Haridusinnovatsiooni keskuse ajalugu

The Centre for Innovation in Education was founded in 2012 in the framework of the ESF infrastructure project "Modernisation of the Learning Infrastructure for Professional Higher Education Study and Teacher Education", the content of which was to modernise the learning environment and create study laboratories, i.e., a didactics centre.

The initial stated purpose of the centre was to provide a place to generate and test new ideas. According to Tiit Land, Rector of Tallinn University, the intention was to equip the centre with cutting-edge technological equipment, involve foreign specialists, and gather young new generation with courage to think outside the box and experiment with "bold ideas" in a good way. The plan was to create conditions conducive for cooperation between different academic units – an eternal challenge in universities offering teacher education.

The project was initiated in March 2012, and the as-yet nameless centre started with a couple of employees: the project leader Klemen Slabina, who was responsible for the creation of the study laboratories and environment; project coordinator Gertrud Kasemaa; and part-time head of the centre, Teaching Track Associate Professor Katrin Poom-Valickis.

As the fourth floor of the Terra building, which now houses the centre, was under renovation at the time, the project team managed their activities from a room on the 5th floor of the Terra building, jokingly called the "broom closet". It was in this 5-square-meter room literally containing cleaning equipment that the innovation started, and the first agreements with several of our current partners were concluded there.

The Centre for Innovation in Education was officially opened on Friday, September 13, 2013. At the time of the opening, the national pedagogics newspaper Õpetajate Leht published a comprehensive article about the centre.

2012–2014

As the main condition and basis of the Centre's activities was co-operation between institutes providing teacher education and representatives of fields related to learning and teaching, didactic laboratories were established – 8 sectoral networks tasked with gathering the latest knowledge of the didactics of the correspondent educational field, techniques and learning methods from Estonia and globally. The laboratories were intended as incubators for developing and testing learning and teaching techniques based on the changed approach to learning and teaching. In 2013–2014, the activities of laboratories received support from the EDUKO programme. The centre included the following laboratories:

 • history and civics and citizenship education laboratory;
 • initial education laboratory;
 • language learning laboratory;
 • natural sciences laboratory;
 • creative work laboratory;
 • technology laboratory;
 • health laboratory;
 • general laboratory.
   

Naming the centre

In the course of the structural reform of the university, the centre, which had previously been an independent academic unit, joined the School of Educational Sciences on 1 September 2015 as a research centre. A research centre is a subunit of an academic unit which has been established for the implementation of activities supporting the main activities of the academic unit both within the university and for the provision of services externally.

2012 - 2014

Keskuse tegutsemise eelduseks ja aluseks oli koostöö õpetajakoolitust pakkuvate instituutide ning õppimise ja õpetamisega seotud valdkondade esindajate vahel. Seetõttu loodi keskuse koosseisu didaktikalaborid – 8 valdkondlikku võrgustikku, mille rolliks oli koondada vastava õpivaldkonna didaktika uusimat teadmist ning võtteid, õpimeetodeid nii laiast maailmast kui Eestist. Perioodil 2013-2014 toetas laborite tegevust EDUKO programm. Keskuse koosseisus olid järgmised laborid:

 • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labor;
 • alushariduse labor;
 • keelelabor;
 • looduslabor;
 • loovlabor;
 • tehnoloogialabor;
 • terviselabor;
 • üldlabor.

HIKis tegutses Õpetajate Akadeemia, mis võttis üle senised õpetajate täienduskoolitusega seotud ülesanded Täiendusõppekeskuselt. 

2015–2018

The main activities of the centre are focused on the project "The Competence Centre for Educational Innovation at Tallinn University" aiming to develop a centre that consolidates, analyses and shapes the best modern educational practice and disseminates it in the Estonian education area. The project work was planned in five main directions:

 1. development of didactics
 2. school culture
 3. higher education didactics
 4. partnerships
 5. development of the eDidaktikum learning and teaching space.

2015 - 2018

Seoses Täiendõppekeskuse likvideerimisega toodi HIKi koosseisu üle õpetajate täienduskoolitusega seotud ülesanded. Alates 01.01.2015 korraldasid Õpetajate Akadeemia koolitusjuhid õpetajatele suunatud koolitusi. 

Ülikooli struktuurireformi käigus liitus seni omaette akadeemilise allüksusena toimetanud HIK 1. septembril 2015. aastal haridusteaduste instituudiga arenduskeskuse staatuses. Arenduskeskus on akadeemilise üksuse allüksus, mis on loodud akadeemiliste üksuste põhitegevust toetavate tegevuste elluviimiseks nii ülikoolisiseselt kui ka teenuse pakkumiseks väljapoole. 

HIKi peamiseks eesmärgiks oli on kaasaegset õpikäsitust toetavate õppemeetodite, õpikorralduse ja koolijuhtimise mudelite väljatöötamine, analüüsimine, hindamine ja levitamine. Nii oli HIKil oluline roll toetada Eesti elukestva õppe strateegia 2020 seatud sihti: liikumine muutunud õpikäsituse suunas.  „... eesmärk on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil haridustasemetel ja -liikides“. Mida muutunud õpikäsitus endast ikkagi kujutab? Selleteemaliste artiklitega panustasid HIKi töötajad muutunud õpikäsituse mõtestamisse: 

 • Pille Slabina "Koostöine õppimine - ajavõit ja paremad tulemused" (Õpetajate Leht, 19.05.2017)
 • Õpikäsitus: teooriad, uurimused, mõõtmine. Analüütiline ülevaade. Koostaja ja toimetaja: Mati Heidmets (jaanuar 2017)
 • Mati Heidmets, Eve Eisenschmidt "PISA test kinnitab, aga me ise justkui ei usu - Eesti on haridusriik" (Postimees, 06.12.2016)
 • Viive-Riina Ruus "Muutunud õpikäsitlus". Ettekanne Loovharidus Eesti moodi IV seminaril "Õpetaja on loov" (7.03.2015)
 • Kristi Vinter-Nemvalts, Pille Slabina, Mati Heidmets "Õpikäsitus ja koolikultuur" (Õpetajate Leht, 06.02.2015)
 • Kristi Vinter-Nemvalts, Pille Slabina, Klemen Slabina "Soovitused muutunud õpikäsituse juurutamiseks" (august 2014)
 • Mati Heidmets "Uus kool" (Postimees 01.09.2014)
 • Kristi Vinter-Nemvalts, Mati Heidmets "Õpetaja pole juba ammu kepiga köster" (Tallinna Ülikooli Ajakiri, 21.10.2014)
 • Kristi Vinter-Nemvalts "Kool ja õpikäsitus peavad muutuma" (Sirp, 20.09.2014)
 • Kristi Vinter-Nemvalts "Uuenev õpikäsitus ja sellega seotud väljakutsed koolile ja õpetajale" (Eesti Haridusfoorum 2014)
 • Kristi Vinter-Nemvalts "Veel kord haridusuuendusest" (Õpetajate Leht, 10.09.2013)
 • Mati Heidmets "Tont ja möku" (Õpetajate Leht, 23.08.2013)
 • Margit Timakov "21. sajandi õpetaja Laur – müüt või reaalsus" (Õpetajate Leht, 06.12.2013)

HIKi peamised tegevused on koondusid projekti "Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna Ülikoolis", mille eesmärgiks oli arendada välja keskus, mis koondab, analüüsib ja kujundab parimat tänapäevast hariduspraktikat ning levitab seda Eesti haridusruumis. Projekti töö oli kavandatud viies tegevussuunas: 

 • didaktikaarendus
 • koolikultuur
 • kõrgkoolididaktika 
 • partnerlussuhted 
 • eDidaktikumi arendus

HIKi juhatajaks oli sotsiaalpsühholoogia professor Mati Heidmets

2019 - 2021

2019. aastal tunnustas Tallinna Ülikool esmakordselt haridusuuenduslikke algatusi, mille valimist korraldas HIKi ning mida antakse üle tunnustuse pälvinud haridusasutustele iga-aastasel hariduskonverentsil. 

Projekt “Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis” teise perioodi eesmärk on töötada välja ning rakendada õppeasutustele suunatud ja haridusuuendust toetavaid teenusepakette. Oluline on kujundada süsteem nende tulemuslikkuse hindamiseks ning tugevdada ülikooli teadus- ja arendusalast võimekust haridusuuenduse valdkonnas. Seetõttu tuleb suunata haridusuuendusega tegelevaid üksuseid ja uurimisrühmi (nt haridusinnovatsiooni keskus, haridustehnoloogia keskus, haridusuuenduse tippkeskus jt) kooskõlastatud tegevusele. Projekti tegevused toimuvad järgmistes arendusvaldkondades. 

 • Õppeprotsessi tõenduspõhine arendus
 • Haridustehnoloogia
 • Üldpädevused ja kaasav haridus
 • Õppeasutuse organisatsioonikultuuri arendus

Valminud teenuspaketid koondati veebilehele “Haridus uueneb”. 

Uuendatud HIKi põhimääruse järgi oli keskuse eesmärgiks hariduse valdkonna arengueesmärkide saavutamist ja uurimistulemuste levitamist toetavate haridusuuenduslike arenguprogrammide, koolituste, teenuste ja muude formaatide väljatöötamine, läbiviimine, analüüsimine, hindamine ja levitamine koostöös ülikooli teadus- ja arendusrühmadega. HIKi  haridustöötajatele ja õppimise juhendajatele suunatud täiendusõppe läbiviimisel võeti aluseks haridusteaduste instituudi akadeemilised suunad - õpetajaharidus ja kasvatusteadus, kaasav haridus, elukestev ja mitteformaalõpe ning haridusinnovatsioon ja -juhtimine.

Keskuse juhatajaks oli Kätlin Vanari.