Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

 

  • Liikumis-, tervise- ja sporditeadused
  • Loodusainete ja tehnoloogia didaktika
  • Loodusteadused ja jätkusuutlik areng
  • Psühholoogia ja käitumisteadused

Liikumis-, tervise- ja sporditeadused

Liikumis-, tervise- ja sporditeaduste akadeemiline suund ühendab isikuteenindusega seotud erialasid – kehakultuur ja rekreatsioon – ning on pühendunud liikumise, sooritusvõime, ergonoomika, rekreatsiooni, tervisekäitumise ja sporditeaduste alastele uuringutele ja õpetamisele. Akadeemiline suund on partneriks haridusuuenduse, avatud ühiskonna ja valitsemise ning digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnale eesmärgiga integreerida liikumine ja tervise edendamine nii indiviidi, kogukondade, riigivalitsemise kui ka rahvastiku tervisega seotud tegevustesse.

Suuna juht:

Kristjan Port
Telefon: 6391 758
E-post: kristjan.port@tlu.ee

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika akadeemilisel suunal tegeletakse valdkonna õpetajate koolitamise ja ainedidaktika arendamisega. Õppetööd viiakse läbi loodus- ja täppisteaduslike ainete õpetaja, käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialadel.

Teadustegevuses keskendutakse loodusteaduste- ja tehnoloogia didaktika alastele uuringutele. Valdkonna arendustöö fookuses on säästva arengu ja tervise temaatika integreerimine õpetajate õppesse ning õppemetoodikate (sh hindamismetoodikate) ja õppematerjalide väljatöötamine loodusteaduste õpetamiseks.

Suuna juht:

Ene Lind
Telefon: 6391 744
E-post: ene.lind@tlu.ee

Loodusteadused ja jätkusuutlik areng

Loodusteaduste ja jätkusuutliku arengu akadeemiline suund on pühendunud õppe- ja teadustegevusele bioloogia, füüsika, geoökoloogia, keskkonnakorralduse, biokeemia ning ökoloogia alal.

Teadustegevuse fookuses on ökoloogilised uuringud, loodusteaduslikud alus- ja rakendusuuringud, keskkonnamõju hindamine ning koostöö säästva arengu põhimõtete teema integreerimiseks haridussüsteemi ja ühiskonnakorraldusse. Valdkondlikku tegevust edendab ka instituudi koosseisu kuuluv ökoloogia keskus.

Suuna juht:

Tiiu Koff
Telefon: 6199 825
E-post: tiiu.koff@tlu.ee

Psühholoogia ja käitumisteadused

Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund koondab psühholoogia ja organisatsioonikäitumise alase teadmise, mida rakendatakse õppe- ja teadustegevuses. Õppetööd viiakse läbi ka Kunstiteraapia erialal. 

Valdkonna teadussuundadeks on psühholoogilised uuringud, hindamise instrumendid, organisatsioonikäitumise uuringud ja konsultatsioonid, käitumis-ja neuroteadused, ennetavad teenused ja nende rakendusväljundite arendamine.

Suuna juht:

Aleksander Pulver
Telefon: 6409 394
E-post: aleksander.pulver@tlu.ee