Loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor  Ruth Shimmo
Loodusteadused ja jätkusuutliku arengu haridus Priit Reiska
Liikumis-, tervise- ja sporditeadused, suunajuht Kristjan Port
Psühholoogia ja käitumisteadused, suunajuht Aleksander Pulver
   

Instituudi nõukogu liikmed ja ülesanded 

Liikmed

Nõukogu koosseis on kinnitatud rektori korraldusega, koosseisus alates 1.01.2023.

LTI nõukogu liikmed:

1. Ruth Shimmo – direktor

Akadeemiliste suundade juhid:

2. Aleksander Pulver – Psühholoogia ja käitumisteadused, suunajuht
3. Priit Reiska -   Loodusteadused ja jätkusuutliku arengu haridus
4. Kristjan Port – Liikumis-, tervise- ja sporditeadused, suunajuht

Allüksuse juht:
5. Jaanus Terasmaa – Ökoloogia keskuse juht

Valitud mitteakadeemiline töötaja:
6. Galina Kapanen -  projekti ekspert

2-3 teise instituudi esindajat:
7. Tiia Õun - Haridusteaduste instituudi esindaja
8. Indrek Grauberg – Ühiskonnateaduste instituudi esindaja

1-3 ülikooli välist liiget:
9. Toomas Veidebaum - direktori poolt kutsutud välisliige, Tervise Arengu Instituudi esindaja

Akadeemiliste töötajate poolt senati liikmeteks valitud töötajad:
10. Kairi Koort – süsteemibioloogia lektor,  
11. Karel Kulbin - loodus- ja terviseteaduste instituudi rekreatsioonikorralduse nooremlektor
12. Kadi Liik -  loodus- ja terviseteaduste instituudi organisatsiooni- ja arengupsühholoogia teenekas lektor

Valitud akadeemilised töötajad:
13. Katrin Kullasepp - üldpsühholoogia dotsent
14. Neeme Lumi - füüsika hariduse lektor
15. Kert Martma - üld- ja anorgaanilise keemia lektor

Üliõpilaste esindajad:
16. Eliis Härma
17. Remy Suurna
18. Anti Sooäär

Nõukogu ülesanded

Instituudi nõukogu: 

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi