Loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor  Ruth Shimmo
Loodusainete ja tehnoloogia didaktika, suunajuht

Ene Lind

Loodusteadused ja jätkusuutlik areng, suunajuht

Neeme Lumi

Liikumis-, tervise- ja sporditeadused, suunajuht Kristjan Port
Psühholoogia ja käitumisteadused, suunajuht Aleksander Pulver

Instituudi nõukogu liikmed ja ülesanded 

Liikmed

Nõukogu koosseis on kinnitatud rektori korraldusega, koosseisus alates 22.10.2020.

LTI nõukogu liikmed:

1.    Ruth Shimmo – direktor
2.    Ene Lind – Loodusainete ja tehnoloogia didaktika, suunajuht
3.    Neeme Lumi – Loodusteadused ja jätkusuutlik areng, suunajuht
4.    Aleksander Pulver – Psühholoogia ja käitumisteadused, suunajuht
5.    Kristjan Port – Liikumis-, tervise- ja sporditeadused, suunajuht (esimees)
6.    Jaanus Terasmaa – Ökoloogia keskuse juht
7.    Tiia Õun - Haridusteaduste instituudi esindaja
8.    Indrek Grauberg – Ühiskonnateaduste instituudi esindaja
9.    Toomas Veidebaum - direktori poolt kutsutud välisliige, Tervise Arengu Instituudi esindaja
10.    Sirje Vaask – õppejuht, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
11.    Neeme Lumi – füüsika hariduse lektor, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
12.    Kairi Koort – süsteemibioloogia lektor,  direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
13.    Valeri Murnikov – üliõpilaste esindaja
14.    Dan Taidla – üliõpilaste esindaja
15.    Oliver Koit – üliõpilaste esindaja
 

Nõukogu ülesanded

Instituudi nõukogu: 

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi

Last updated 01.02.2022 kell 13.27