Lahendused easõbralikele tööandjatele

 Rahastus: Interreg Central Baltic

Aeg: 04.2024-03.2027

 

Projekt Lahendused easõbralikele tööandjatele [SAFE] ühendab nelja partnerit erinevatest organisatsioonidest ja sektoritest kolmest Kesk-Läänemere regiooni riigist eesmärgiga tugevdada ja parandada vanemaealiste (55+) töötajate tööhõivevõimalusi tööturul läbi ühise koostöö.

Kõigis partnerriikides töötab erinevatel põhjustel üha rohkem inimesi vanemas eas. Ometi seisavad vanemad töötajad sageli silmitsi ealiste eelarvamuste või diskrimineerimisega. On valdkondi, näiteks tervis ja heaolu, kus töötab palju vanemaid inimesi, kes igapäevaselt panustavad organisatsiooni toimimisse. Et hinnata ja hoida vanemaid töötajaid tööelus, vajavad organisatsioonid kõigis partnerriikides lihtsaid tööriistu ja teavet ealiselt sobivate praktikate kohta. SAFE projekt püüab suurendada vanemate inimeste võimalusi tööturul kauem püsida, leides lahendusi vanusega seotud probleemidele. Vanemate töötajate kogemused saavad nähtavaks, kui soodustatakse vanuselist mitmekesisust töökohtadel.

Projekti eesmärk on:

 •  kolme riigi üleselt luua interaktiivne mudel easõbralikele tööandjatele - mudel loob üldise raamistiku vanusele sobivate praktikate jaoks;
 • mudeli piloteerimine töökohtadel - pilootfaasi eesmärk on kasvatada easõbralikku töökultuuri, alustades interaktiivsest enesehinnangust.
 •  tagasiside kogumine ja analüüsimine: tagasisidet kogutakse tööandjatelt ja töötajatelt, et selgitada välja easõbralikud väljakutsed ja parendusvaldkonnad.
 •  koolituse ja poliitikasoovituste levitamine - SAFE mudelit ja tulemusi levitatakse piiriüleselt peamistele sidusrühmadele, sealhulgas poliitikakujundajatele, avaliku ja erasektori tervishoiuasutustele ning piirkondlikele tervishoiuekspertidele.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Interreg Central Baltic 2021-2027 toetusprogrammi summas 1.005.991,75 €.

Projekti partnerid:

 • Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž
 • Metropolia University of Applied Sciences
 • Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS)
 • Kuldne Liiga

ICBlogo

 

Veebiarenduse Front-end ja Back-end mikrokraadide väljatöötamine

Rahastus: European Commission under the programm Erasmsus+

Aeg: 01.2023 - 01.2025

    Rahvusvaheliste Front-end ja Back-end mikrokraadide väljatöötamine ja piloteerimine.

Projekti partnerid:

Projekti tulemused:

 • Mikrokraadide õppekavade väljatöötamine
 • Õppematerjalide väljatöötamine
 • Piloteerimine ja tagasisidestamine

erasmus logo

Hõbemajadust soosiv ühiskond - innovatsioon, haridus ja tehnoloogilised lahendused

 

Rahastus: European Commission under the programm Erasmsus+

Aeg: 01.12.2020 - 30.11.2022

Inimeste eeldatav eluiga pikeneb kogu maailmas, suurendades seeläbi eakate arvu elanikkonnas. See esitab omakorda väljakutse kogukondadele ja kohalikele omavalitsustele: kuidas tagada eakatele võimalikult pikaks ajaks iseseisvus ja aktiivsus. On väga tõenäoline, et inimesed, kes on praegu eakad, ja inimesed, kes on eakad 20 aasta pärast vajavad erinevaid tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid ning elukorraldust.

Erinevates Euroopa riikides on väga erinevaid tavasid, mis keskenduvad eakate füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu parandamisele ja säilitamisele. Neid tavasid saab projekti raames jagada, õppida ja uusi lahendusi arendada. Loodud lahendused on sisend õpetamiseks haridusasutustele, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste strateegiliseks kavandamiseks omavalitsustes ning uuenduslike teenuste/toodete väljatöötamiseks ettevõtetes. Projekt on suunatud eakate inimeste kaasamiseks ja nende elukvaliteedi tõstmiseks, luues innovaatilisi lahendusi eakate hoolduseks.

Projekti partnerid:

Projekti tulemused:

erasmus logo

Tarkade tootmistehnoloogiate õpetamine ja rakendamine tootearendusega seotud õppeprojektide läbiviimisel Käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekaval

Rahastus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA)

Aeg: 01.06.2020 - 31.07.2021

Projekti eesmärgiks on suurendada võimekust õpetada Käsitöötehnoloogiate ja disaini erialal tootearendus- ja disaini valdkonna aineid, rakendades erialal omandatud digipädevusi tootearendusprojektides, mille teostamiseks on kaasatud tarku tootmistehnoloogiaid ning ettevõtteid regionaalselt ja üleriigiliselt.

Projekti käigus töötatakse välja uued prototüüpimisele ja tootearendusele orienteeritud õppeained  ning e-õppe materjalid, töötatakse välja uued ainekursused. Lisaks hõlmab projekt ka tootearendussuunaliste täienduskoolitusprogrammide välja töötamist, sh ettevôtetele teenuse pakkumiseks vajaliku toote prototüüpide 3d mudelite loomise ja tootejooniste tootmiseks ettevalmistamise kursust. Loodavad õppematerjalid on digitaalselt kättesaadavad ka avalikule sektorile, mis omakorda loob soodsa pinnase tootearenduslabori kaudu pakutavatele teenustele.

Hitsa logo

 

Jagatud kursus - "Peegeldav meeskond"

Rahastus: Nordplus 

Aeg: 15.05.2020 - 31.12.2022

Liiklusohutuse eriala tudengite õpirände projekt koostöös Nord University liikluse tudengitega. Projekti käigus viiakse läbi ühine kuruseprogramm 
kahe ülikooli tudengitele. 

Nordplus logo

 

Aligning professional future-oriented training on health promotion to boost development and economic growth in Läänemaa and Helsinki-Uusimaa regions

Rahastus: Interreg Central Baltic

Aeg: 08.2016-12.2019

Projekti koduleht

 

Oskused on majanduse infrastruktuuri oluline osa ning poliitikute, ettevõtjate, koolide ja eraisikute poolt tehtud õiged otsused haridusse investeerimiseks aitavad majandust edendada. Olgugi, et turumajanduses on üldiselt aktsepteeritud, et tulevikku ei ole võimalik täpselt ennustada ega minna ajas tagasi, et tööjõudu planeerida, on siiski vajalik teostada uuringuid, mis kajastaksid trende ja muutusi, meetmete strateegiaid ja tegevusplaane, mis võiksid majanduse edasist kulgu ja tööturgu ennustada. 

Professionaalset haridust pakkuvate õppeasutuste oluline missioon on ette näha neid trende ja olla võimelised pakkuma tulevikuks professionaalseid töötajaid, kellel oleks vajalikud oskused, kiiresti muutuva tööjõuturu tarvis. Kahjuks reageerivad koolid tihti liiga aeglaselt muutuvatele vajadustele ja ebaõnnestuvad oma missioonis ennustada ja aidata vormida tuleviku erialasid. Üks peamisi põhjuseid selleks on tööturgude trende puudutava informatsiooni vähesus, mis võiks olla eriala õppekava arenduse aluseks. Sellegipoolest on koolidele suured ootused, et nad teenindaksid mitte ainult kohalikku vaid ka regionaalset ja rahvusvahelist majandust. 

Sellest tulenevalt viime koostöös Metropolia Rakendusteaduste Kõrgkooli ja Haapsalu Kutsehariduskeskusega ajavahemikus juuli 2016 – detsember 2019  ellu projekti tervisedenduse valdkonna õppekavade uuendamiseks Lääne-Eesti ja Helsingi-Uusimaa regioonis. 

Projekti eesmärk on:

 •  Sarnasele metodoloogiale tuginedes viia läbi uuring Eestis ja Soomes, et välja selgitada tervisedenduse sektori nõudlus ning tuleviku  vajadused;
 •  Tulemuste analüüsi järgselt välja töötada terviklik kursuste strateegia kutseharidust ja rakenduskõrgharidust pakkuvatele institutsioonidele nii Eestis kui Soomes;
 •  Koostada vähemalt 10 uut ühtlustatud rakenduskõrghariduse (10 x 5 ECTS) ning 6 kutsehariduste (6 x 5 ECVET) õppeprogrammi tervisedenduse valdkonnas, et tuleviku vajadustest lähtuval parendada käesolevat õppekava;
 •  Viia loodud programmid ellu, hinnata nende asjakohasust ning teha parandusi.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi Interreg Central Baltic 2014-2020 toetusprogrammi summas 549 666 €.

EU logoCB logo

Modernized teaching material and methodology for road safety educators

Rahastaja: European Commission under the programm Erasmsus+

Aeg: 09.2016-12.2018

Euroopa Komisjoni Liiklusohutuse programmi üks prioriteete aastatel 2011-2020 on tugevdada liiklejate väljaõpet ja koolitust. Projekti „Modernized teaching material and methodology for road safety educators“ tulemiks on uudne õppematerjal liiklusohutuse hariduse andjatele – eesmärgiga parendada liiklusohutust läbi liiklusohutuse õpetajate harimise Eestis, Soomes ja Norras. Projekti eesmärki toetab ka EU Liiklusohutuse programm.

Piiriülene koostöö võimaldab osalevatel haridusasutustel koguda sõiduõpetaja koolituseks vajalikud oskused ja teadmised ning moodsad õppemeetodid ja parimad praktikad. Hetkel on sõiduõpetaja koolituses puudu ühistest õppematerjalidest. Projekti käigus loovad projektipartnerid uue õpetamise- ja õppematerjali – raamatu, mis on kasulik nii õppijale kui ka õpetajale. Koostatav õppematerjal on kättesaadav kõikidele sidusrühmadele. Õppematerjal on leitav  projektipartnerite raamatukogudes ja kodulehtedel, kus see on kättesaadav nii vilistlastele kui ka teistele organisatsioonidele ja partneritele, kes on seotud liiklusohutuse ja sõiduõpetaja koolitusega.

Protsessi innovaatiline aspekt seisneb järjepidevas sidusrühmade ja tudengite kaasamises ekspertidena õpiku koostamisel. Liiklusohutusalase töökogemusega täiskasvanud tudengid kaasatakse õppematerjali väljaarendamisse läbi intensiivprogrammi. Õpetajad valmistavad ette peatükkide kavandid, mida üheskoos analüüsitakse ja täiendatakse – tulemusena on iga raamatu peatükk läbinud konstruktiivse kriitika ning on valmis avaldamiseks. Kaasates tudengeid eelnevasse töö- ja õpiprotsessi teeb see neist aktiivsed projekti partnerid ja kuna nendest saavad tulevikus sõiduõpetajad, siis loob projekt ühise ja jagatud platvormi sõiduõpetaja koolituseks kogu Euroopas.Projekti elluviimine tugevdab projekti partnerite võimekust sõiduõpetaja koolituses loomaks rahvusvahelisel tasemel õppekava. See omakorda mõjub positiivselt kogu kõrghariduse arengule osalevates riikides. Projekti edukas elluviimine toetab edaspidiseid tudengite vahetusi, andes neile võimaluse kasutada uut ühiselt loodud õppematerjali erinevates riikides ja ülikoolides. Projekti elluviimine toetab ka elukestvat õpet.

Projekti partnerid:

erasmus logo

Projekti käigus valminud käsiraamatu elektroonilise variandi leiad siit!

NEXT - From Best to Next Practices in Flipped Learning

Rahastaja: Nordplus

Aeg: 11.2016-11.2017

 

NEXT - Ümberpööratud klassiruumi parimad praktikad.

Projekti eesmärgiks on luua aktiivne võrgustik õpetajast, kes on praktiseerinud või on huvitatud Ümberpööratud klassiruumi (Flipped learning) meetodist. Ümberpööratud klassiruumi mudelis vahetavad kohad senised tunnitöö ja kodutöö, mis võimaldab tunnis teadmisi kinnistada, analüüsida, seostada ning annab õppijale olulisema rolli oma õppeprotsessi juhtimisel. Eesmärgiks on tutvustada õpetajatele kolleegide kogemusi ja parimaid praktikaid, et innustada õpetajaid antud meetodit kasutama. Projekti jooksul toimuvad igas partnerriigis praktilised töötoad Ümberpööratud klassiruumi metoodika tutvustamiseks.

Projektis osalevad Islandi, Eesti, Taani ja Soome ülikoolide õppejõud ja tegevõpetajad.

 

New Strategies for Working Life Collaboration (NewS)

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Nordplus Horizontal

Aeg: 09.2014-08.2016

Projekti eesmärgiks on kaardistada Eesti, Leedu, Soome ja Islandi kutse- ja kõrgkoolide koostöömudelid sotsiaalsete partneritega, analüüsida nende toimivust ning tuua välja parimad praktikad, saavutamaks senisest sisulisemat, strateegilisemat ja tulemuslikumat koostööd õppeasutuste ja töömaailma esindajate vahel.

TIKK - Tervise ilmajaam - koolitused kogukonnale

Rahastaja:Norra toetustest 2009−2014 Rahvatervise programmi raames

Aeg: 06.2014-11.2015

Projekti koduleht

 

Projekti eesmärgiks oli muuta paremaks inimeste vaimne ja füüsiline elukeskkond läbi kohaliku tasandi otsusetegijate ja kogukonna eestvedajate teadlikuma ja võimestavama tegevuse terviseedenduses. Võtmesõnad: regionaalsus, kogukondlikkus ja võrgustikul baseeruv koostöö tervisedenduse valdkonnas.

Projekti elluviijad ja partnerid: Tallinna Ülikool, Eesti Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia InstituutELTE Ülikool (Eötvös Loránd University) Ungarist ningTeadus- ja Tehnoloogia Ülikool (Norwegian University of Science and Technology) Norrast

RELATE - Promoting the REcognizability of Learning outcomes from vocAtional educaTion to higher Education

Rahastaja: European Commission under the programme Leondardo da Vinci

Aeg: 10.2013-09.2015

Projekti koduleht

 

Projekti eesmärk on edendada vertikaalset liikuvust kutsehariduse ning kõrghariduse õppekavade vahel, toetades kutsehariduse õpitulemuste tunnustamist tervise- ja sotsiaalhoolduse erialadel.

TALES Lifelong Learning Programme

Rahastaja: Comenius

Aeg: 11.2013-10.2015

Projekti koduleht

 

Lugude vestmine kui pedagoogiline meetod.

"Storytelling method" on maailmas laialt levinud pedagoogiline meetod, mida kasutatakse erinevate õppeainete ja eri vanuses õpilaste õpetamisel. Antud projekti eesmärgiks on tutvuda nimetatud meetodiga põhjalikumalt, tutvustada seda eesti koolidele ja rakendada koolipraktikas.

 

Õpiränne Eesti ja Norra kõrgkoolide vahel

Rahastaja: Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra stipendiumiprogramm

Aeg: 06.2014-09.2015

 

Kõrgkoolidevaheline õpiränne toetab Eesti ja Norra vahelist üliõpilaste, õppejõudude ja kõrgkoolide töötajate kahepoolset õpirännet, edendades seeläbi Eesti ja Norra kõrgharidusasutuste, tööturu ja teadusasutuste vahelist koostööd.

Partner - Telemark University College

Supporting Newly Qualified Teachers through Collaborative Mentoring

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Nordplus Horizontal programm

Aeg: 2009-2012

Projekti eesmärgiks on toetada algajate õpetajate professionaalset arengut esimese tööaasta jooksul toetussüsteemide arendamise läbi. Üks paremaid meetodeid algajate õpetajate professionaalse arengu toetamiseks on mentorlus oma erinevates vormides. Projekt keskendub teaduspõhiste uurimistööde ja parimate praktikate jagamisele mentorluse vallas mitmete mentoritele, uurijatele ja õpetajate koolitajatele mõeldud seminaride ja töötubade kaudu. Seminaride toimumise aluseks on võrdlev uuring, mille viib läbi uurimis- ja arendusvõrgustik Algajad Õpetajad Põhja-Euroopas (NQTNE). Seminarid toimuvad kordamööda viies osalevas riigis: Taanis, Eestis, Soomes, Norras ja Rootsis. Seminarid organiseeritakse koostöös rahvuslike õpetajakoolitusasutustega, kohalike omavalitsuste, koolide ning õpetajate ühendustega. Seminaride eesmärgiks on parimate praktikate ja teadustöö (võrdleva uuringu) tulemuste jagamine ning sellest lähtuvalt projekti tulemuseks algajate õpetajate toetussüsteemide (eriti mentorluse) paranemine osalevates riikides.

Nordplus

 

INTO-PRACTICE

Rahastaja: Euroopa Liit

Aeg: 2009-2011

 

Aastal 2009 rakendus Central Baltic (Kesk-Läänemere) INTERREG IVA 2007–2013 programmi raames rahvusvaheline koostööprojekt INTO-PRACTICE.

Projekti kestab aastani 2011 ning toetab Kesk-Läänemere piirkonna ettevõtete ja haridusasutuste vaheliste võrgustike koostööd, et tööjõu koolitamine vastaks ettevõtete vajadustele.

Projekti partneriteks on kokku 11 kutse- ja kõrgharidusasutust Soomest, Rootsist, Lätist ja Eestist. Läänemaal koordineerib projektitegevusi Haapsalu Kolledž, projekti juhtgruppi on kaasatud Läänemaa Arenduskeskus.

Tihedat koostööd planeeritakse Läänemaa ja Pärnumaa ettevõtete esindajatega. 2009. aasta sügisel viiakse innovatsioonialane uurimus läbi kõigis partnerriikides, mille raames analüüsitakse, kuidas toimivad erinevate piirkondade edukad ja innovaatilised ettevõtted. Uurimuse eesmärk on välja tuua ettevõtjate parim teadmine ning siduda see haridusega: otsitakse uuenduslikke, praktilisi lahendusi õppetöö läbiviimisel ning luuakse ettevõtjatega koostöös uusi õppematerjale.

Piirkondade ettevõtjatel ja koolide esindajatel on võimalus projekti raames osaleda seminaridel, kus innovatsiooni ettevõtluses käsitlevad oma ala eksperdid nii kodu- kui välismaalt. 27.-29. aprillil 2009 toimus Soomes, Porvoos, projekti avaseminar. Järgnevad seminarid on toimunud:

 • 22.-23. septembril 2009 Riias, Lätis
 • 13.-14. jaanuaril 2010 Nyköpingis, Rootsis
 • 10.-11. märtsil 2010 Kuressaares, Eestis
 • 1.-2. juunil 2010 Valmieras, Lätis
 • 21.-23. september 2010 Lahtis, Soomes

2009.aasta sügisel ettevõtjate ja koolijuhtide seas läbiviidud innovatsiooni-uurimuse tulemused

Nordic concept for traffic safety education

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite 
Nõukogu, Nordplus Horizontal programm

Aeg: 2010-2011

 

Põhjamaade liiklushariduse kontseptsioon

Õppekavaarendusprojekt, mille teostumist toetab Nordplus Higher Education programm ning partneriteks on ülikoolid Norrast: Högskolen i Nord-Tröndelag ja Soomest: Hämeen Ammattikorkeakoulu.

Projekti kestuseks on 15 kuud (2010-2011) ning eesmärgiks on välja töötada kontseptsioon Põhjamaades liikluse- ja liiklusohutuse kõrgharidusprogrammide arendamiseks ning kontseptsiooni tutvustamine Põhjamaades ning Euroopas laiemalt.

Supporting Newly Qualified Teachers through Collaborative Mentoring

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite
Nõukogu, Nordplus Horizontal programm

Aeg: 2009-2012

 

Projekti eesmärgiks on toetada algajate õpetajate professionaalset arengut esimese tööaasta jooksul toetussüsteemide arendamise läbi. Üks paremaid meetodeid algajate õpetajate professionaalse arengu toetamiseks on mentorlus oma erinevates vormides. Projekt keskendub teaduspõhiste uurimistööde ja parimate praktikate jagamisele mentorluse vallas mitmete mentoritele, uurijatele ja õpetajate koolitajatele mõeldud seminaride ja töötubade kaudu. Seminaride toimumise aluseks on võrdlev uuring, mille viib läbi uurimis- ja arendusvõrgustik Algajad Õpetajad Põhja-Euroopas (NQTNE). Seminarid toimuvad kordamööda viies osalevas riigis: Taanis, Eestis, Soomes, Norras ja Rootsis. Seminarid organiseeritakse koostöös rahvuslike õpetajakoolitusasutustega, kohalike omavalitsuste, koolide ning õpetajate ühendustega. Seminaride eesmärgiks on parimate praktikate ja teadustöö (võrdleva uuringu) tulemuste jagamine ning sellest lähtuvalt projekti tulemuseks algajate õpetajate toetussüsteemide (eriti mentorluse) paranemine osalevates riikides.

Kutse- ja erialase võõrkeeleõppe integratsioon tarbekunsti- ja oskuskäsitöö erialadel

Rahastaja:  European Commission under the programme Leondardo da Vinci

Aeg: 2011

 

Projekt on jätkuks kolmele edukale projektile, mis viidi läbi aastatel 2007-2010 ja olid suunatud auto-, metalli- ja logistika erialade ning vastava erialase võõrkeele õpetajatele kutseõppeasutustest üle Eesti.

Projekti eesmärk on täiendada kutseõpetajate ja erialase võõrkeele õpetajate erialaseid ja keelelisi oskusi ja teadmisi ning soodustada kutseõpetuse ja erialase võõrkeele õpetuse integratsiooni kutseõppeasutustes läbi õpetajate omavahelise koostöö.

Osalejad on tarbekunsti- ja oskuskäsitöö erialade õpetajaid ning tarbekunsti- ja oskuskäsitöö erialase võõrkeele õpetajaid kutseõppeasutustest üle Eesti.

Projekt kavandati Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ning kutseõppeasutuste koostöös. Projekti toimumist toetab Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.

Projekti tegevused on jagatud kolme etappi:

 1. Ettevalmistav koolitus Haapsalus, 6 päeva (5 õppepäeva, 1 seminaripäev). Toimub pedagoogiline, erialane, inglise keele suhtluskeeleline ja erialakeeleline täiendkoolitus, erialaseminar ning kultuuriline ettevalmistus lähetuseks. Toimumisajad 19-21 jaanuar ja 16 (tarbekunsti ja oskuskäsitöö seminar) -18 veebruar 2011.
 2. Väliskoolitus välisriigi partneri juures Norras, Lillehammeris, 6 päeva. Toimub 10-15 aprill 2011. Õppekeel: inglise keel.
 3. Tagasiside seminar Tallinnas (Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses), 1 päev. Toimub mais 2011.

Sild kutsehariduse ja kõrghariduse vahel (varasemate õpitulemuste arvestamine)

Rahastaja: European Commission under the programme Leondardo da Vinci

Aeg: 2010-2012

Projekti koduleht

Partnerlusprojekt, mille teostumist toetab LLP Leonardo da Vinci programm.
Projektis osaleb 7 partnerriiki: Eesti (juhtpartner), Leedu, Saksamaa, Sloveenia, Türgi, Läti, Soome. Projekti kestuseks on 2010-2012 ja eesmärgiks on toetada kutsehariduses olevate õppijate õpitulemuste arvestamist ja tunnustamist kõrghariduse kontekstis. Projekti käigus jagavad partnerid näiteid oma parimast praktikast õpitulemuste arvestamisel ning töötavad koostöö tulemusena välja ühised printsiibid õpitulemuste arvestamiseks kutseharidusest kõrgharidusse.