Nõukogu liikmed

Nimi: Ametinimetus:
Heli Kaldas TLÜ Haapsalu kolledž, direkor
Eva Makienko Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus, direktor
Gina Metssalu TLÜ Haapsalu kolledž, disaini lektor, Käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava kuraator
Ene Hiiepuu TLÜ Haapsalu kolledž, ülddidaktika lektor
Sirje Vaask TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut, õppejuht
Liina Põld Haapsalu linnavalitsus, aselinnapea
Priit Reiska TLÜ õppeprorektor
Peeter Normak TLÜ Digitehnoloogiate instituut, direktor
Eve Eisenschmidt TLÜ Haridusteaduste instituut, hariduskorralduse professor
Katrin Raie TLÜ Haapsalu kolledž, käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekava tudeng
Indrek Viiret TLÜ Haapsalu kolledž, rakendusinformaatika õppekava tudeng
Katrin Eha TLÜ Haapsalu kolledž, liiklusohutuse õppekava tudeng
Aare Avila TLÜ Haapsalu kolledž, tervisejuhi õppekava tudeng

Nõukogu sekretär

Nimi Ametinimetus:
Katri Loik TLÜ Haapsalu kolledž, direktori abi

  Nõukogu ülesanded:

 •  võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva kolledži arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 •  võtab vastu kolledži eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 •  kinnitab kolledži tegevuskava;
 •  annab hinnangu kolledži tegevusaruandele;
 •  võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 •  võib teha senatile ettepanekuid kolledži teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 •  võib teha rektorile ettepanekuid kolledži arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 •  valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 •  valib kolledži korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 •  võib valida kolledži auliikmed;
 •  võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 •  võib teha senatile ettepanekuid kolledži põhimääruse muutmise kohta;
 •  otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi.