The induction year programme is designed for novice teachers of pre-school child care institutions, special education teachers, speech therapists, teachers of general education schools and vocational educational institutions as well as for their more experienced colleagues.  Training is financed by the Ministry of Education and Research. The training is provided by the University of Tartu and the Tallinn University.

The role of CIE in supporting professional development:

 • Support programme for junior teachers. Training sessions/seminars for novice teachers are held during school holidays. The participants analyse their experiences gained during the first working year(s), discuss and analyse the problems they encountered and find solutions together or with the help of experts, if necessary.
 • Mentor training. The course is designed to clarify some aspects relating to the implementation of the induction year programme and to support the development of supervising skills.
 • Information exchange for mentors and junior teachers. Electronic lists of junior teachers and mentors facilitate the exchange of information and offer an opportunity to find solutions to the issues related to the implementation of the induction year programme.
 • Seminars are organised 2 to 3 times a year for mentors who have received mentor training, management training or intern supervision training. Mentors are given an overview of the activities taking place in the given year, provided counselling and engaged in discussions about future activities.
 • Supervision of teachers who have participated in the induction year programme. Becoming a teacher is a lengthy process and therefore, junior teachers who have participated in the programme are given an opportunity to continue training in supervision groups.

Kutseaasta korraldus

Nooremõpetaja läbib kutseaasta oma koolis/koolieelses lasteasutuses. Koolivaheaegadel võtab nooremõpetaja osa koolitustest, mis toimuvad aasta jooksul. Nooremõpetajat juhendab mentor, kelleks on vähemalt 3-aastase töö- ja arendustöö kogemuse ning juhendamisoskustega õpetaja. Mentor peaks eelnevalt läbima mentorkoolituse ülikooli juures või alustama seda paralleelselt kutseaasta juhendamisega. Nooremõpetajatele ja mentoritele toimuvad ka ühisseminarid, kus saab arutada tekkinud probleeme.

Kutseaasta läbimiseks tuleb alustaval õpetajal koostada individuaalne arengumapp, milles kajastub tema tegevus esimesel tööaastal ja eneseanalüüs. Tagasiside õpetaja kutseaastale annab kooli/koolieelse lasteasutuse juht ja juhtkond. Mentoril on seejuures nõuandev roll.

Osapoolte ülesanded ja kohustused kutseaastal

Haridusasutuse juht:
 • vastutab kutseaasta rakendamise eest õppeasutuses;
 • määrab nooremõpetajale kutseaastaks mentori;
 • registreerib nooremõpetaja kutseaasta tugiprogrammis osalemiseks;
 • tagab, et nooremõpetaja töökohustused vastaksid omandatud kvalifikatsioonile;
 • koostab nooremõpetajale ametijuhendi;
 • tagab mentorile võimaluse osaleda koolitustel ja seminaridel;
 • reguleerib mentori ja nooremõpetaja koormust vastavalt seadustele;
 • analüüsib I, II, III ja IV etapi lõpul koos mentoriga nooremõpetaja tööd ning annab õppeaasta lõpul hinnangu nooremõpetaja kutseaastale.
Mentor:
 • tunneb põhjalikult kutseaasta nõudmisi;
 • tutvustab nooremõpetajale kooli, klasse, kolleege ning kooli dokumentatsiooni;
 • aitab nooremõpetajal seada kutseaasta eesmärke ja koostada tegevuskava igaks veerandiks;
 • töötab nooremõpetaja partnerina, juhendab ja annab regulaarset tagasisidet, toetab algaja õpetaja kohanemist kooli kui organisatsiooniga;
 • külastab igas etapis vähemalt kahte nooremõpetaja tundi;
 • viib iga etapi keskel ja lõpus läbi arenguvestlused ning protokollib nende tulemused;
 • teavitab kooli juhtkonda algaja õpetaja vajadustest ja probleemidest, kaasab vajadusel teisigi kolleege;
 • osaleb regulaarselt ülikooli poolt korraldatavatel piirkonna mentorite seminaridel ja koolitusel.
Nooremõpetaja:
 • töötab haridusele vastavas kooliastmes soovitavalt minimaalse koormusega;
 • teeb koostööd kooli juhtkonna, kolleegide ja mentoriga;
 • koos mentoriga analüüsib oma oskusi, vajadusi ja seab pikemaajalised professionaalse arengu eesmärgid;
 • õpib tundma kooli ja kooli dokumentatsiooni;
 • koostab koos mentoriga tegevuskava igaks etapiks;
 • kohtub mentoriga kord nädalas;
 • külastab ja analüüsib igas veerandis vähemalt kahte kolleegide tundi;
 • kirjutab etapi lõpus eneseanalüüsi;
 • läbib ülikooli juures kutseaasta tugiprogrammi 6 EAP ulatuses;
 • kutseaasta lõpus analüüsib ja hindab enese vastavust kutsestandardile.
Haridus- ja Teadusministeerium:
 • peab arvestust kutseaastat sooritavate õpetajate kohta;
 • lahendab kutseaasta rakendamisega seotud probleeme. 

Kutseaasta info haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel

Ülikoolid:
 • viivad läbi nooremõpetaja kutseaasta tugiprogrammi;
 • korraldavad mentorite koolitust, nõustamist ja koostööd. 

Kasulikud viited

Liitu Kutseaasta Facebooki kogukonnaga siin!

Võta ühendust!

Contact us by e-mail kutseaasta@tlu.ee.