School of Natural Sciences and Health Direktor  Ruth Shimmo
Science and Technology Education

Ene Lind

 

Natural Sciences and Sustainability

Tiiu Koff

 

Movement, Health and Sports Sciences Kristjan port
Psychology and Behavioural Sciences Aleksnader Pulver

School of Natural Sciences and Health council members

Liikmed

Nõukogu koosseis on kinnitatud rektori korraldusega, koosseisus alates 03.09.2019.

Nõukogu liikmed:

 • Ruth Shimmo – Loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor
 • Ene Lind – Loodusainete ja tehnoloogia didaktika, suunajuht
 • Helen Sooväli-Sepping – Loodusteadused ja jätkusuutlik areng, suunajuht
 • Aleksander Pulver – Psühholoogia ja käitumisteadused, suunajuht
 • Kristjan Port – Liikumis-, tervise- ja sporditeadused, suunajuht
 • Jaanus Terasmaa – Ökoloogia keskuse juht
 • Tiia Õun – Haridusteaduste instituudi esindaja
 • Toomas Veidebaum - direktori poolt kutsutud välisliige, Tervise Arengu Instituudi esindaja
 • Sirje Vaask – õppejuht, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
 • Tõnu Laas – rakendusfüüsika professor, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
 • Kairi Koort – süsteemibioloogia lektor,  direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
 • Sander Paekivi – üliõpilaste esindaja
 • Erki Soidla – üliõpilaste esindaja

 • Liis-Ann Karro – üliõpilaste esindaja

Nõukogu ülesanded

Instituudi nõukogu: 

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi