School of Natural Sciences and Health Director  Ruth Shimmo
Science and Technology Education

Ene Lind

 

Natural Sciences and Sustainability

Neeme Lumi

 

Movement, Health and Sports Sciences Kristjan Port
Psychology and Behavioural Sciences Aleksander Pulver

School of Natural Sciences and Health Council Members

Members

Nõukogu koosseis on kinnitatud rektori korraldusega, koosseisus alates 22.10.2020.

LTI nõukogu liikmed:

1.    Ruth Shimmo – direktor
2.    Ene Lind – Loodusainete ja tehnoloogia didaktika, suunajuht
3.    Neeme Lumi – Loodusteadused ja jätkusuutlik areng, suunajuht
4.    Aleksander Pulver – Psühholoogia ja käitumisteadused, suunajuht
5.    Kristjan Port – Liikumis-, tervise- ja sporditeadused, suunajuht (esimees)
6.    Jaanus Terasmaa – Ökoloogia keskuse juht
7.    Tiia Õun - Haridusteaduste instituudi esindaja
8.    Indrek Grauberg – Ühiskonnateaduste instituudi esindaja
9.    Toomas Veidebaum - direktori poolt kutsutud välisliige, Tervise Arengu Instituudi esindaja
10.    Sirje Vaask – õppejuht, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
11.    Neeme Lumi – füüsika hariduse lektor, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
12.    Kairi Koort – süsteemibioloogia lektor,  direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
13.    Valeri Murnikov – üliõpilaste esindaja
14.    Dan Taidla – üliõpilaste esindaja
15.    Oliver Koit – üliõpilaste esindaja
 

Council tasks

Instituudi nõukogu: 

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi