Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

 • Liikumis-, tervise- ja sporditeadused
 • Loodusteadused ja jätkusuutliku arengu haridus
 • Psühholoogia ja käitumisteadused

Liikumis-, tervise- ja sporditeadused

 

Liikumis-, tervise- ja sporditeaduste akadeemiline suund ühendab isikuteenindusega seotud erialasid – kehakultuur ja rekreatsioon – ning on pühendunud liikumise, sooritusvõime, ergonoomika, rekreatsiooni, tervisekäitumise ja sporditeaduste alastele uuringutele ja õpetamisele. Akadeemiline suund on partneriks haridusuuenduse, avatud ühiskonna ja valitsemise ning digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnale eesmärgiga integreerida liikumine ja tervise edendamine nii indiviidi, kogukondade, riigivalitsemise kui ka rahvastiku tervisega seotud tegevustesse.

Suuna juht:

Kristjan Port
Telefon: 6391 758
E-post: kristjan.port@tlu.ee

Loodusteadused ja jätkusuutliku arengu haridus

 

Loodusteaduste ja jätkusuutliku arengu hariduse akadeemiline suund on pühendunud õppe- ja teadustegevusele bioloogias, füüsikas, keemias, geograafias, interdistsiplinaarsetes loodusteadustes ja loodusteaduste ning tehnoloogia valdkonna õpetajakoolituses. Suuna alla kuuluvad molekulaarse biokeemia ja ökoloogia ning loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna õpetajate MA õppekavad. Õpinguid on võimalik jätkata doktoriõppes Komplekssed süsteemid loodusteadustes õppekaval.

Teadustegevuse fookuses on ökoloogilised uuringud, loodusteaduslikud alus- ja rakendusuuringud, keskkonnamõju hindamine ning loodusteadusliku ja kestliku hariduse uuringud. Suuna all on 2023. aastast ka teadusköök, kus toidu kontekstis uuritakse ja õpetatakse loodusteadusi lõimitult. Valdkondlikku teadustegevust edendab ka instituudi koosseisu kuuluv ökoloogia keskus.

Suuna juht:

Priit Reiska
E-post: priit.reiska@tlu.ee

Psühholoogia ja käitumisteadused

 

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund koondab psühholoogia ja organisatsioonikäitumise alase teadmise, mida rakendatakse õppe- ja teadustegevuses. Õppetööd viiakse läbi ka Kunstiteraapia erialal. 

Valdkonna teadussuundadeks on psühholoogilised uuringud, hindamise instrumendid, organisatsioonikäitumise uuringud ja konsultatsioonid, käitumis-ja neuroteadused, ennetavad teenused ja nende rakendusväljundite arendamine.

Suuna juht:

Aleksander Pulver
Telefon: 6409 394
E-post: aleksander.pulver@tlu.ee

LTI arengueesmärgid

1) Inimese heaolu ja seda soodustavate käitumisviiside toetamine

 • Koostöös partneritega töötame välja tõenduspõhiseid ja kohalike oludega arvestavaid eluviisi- ja keskkonnakorralduslikke soovitusi ning kavandame nende rakendamiseks sihtrühmapõhiseid sekkumisi ja poliitikasoovitusi.
 • Arendame vaimse tervise, ealiste iseärasuste, riski- ja kaitsetegurite kompetentsi toetades loodusteaduslikel ja innovaatilistel meetoditel põhinevaid tervise-, neuro- ja käitumisteaduste uuringuid. Loome uued mudelid patoloogiate ennetamiseks.
 • Uurime ja arendame uuenduslikke tervise- ja keskkonnakommunikatsiooni meetmeid, et teavet paremini sihtrühmadeni viia.

2) Sotsiaalse võimekuse toetamine

 • Loome toimetulekustrateegiaid arendamaks võimet muutustega kohaneda ning tervise edendamise häid praktikaid riskirühmadele ja kogukondadele, et pikeneks inimese aktiivselt ja tervena elatud eluiga.
 • Töötame tööandjatele välja töötajate terviseteadlikku ja jätkusuutlikku käitumist toetavaid metoodikaid ning töökeskkonna disainilahendusi, samuti viise, kuidas aidata haavatavatel rühmadel tööturul toime tulla.
 • Tänapäevastame tervise-, sotsiaal- ja rehabilitatsiooniteenuste ülesehitust, et neid tervishoiu, haridus- ja sotsiaalsüsteemi integreerida.

3) Jätkusuutlikust arengust lähtuva mõtteviisi kujundamine

 • Arendame vahendeid, metoodikaid ja tehnoloogiaid, mis võimaldavad koguda loodusteaduslikku informatsiooni, analüüsida loodusteaduslikke komplekssüsteeme ja muuta need ühiskonnale paremini kättesaadavaks ning edendada väärtuspõhist keskkonnaharidust. 
 • Töötame koostöös partneritega välja pikaajalised teadus- ja arendusprogrammid keskkonnasäästliku materjaliteaduse arendamiseks, keskkonnaressursside ja ökosüsteemide teenuste jätkusuutlikuks kasutamiseks.
 • Uuendame füüsika, keemia jt loodusteaduslike ainete didaktikat lähtuvalt haridusuuenduslikest paradigmadest ning rakendades infokommunikatsioonitehnoloogia oskusteavet.
 • Integreerime tervise, liikumise ja säästva arengu õpetajahariduse õppekavadesse, töötame välja sihtrühma kaasamise ja praktiliste eluoskuste õpetamise meetodeid ja vahendeid, tagame ülikooli kõigis õppesuundades ja tasemetel jätkusuutliku arengu hariduse.

4) Terve ja säästva eluviisi kujundamine ülikoolis

 • Toetame terve eluviisi harjumuste kujunemist ülikooli liikmeskonnas ja järgime rohelise ülikooli põhimõtteid.
 • Määratleme ülikooli positsiooni roheliste ülikoolide rahvusvahelises võrgustikus ning kavandame tegevusi, mis vahendavad ja rakendavad parimaid praktikaid.
 • Rakendame ülikooli jätkusuutlikkuse strateegia väljatöötamisel ning oma arengu monitoorimisel LiFE-indeksi metoodikat.