Loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor  Ruth Shimmo
Loodusainete ja tehnoloogia didaktika, suunajuht

Ene Lind

 

Loodusteadused ja jätkusuutlik areng, suunajuht

Helen Sooväli-Sepping

 

Liikumis-, tervise- ja sporditeadused, suunajuht Kristjan Port
Psühholoogia ja käitumisteadused Aleksander Pulver

Instituudi nõukogu liikmed ja ülesanded 

Liikmed

Nõukogu koosseis on kinnitatud rektori korraldusega, koosseisus alates 01.03.2019.

Nõukogu liikmed:

 • Aleksander Pulver – Psühholoogia ja käitumisteadused, suunajuht (nõukogu esimees)
 • Ruth Shimmo – Loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor
 • Ene Lind – Loodusainete ja tehnoloogia didaktika, suunajuht
 • Helen Sooväli-Sepping – Loodusteadused ja jätkusuutlik areng, suunajuht
 • Kristjan Port – Liikumis-, tervise- ja sporditeadused, suunajuht
 • Jaanus Terasmaa – Ökoloogia keskuse juht
 • Tiia Õun – Haridusteaduste instituudi esindaja
 • Toomas Veidebaum - direktori poolt kutsutud välisliige, Tervise Arengu Instituudi esindaja
 • Sirje Vaask – õppejuht, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
 • Tõnu Laas – rakendusfüüsika professor, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
 • Airi Värnik – vaimse tervise professor,  direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
 • Helen Poska – üliõpilaste esindaja
 • Erki Soidla – üliõpilaste esindaja

 • Liis–Ann Karro – üliõpilaste esindaja

Nõukogu ülesanded

Instituudi nõukogu: 

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi

Last updated 21.05.2019 kell 11:54