses the Institute of Ecology.

Head of Academic Direction:

Helen Sooväli-Sepping
Telephone: (+372) 6409 466
E-post: helen.soovali@tlu.ee

Psychology and Behavioural Sciences

The academic direction of psychology and behavioural sciences joins the expertise from psychology and organisational behaviour and applies them in studies and research.

The research fields of the direction are psychological studies, instruments of assessment, research and consultation in organisational behaviour, behavioural and neurosciences, predictive services and developing their applications.

Head of Direction:

Aleksander Pulver
Telephone: (+372) 6409 394
E-mail: aleksander.pulver@tlu.ee


 Tallinn University School of Natural Sciences and Health Development Plan

1. Promoting wellbeing and a healthy lifestyle
 • In cooperation with our partners, we develop evidence-based health behaviour and environmental recommendations according to local circumstances, and plan interventions and policy recommendations for target groups.
 • We expand mental health competencies and knowledge of age-related behaviour, risk factors, and protective factors by supporting studies of health, neurological, and behavioural sciences that rely on natural sciences and innovative methods. We create new models for preventing pathologies.
 • We study and develop innovative health and environmental communication measures to inform target groups more effectively.
2. Empowerment and social development
 • In order to promote an active and healthy life, we create strategies for developing adaptations to changes, as well as health promotion best practices for risk groups and communities.
 • We develop methodologies for employees supporting health-literacy and sustainable behaviour. We also design solutions for work environments and methods of supporting vulnerable groups in the labour market.
 • We modernize the scope of health, social, and rehabilitation services to integrate these into the health, education, and social systems.
3. Promoting education for sustainable development
 • We develop methodology and technology that enables the gathering and analysis of scientific information about natural science’s complex systems and make these available to the public, whilst promoting value-based environmental education.
 • We create long-term research and development programmes in cooperation with partners to promote sustainable material science, sustainable use of environmental resources, and ecosystem services.
 • We develop didactics of physics, chemistry, and other natural sciences based on ideas of educational innovation and through the application of information communication technology. We integrate the concepts of health, physical activity, and sustainability into teacher education study programmes.
 • We develop methods of inclusive education and practical life skills training.
 • We provide sustainable development education in all specialisations and at all study levels within the university.
4. Development of health promoting and green university
 • We promote healthy lifestyles among university members and are proud to be a green university.
 • We hold a strong position in the international network of green universities and plan activities to exchange and implement best practices.
 • We implement the LiFE-index methodology in developing a sustainable strategy for the university and for monitoring our development.

Liikumis-, tervise- ja sporditeadused

 

Liikumis-, tervise- ja sporditeaduste akadeemiline suund ühendab isikuteenindusega seotud erialasid – kehakultuur ja rekreatsioon – ning on pühendunud liikumise, sooritusvõime, ergonoomika, rekreatsiooni, tervisekäitumise ja sporditeaduste alastele uuringutele ja õpetamisele. Akadeemiline suund on partneriks haridusuuenduse, avatud ühiskonna ja valitsemise ning digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnale eesmärgiga integreerida liikumine ja tervise edendamine nii indiviidi, kogukondade, riigivalitsemise kui ka rahvastiku tervisega seotud tegevustesse.

Suuna juht:

Kristjan Port
Telefon: 6391 758
E-post: kristjan.port@tlu.ee

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

 

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika akadeemilisel suunal tegeletakse valdkonna õpetajate koolitamise ja ainedidaktika arendamisega. Õppetööd viiakse läbi loodus- ja täppisteaduslike ainete õpetaja, käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialadel.

Teadustegevuses keskendutakse loodusteaduste- ja tehnoloogia didaktika alastele uuringutele. Valdkonna arendustöö fookuses on säästva arengu ja tervise temaatika integreerimine õpetajate õppesse ning õppemetoodikate (sh hindamismetoodikate) ja õppematerjalide väljatöötamine loodusteaduste õpetamiseks.

Suuna juht:

Ene Lind
Telefon: 6391 744
E-post: ene.lind@tlu.ee

Loodusteadused ja jätkusuutlik areng

 

Loodusteaduste ja jätkusuutliku arengu akadeemiline suund on pühendunud õppe- ja teadustegevusele bioloogia, füüsika, geoökoloogia, keskkonnakorralduse, biokeemia ning ökoloogia alal.

Teadustegevuse fookuses on ökoloogilised uuringud, loodusteaduslikud alus- ja rakendusuuringud, keskkonnamõju hindamine ning koostöö säästva arengu põhimõtete teema integreerimiseks haridussüsteemi ja ühiskonnakorraldusse. Valdkondlikku tegevust edendab ka instituudi koosseisu kuuluv ökoloogia keskus.

Suuna juht:

Helen Sooväli-Sepping
Telefon: 6409 466
E-post: helen.soovali@tlu.ee

Psühholoogia ja käitumisteadused

 

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund koondab psühholoogia ja organisatsioonikäitumise alase teadmise, mida rakendatakse õppe- ja teadustegevuses. Õppetööd viiakse läbi ka Kunstiteraapia erialal. 

Valdkonna teadussuundadeks on psühholoogilised uuringud, hindamise instrumendid, organisatsioonikäitumise uuringud ja konsultatsioonid, käitumis-ja neuroteadused, ennetavad teenused ja nende rakendusväljundite arendamine.

Suuna juht:

Aleksander Pulver
Telefon: 6409 394
E-post: aleksander.pulver@tlu.ee

LTI arengueesmärgid

1) Inimese heaolu ja seda soodustavate käitumisviiside toetamine

 • Koostöös partneritega töötame välja tõenduspõhiseid ja kohalike oludega arvestavaid eluviisi- ja keskkonnakorralduslikke soovitusi ning kavandame nende rakendamiseks sihtrühmapõhiseid sekkumisi ja poliitikasoovitusi.
 • Arendame vaimse tervise, ealiste iseärasuste, riski- ja kaitsetegurite kompetentsi toetades loodusteaduslikel ja innovaatilistel meetoditel põhinevaid tervise-, neuro- ja käitumisteaduste uuringuid. Loome uued mudelid patoloogiate ennetamiseks.
 • Uurime ja arendame uuenduslikke tervise- ja keskkonnakommunikatsiooni meetmeid, et teavet paremini sihtrühmadeni viia.

2) Sotsiaalse võimekuse toetamine

 • Loome toimetulekustrateegiaid arendamaks võimet muutustega kohaneda ning tervise edendamise häid praktikaid riskirühmadele ja kogukondadele, et pikeneks inimese aktiivselt ja tervena elatud eluiga.
 • Töötame tööandjatele välja töötajate terviseteadlikku ja jätkusuutlikku käitumist toetavaid metoodikaid ning töökeskkonna disainilahendusi, samuti viise, kuidas aidata haavatavatel rühmadel tööturul toime tulla.
 • Tänapäevastame tervise-, sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuste ülesehitust, et neid tervishoiu, haridus- ja sotsiaalsüsteemi integreerida.

3) Jätkusuutlikust arengust lähtuva mõtteviisi kujundamine

 • Arendame vahendeid, metoodikaid ja tehnoloogiaid, mis võimaldavad koguda loodusteaduslikku informatsiooni, analüüsida loodusteaduslikke komplekssüsteeme ja muuta need ühiskonnale paremini kättesaadavaks ning edendada väärtuspõhist keskkonnaharidust. 
 • Töötame koostöös partneritega välja pikaajalised teadus- ja arendusprogrammid keskkonnasäästliku materjaliteaduse arendamiseks, keskkonnaressursside ja ökosüsteemide teenuste jätkusuutlikuks kasutamiseks.
 • Uuendame füüsika, keemia jt loodusteaduslike ainete didaktikat lähtuvalt haridusuuenduslikest paradigmadest ning rakendades infokommunikatsioonitehnoloogia oskusteavet.
 • Integreerime tervise, liikumise ja säästva arengu õpetajahariduse õppekavadesse, töötame välja sihtrühma kaasamise ja praktiliste eluoskuste õpetamise meetodeid ja vahendeid, tagame ülikooli kõigis õppesuundades ja tasemetel jätkusuutliku arengu hariduse.

4) Terve ja säästva eluviisi kujundamine ülikoolis

 • Toetame terve eluviisi harjumuste kujunemist ülikooli liikmeskonnas ja järgime rohelise ülikooli põhimõtteid.
 • Määratleme ülikooli positsiooni roheliste ülikoolide rahvusvahelises võrgustikus ning kavandame tegevusi, mis vahendavad ja rakendavad parimaid praktikaid.
 • Rakendame ülikooli jätkusuutlikkuse strateegia väljatöötamisel ning oma arengu monitoorimisel LiFE-indeksi metoodikat.