Cooperational project with MEDIT

Visit MEDIT's website

The growing trend of using audio-visual and digital media in the global marketplace and the growing influence of these types of media on culture, economy and on the everyday life of people, present both new opportunities and new challenges for Europe. Even though Estonia can be generally considered as an advanced ‘e-country’, due to the availability of a multitude of public online services, the mediation of culture and creative industries on contemporary digital platforms has not achieved due prominence. At the same time the media and creative sectors, as well as the cultural policy of Estonia, being a small country, are facing difficult choices due to the rapid development of digitally enhanced global markets. It is precisely these preconditions and needs that were the catalyst for creating the Tallinn University Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture (Estonian abbreviation MEDIT) in spring 2015.

The purpose of the Centre is to initiate and implement interdisciplinary creative works and research projects. On the one hand, these projects involve studies of cultural change and innovation processes that accompany digital media, mainly from the combined perspectives of the humanities and media or innovation economics.  On the other hand, the target is to apply the acquired knowledge in experimenting with creating new and innovative forms of digital media. Most work in the Centre will be interdisciplinary and based on the presumption that interpreting the contemporary cultural change and creatively participating in it requires cultural, economic and technological dynamics to be viewed as a uniform system, full of complex interdependencies and therefore involving also corresponding research disciplines, together with creative practices.

The activities of the Centre will be divided into four areas, three of which are research oriented and one is focused on experimental creative and development work. All four areas are closely related and the creative work will link all others.

Digitaalse audiovisuaalkultuuri LoomeLab

LoomeLabi raames teostatav loome- ja arendustöö keskendub uute digitaalsete rakenduse arendamisele koostöös ülikooliväliste institutsionaalsete partneritega, olgu nendeks siis ettevõtted või avalikud institutsioonid, näiteks mäluasutused, digi- või loomejandusinkubaatorid või ärikiirendid. Nii LoomeLabi kui ka teiste uurmisgruppde üheks oluliseks fookuseks on digiteeritud kultuuripärandi uuskasutus ja pärandipõhine innovatsioon, samuti digikultuuri ressursse kasutavate haridusrakenduste arendamine. LoomeLab loodab samas olla kasulik enamikule Eesti kultuuri ja loomemajandusettevõtetele eksperimentaalsete digitaalsete lahenduste väljatöötamisel.

Digihumanitaaria uurimisgrupp

Digihumanitaaria suund hõlmab nii suurte kultuuriaineliste andmebaaside või kaasaegse meediakasutuse “suurandmete” analüüsimiseks, kuid ka humanitaarteaduslikku lähenemist digitaalsete kultuuritekstide või -artefaktide analüüsile. See tähendab, et üheltpoolt uuritakse näiteks digiteeritud (audiovisuaalse) kultuuripärandi andmemassiive uute kvantitatiivsete meetoditega, teisalt aga ka ristmeedia narratiivide  või videomängutüüpide iseärasusi ning kolmandalt poolt hakatakse neid ka kombineerima – uuritakse mitte ainult andmebaaside struktureerituse mõju narratiividele vaid jõutakse ka uutlaadi narratiivsete tehnikate arendamiseni, andes nõnda sisendit MEDITi loovsuuna tegevusse. 

Audiovisuaalkultuuri uurimisgrupp

Audiovisuaalkultuuri uuringute suuna raames on käivitamisel uuringute programm, mis oleks Balti regioonis ainulaadne. Eesti audiovisuaakultuuri kujunemist vaadeldakse regionaalses võtmes, paralleelselt ja põimununa nii Ida-Euroopa kui ka Põhjamaade pildimaastike ja tootmisprotsessidega. Lisaks uuritakse audiovisuaalkultuuri arengut ka meediumite vaheliste piiriületuste kontekstis ehk pööratakse olulist tähelepanu intertekstuaalsusele  ja intersemiootilistele tõlgetele erinevate kunstivaldkondade vahel eri ajastutel – näiteks kirjanduse ja filmi, kujutava kunsti ja filmi või muusika ja filmi vahel. Kriitilise tähelepanu all on ka audiovisuaalkultuuri tootmis- ja tarbimismehhanismide analüüs, sidudes audiovisuaalse vormi- ja narratiivse süsteemi ühiskondlike, poliitiliste ja majanduslike pingeväljadega.

Digitaalse loomemajanduse uurimisgrupp

Digitaalse loomemajanduse ja innovatsiooniuuringute suund. Mängu- ja audiovisuaaltööstus on maailmas käivete ja tululikkuse poolest juhtiv loomemajanduse valdkond. Audiovisuaalkultuuri areng on üheltpoolt tugevalt mõjutatud üleilmsest turudünaamikast, teisalt motiveerib see ise tehnoloogilist innovatsiooni – tarbijate huvi mängude ning teiste meediatoodete vastu suunab IKT sektori investeeringuid ja innovatsiooniprotsesse. Sestap on MEDITi suundade seas ka digitaalse meedia ja kultuuri majandus-teaduslikud uuringud. Esimestel aastatel on uurimisgrupi fookuses näiteks järgmised alateemad:

1) innovatsiooniprotsesside uurimine meedia- ja loomemajanduses digiajastul; 
2) väikeriikide meedia- ja loomemajandusturgude eripärad; 
3) digipärandiga seonduvad innovatsioonivõimalused, ettevõtluspraktikad ning meediaturgude operatsioonid; 
4) loomevaldkondade ristinnovatsioonid; 
5) regulatiivse keskkonna areng ning selle mõju loov- ja meediaettevõtlusele. 

MEDITi töö on interdistsiplinaarne – kuigi töösuunad on jaotatud osaliselt distsiplinaarsetel alustel, saavad uurimisteemade valikud olema koordineeritud – paralleelselt tegeletakse erinevatest distsiplinaarsetest nurkadest sarnaste teemadega (näiteks digipärand või videomängud), enamik uusi projekte kaasab liikmeid kõigist uurimisuundadest ning teadurid rakendatakse ka loovprojekte nõustama.

MEDITi tööd juhib Indrek Ibrus.

Kontakt

Kristel Karu-Kletter
teaduskoordinaator

aadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn