Nõukogu liikmed

Nimi: Ametinimetus:
Heli Kaldas TLÜ Haapsalu kolledž, direktor
Katrin Saks TLÜ arendusprorektor
Sirje Vaask TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut, õppejuht
Peeter Normak TLÜ Digitehnoloogiate instituut, direktor
Eve Eisenschmidt TLÜ Haridusteaduste instituut, hariduskorralduse professor
Kaja Rootare Haapsalu linnavalitsus, aselinnapea
Liina Viiret TLÜ Haapsalu kolledž, üldpädevuste õpetaja ja tervisejuhi õppekava kuraator
Martti Raavel TLÜ Haapsalu kolledž, rakendusinformaatika õppekava kuraator ja külalislektor
Serli Küünarpuu Käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava, III kursuse üliõpilane
Anne Järv Kogukonna töö vananevas ühiskonnas õppekava, I kursuse üliõpilane

Nõukogu sekretär

Nimi Ametinimetus:
Katri Loik TLÜ Haapsalu kolledž, direktori abi

  Nõukogu ülesanded:

 •  võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva kolledži arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 •  võtab vastu kolledži eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 •  kinnitab kolledži tegevuskava;
 •  annab hinnangu kolledži tegevusaruandele;
 •  võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 •  võib teha senatile ettepanekuid kolledži teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 •  võib teha rektorile ettepanekuid kolledži arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 •  valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 •  valib kolledži korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 •  võib valida kolledži auliikmed;
 •  võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 •  võib teha senatile ettepanekuid kolledži põhimääruse muutmise kohta;
 •  otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi.