The first doctoral thesis was defended at Tallinn University in February 1999, followed by the defense of the second doctoral thesis in the same year. In the following year, 2000, already 10 doctoral theses were defended at Tallinn University.

The full texts of doctoral theses defended after 2003 are available in the ETERA environment of TU Academic Library. Printed doctoral theses can also be borrowed locally from the university library.

Humanitaarteadused/Humanities

 
Aasta
Õppekava
Autor
Pealkiri
Juhendaja
  2024 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Louise Sophie Sträuli Public Transport as a Contested Public Space: Fare Policies and Daily Mobilities in Brussels and Tallinn / Ühistransport kui vaidlustatud avalik ruum: Hinnapoliitika ja igapäevane liikuvus Brüsselis ja Tallinnas

Tauri Tuvikene

Wojciech Kębłowski

Frédéric Dobruszkes

  2024 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Jaana Davidjants Participatory Social Media-Based Multimodal Storytelling of War and Conflict / Sotsiaalmeediapõhine multimodaalne osalev loojutustus sõjast ja konfliktist

Daniele Monticelli

Katrin Tiidenberg

  2024 Lingvistika/Linguistics Elina Bone Estonian-Latvian code-copying: comparison of adoption and imposition / Eesti-läti koodikopeerimine: adoptsiooni ja impositsiooni võrdlus Anna Verschik
  2024 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Margit Juurikas „Enne tehnika, siis meel?” Nō ja kyōgen’i näitleja kehaline toimimine ja meeleline kohalolu / "First the technique, then the mind“? Nō and kyōgen actor’s outer activity and inner presence

Rein Raud

Margus Ott

  2023 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Timothy Raymond Anderson Outer Voices: Examining Refugee Agency and Political Life in Estonia / Hääled väljastpoolt: lähem vaade pagulaste autonoomsusele ja poliitilisele elule Eestis

Carlo Cubero Irizarry

Klāvs Sedlenieks

  2023 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Oliver Laas Toward a Nominalist Theory of Virtuality / Nominalistliku virtuaalsuse teooria poole

Tõnu Viik

Andres Luure

  2023 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Kristjan Sander A tradition of mobility: land use dynamics of Stone Age hunter-gatherers in West Estonian Lowland (app. 5300–2600 BC) / Rändluse traditsioon: kiviaja küttide-korilaste maakasutuse dünaamika Lääne-Eesti madalikul (umbes 5300–2600 eKr) 

Hannes Palang

Aivar Kriiska

  2023 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Taavi Remmel Kirjandus kvantteooria mõjuväljas / Fiction in the Impact Field of Quantum Theory Piret Viires
  2023 Lingvistika/Linguistics Andra Kütt 5−8-aastaste eesti laste keeleline areng ja selle seos keelelise kasvukeskkonnaga / Language development of Estonian children aged 5−8 and its connection to the language environment Reili Argus
  2023 Lingvistika/Linguistics Merilin Aruvee Tekstikeskne aine- ja keeleõpetus: teoreetiline raamistik ja praktilised soovitused / Text-centered approach to content and language teaching: theoretical framework and practical implications

Krista Kerge

Helin Puksand

  2023 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Miriam Rossi Les traducteurs sont die post pferde of the enlightenment: poet-translators in the Leningrad samizdat of 1980s / Les traducteurs sont die post pferde of the enlightenment: Luuletajad-tõlkijad Leningrada samizdatis 1980. aastatel Daniele Monticelli
  2023 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Krista Karro Past is not a foreign country. Long-term history of an eastern Estonian landscape between the viking age and the early modern period (800-1629) / Minevik ei ole võõras maa. Ühe ida-eesti maastiku pikaajaline ajalugu viikingiajast varauusajani (800-1629)

Hannes Palang

Marika Mägi

  2022 Lingvistika/Linguistics Anu Kalda Translating perception metaphors. An empirical approach to English into Estonian translation / Tajumetafooride tõlkimisest. Empiiriline uurimus inglise-eesti suunal

Anna Verschik

Daniele Monticelli

  2022 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Mikhail Fiadotau Exploring contexts and practices in vernacular videogame creation / Kontekstid ja praktikad vernakulaarses videomänguloomes Carlo Cubero Irizarry
  2022 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Ksenia Shmydkaya Revolution, She Wrote: Historical Representation in the Interwar Works of Stanisława Przybyszewska, Sylvia Townsend Warner, and Olga Forsh / Ajaloo ja revolutsiooni representatsioonid: Stanisława Przybyszewska, Sylvia Townsend Warneri, ja Olga Forshi looming maailmassõdade vahelisel perioodil

Liisi Keedus

Julia Kuznetski

  2022 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Kristiine Kikas Uncommonness in the Commonplace: Reading for Senseation in Poetry / Tavatu tavapärases: aistingu lugemine luules Eneken Laanes
  2022 Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud / Audiovisual Arts and Media Studies Madis Järvekülg Facebook as a Digital Music Platform: Communicative Reorganization of Estonian Music Cultures / Facebook kui digitaalne muusikaplatvorm: Eesti muusikakultuuri kommunikatiivne ümberorganiseerumine Indrek Ibrus
  2022 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Merlin Kirikal „Olin lahti murdunud elule“: modernse soo ja keha kujutamine Johannes Semperi Teise maailmasõja eelses loomingus / Bursting into Life: Representing Modern Gender and Body in the oeuvre of Johannes Semper before the Second World War Mirjam Hinrikus
  2021 Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud / Audiovisual Arts and Media Studies Elen Lotman Experiential heuristics in fiction film cinematography / Kogemuslikud heuristikad mängufilmi operaatoritöös Pia Tikka
  2021 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Liisa Kaljula Eesti sots art! Nõukogude visuaalkultuuri märgid Eesti kunstis hilisnõukogude perioodil / Estonian Sots Art! Signs of Soviet Visual Culture in Estonian Art of the Late Soviet Era

Linda Kaljundi

Andres Kurg

  2021 Lingvistika/Linguistics Rita Anita Forssten The effects of L1-L2 analogy and transparency in Estonian adolescents’ EFL idiom comprehension / Ema- ja teise keele vastete analoogia ja läbipaistvuse mõju eesti teismeliste inglise keele kui võõrkeele idioomide mõistmisele

Liljana Skopinskaja

Suliko Liiv 

  2021 Lingvistika/Linguistics Helin Kask English-Estonian code-copying in Estonian blogs and vlogs / English-Estonian code-copying in Estonian blogs and vlogs Anna Verschik
  2021 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Miriam McIlfatrick-Ksenofontov Mapping the Invisible: The Elaboration of a Creative Approach to Translating Poetry / Kaardistades nähtamatut: loova luuletõlke väljatöötamine

Anne Lange

Daniele Monticelli

  2020 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Anna Mossolova Mending the Breaks: Revival and Recovery in Southwest Alaska Mask-Making Tradition / Katkestuste parandamine: Edela-Alaska maskide valmistamise tavade uurimine ja taaselustamine

Marju Kõivupuu

Rick Knecht

  2020 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Sedat Yildirim Deconstructing the film musical genre through film semiotics and postmodernism / Filmi muusikalise žanri dekonstruksioon filmisemiootika ja postmodernismi kaudu Mihhail Lotman
  2020 Ajalugu/History Villu Kadakas Archaeological study of the rural churches of Harju and Viru provinces in Northern Estonia. Development of the building and the use of space in the lower zone / Harju- ja Virumaa maakirikute arheoloogiline uurimine. Ehituslik kujunemine ja ruumi kasutus alumises tsoonis

Erki Russow

Anu Mänd

  2020 Lingvistika/Linguistics Colm James Doyle Policy and place: the language policies of transnational Estonian families in Tallinn / Poliitika ja koht: Tallinnas elavate rahvusvaheliste eesti perekondade keelepoliitika Anna Verschik
  2020 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Martti Kalda Vana-India ühiskondlik-poliitiliste tekstide käsitlusviise / Approaches to the Ancient Indian Socio-political texts Jaan Lahe
  2020 Lingvistika/Linguistics Marju Taukar Algupäraste ja tõlgitud eestikeelsete tekstide sarnasused ja erinevused / The similarities and differences between translated and non-translated texts in Estonian

Arvi Tavast

Heiki-Jaan Kaalep

  2020 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Vladimir Sazonov Aspects of Royal Ideology and Religion in Sumer and Akkad in III Millennium BCE / Kuningavõimu ideoloogia ja religiooni aspektid muistses Sumeris ja Akkadis III eelkristlikul aastatuhandel Jaan Lahe
  2019 Lingvistika/Linguistics Pille Arnek Eestikeelsed tekstid 16.–19. sajandi Põhja-Eesti hauatähistel  / Estonian-language texts on 16th-19th century North-Estonian grave markers Jüri Viikberg
  2019 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Darja Dorving «Феномен шахматной игры в русской литературе 1920-1930-х годов» / Malemängu fenomen 1920. – 1930. aastate vene kirjanduses / Chess in the Russian Literature of 20’s and 30’s

Irina Belobrovtseva

Alexander Danilevskiy

  2019 Lingvistika/Linguistics Szilárd Tibor Tóth Tartu kirjakeele raamid Johannes Gutslaffi grammatikast (1648) „Kodolaste raamatuni” (1913) / Framing South Estonian Literary Language – from the Grammar of Johannes Gutslaff (1648) to „Kodolaste raamat” (1913) 

Reili Argus

Helle Metslang

  2019 Lingvistika/Linguistics Olga Gaitšenja Venekeelsete eesti keele õppijate kirjutamisprotsess / The Writing Process of Native Russian-Speaking Learners of Estonian Annekatrin Kaivapalu
  2019 Ajalugu/History Riho Paramonov Eesti ühiskonna moderniseerumine avaliku privaattranspordi (voorimees ja takso) näitel, 1900-1940 / The Cabman and the Taxi Driver: The modernization of Estonian Society during 1900-1940 on the example of public transport Maie Pihlamägi
  2019 Ajalugu/History Merike Kurisoo Vahepealsed asjad ja vahepealsed ajad. Kirikuruumi ja pildikultuuri muutumisest katoliiklikust luterlikuks varauusaegse Eesti aladel / Indifferent Things and Indifferent Times. Transformation of the Ecclesiastical Space and Visual Culture from Catholic to Lutheran in Early Modern Estonia

Krista Kodres

Anu Mänd

  2019 Lingvistika/Linguistics Halliki Põlda Andekusfenomeni konstrueerimine avalikus kommunikatsioonis / Construing of the Phenomenon of Giftedness in Public Communication Krista Kerge
  2018 Ajalugu/History Maarja Merivoo-Parro Pursuing Estonianness in Cold War U.S.A.: Education, Recreation, Humor and Overlapping Diasporic Conditions / Eestluse edendamine külma sõja aegses USAs: haridus, rekreatsioon, huumor ja kattuvad diasporaa-seisundid

Aivar Jürgenson

Karsten Brüggemann

  2018 Ajalugu/History Igor Kopõtin Rahvuslus ja lojaalsus Eesti sõjaväes aastatel 1918–1940 vähemusrahvuste näitel / Nationalism and Loyalty in the Estonian Military and the Attitude to Ethnic Minorities 1918-1940 Karsten Brüggemann
  2018 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Priit Kruus Vaikne avangard. Eesti noorkirjanike rühmituste laine ja uue meedia kooslused: Erakkonnast ZA/UM-ini Piret Viires
  2018 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Kristiina Rebane Narrare con i personaggi – il discorso indiretto libero nelle novelle di Luigi Pirandello / Jutustada tegelaste kaudu – siirdkõne Luigi Pirandello novellistikas / Narrating with the Characters – Free Indirect Discourse in Luigi Pirandello’s Short Stories Ülar Ploom
  2018 Lingvistika/Linguistics Mare Kitsnik Iga asi omal ajal: B1- ja B2-taseme verbikonstruktsioonid keeleoskuse arengu näitajana / All on Good Time: Estonian B1- and B2-level Verbal Constructions as Indicators of the Development of Language Proficiency Annekatrin Kaivapalu
  2018 Ajalugu/History Arto Oll Eesti merevägi Vabadussõjas 1918-1921 / The Role of Estonian Navy in the War of Independence (1918 to 1920) Karsten Brüggemann
  2017 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Jaak Mäll The Technology of Late Medieval European Hand-Held Firearms: The ‘Otepää Handgonne’. A Study In Experimental Archaeology / Euroopa hiliskeskaegsete käsitulirelvade tehnoloogia nn Otepää varspüssi näitel. Eksperimentaalarheoloogiline uurimus Erki Russow
  2017 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Ergo Naab Ülendamismotiiv ja eshatoloogia presentne aspekt Corpus Paulinum'is: religioonilooline ja kultuuriteoreetiline käsitlus / The Exaltation-motif and Present Aspect of Eschatologiy in Corpus Paulinum: Religion-historical and Cultural-theoretical Analysis

Jaan Lahe

Randar Tasmuth

  2017 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Olga Razuvajeva The Ottoman Reforms between 1839 and 1876 and Their Impact on the Ottoman Christians / Reformid Osmanite riigis aastatel 1839-1876 ning nende mõju impeeriumi kristlaste kogukondadele

Otto Jastrow

Abdüllatif Armağan 

  2017 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Helen Geršman From Terrorist Leader to Voice of Ǧihād. A Rhetorical Analysis of Usāma ibn Lādin's Messages / Teekond juhtivterroristist džihaadi eestkõnelejaks. Usāma ibn Lādini sõnumite retooriline analüüs Otto Jastrow
  2017 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Raili Allmäe Iron Age Cremation Burials in South-Eastern and West Estonia. An Osteological Approach / Rauaaegsed põletusmatused Kagu- ja Lääne-Eestis. Osteoloogiline vaatenurk

Marika Mägi
Leiu Heapost

  2017 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Jekaterina Koort Maastik shanshui 山水 Hiina võimu ja vaimu diskursuses: vaade läbi Song’i dünastia kulgemisõpetuse / Landscape Image in a Moral and Political Discourse of the Song Dynasty China: Viewed from the Perspective of the Neo-Confucian “Teaching of the Way"

Margus Ott
Rein Raud

  2017 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Marge Paas Empaatia kunstiteoste kogemisel: fenomenoloogiline analüüs / Empathy in Experiencing Works of Art: A Phenomenological Analysis Tõnu Viik
  2017 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Elle-Mari Talivee Kuidas kirjutada linna. Eesti proosa linnamaastik aastail 1877–1903 / Writing the City: The Urban Landscape in Estonian Prose, 1877–1903

Piret Viires
Rein Veidemann

  2017 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Michael Amundsen Taking it to the streets: getting to the real gritty, gritty through autoethnography / Minnes tänavale: autoetnograafia abil asjade tuumani Hannes Palang
  2017 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Antonia Nael Иллюстрированный «враг»: образ русского «врага» в печатных изданиях межвоенной Эстонии / Illustreeritud vaenlane: vene vaenlase kujund Eesti sõdadevahelises meedias Aurika Meimre
  2016 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Olga Mjod Писатель-протагонист в литературном произведении как частный случай “текста в тексте” / Kirjanikust peategelane kirjandusteoses kui 'tekst tekstis' erijuhtum Irina Belobrovtseva
  2016

Kultuuride uuringud/Studies of Cultures

Anna Rubtsova Стихосложение Владислава Ходасевичa / Vladislav Hodassevitši värsistus

Grigori Utgof
Irina Belobrovtseva

  2016 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Tatjana Boeva Текст как мыслящая структура. Метафизика В. О. Пелевина / Tekst kui mõtlev struktuur. Pelevini metafüüsika Irina Belobrovtseva
  2016 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Natalia Abrosimova Развитие эрзянского письменно-литературного языка в контексте культуры / Ersa kirjakeele areng kultuuri konteksti Rein Veidemann
Aleksandr Sharonov
  2016 Lingvistika/Linguistics Helen Kõrgesaar Eesti hoidjakeele pragmaatilised erijooned ja dünaamika ning mõju lapse keele arengule / The Pragmatic Features and Dynamics of Estonian Child Directed Speech and its Effects on Child Language Acquisition Reili Argus
  2016 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Heili Einasto Eesti balleti rajaja Rahel Olbrei: loometegevus, retseptsioon, pärand / Artistic Activities, Reception and Legacy of Rahel Olbrei, the Founder of Estonian Ballet Kristel Pappel
  2016 Ajalugu/History Mare Oja Muutused üldhariduskooli ajalooõpetuses alates 1987. aastast - nõukogulikust tänapäevaseks / Changes in History Teaching in General Education since 1987 -from Soviet to Modern Priit Raudkivi
  2016 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Francisco Martínez Sánchez Wasted legacies? Material Culture in Contemporary Estonia / Kasutamata pärand? Materiaalne kultuur nüüdisaegses Eestis

Patrick Laviolette
Siobhan Kattago

  2016 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Maris Sõrmus Nature and Culture in Contemporary British and Estonian Literature: A Material Ecocritical Reading of Monique Roffey and Andrus Kivirähk / Loodus ja kultuur kaasaja briti ja eesti kirjanduses: Monique Roffey ja Andrus Kivirähu teoste materiaalne ökokriitiline tõlgendus

Suliko Liiv
Julia Tofantšuk

 

  2015 Lingvistika/Linguistics Maria-Magdalena Jürvetson Suomen kielen nauramisverbit koloratiivikonstruktiossa: Muoto, merkitys ja tehtävät / Soome keele naermisverbid koloratiivkonstruktsioonis: Vorm, tähendus ja funktsioonid Jaan Õispuu
  2015 Lingvistika/Linguistics Triin van Doorslaer Conceptualising Translation as an Awareness-Raising Method in Translator Education / Tõlkimise mõtestamine kui teadlikkust tõstev käsitlusviis tõlkijahariduses Suliko Liiv
  2015 Lingvistika/Linguistics Ligita Judickaitė-Pašvenskienė Cartoon Subtitling as a Mode of Translation for Children / Multifilmide subtitreerimine kui lastele suunatud tõlkevorm

Anna Verschik
Reili Argus

  2015 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Alari Allik Multiple Selves of Chōmei / Ren’in / Minade paljusus Chōmei / Ren’ini teostes Rein Raud
Rajyashree Pandey
  2014 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Mele Pesti From an Intuitive Metaphor Towards a Working Cultural Model: ‘Anthropophagy’ in Oswald de Andrade’s „Anthropophagic Manifesto“ and its Development in 20th Century Brazil / Intuitiivsest metafoorist toimiva kultuurimudeli poole: ‘antropofaagia’ Oswald de Andrade „Antropofaagilises manifestis“ ja selle edasiarendused 20. sajandi Brasiilias

Ülar Ploom
Tiina Ann Kirss

 

  2014 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Natalia Ermakov Эрзянские причитания: традиции бытования и современное состояние / Ersa itkud: traditsioonid ja tänapäev Marju Kõivupuu
Galina Kornišina
  2014 Lingvistika/Linguistics Mari Kendla Eesti kalanimetused: kujunemine, levik ja nimetamise alused / Estonian Fish Names: Formation, Distribution and Principles of Naming Jüri Viikberg
  2014 Lingvistika/Linguistics Janika Kärk Saksa ja eesti keele sagedamate värvingupartiklite võrdlev analüüs / Comparative Analysis of Frequently Occurring Modal Particles in German and Estonian Helle Metsland
  2014 Lingvistika/Linguistics Raimondo Murgia The Progressive Aspect in English and Italian: Learning Problems and Remedial Teaching / Progressiivne aspekt inglise ja itaalia keeles: õppimisraskused ja lahendused õppimisel Daniele Monticelli
  2014 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Margus Ott Vägi. Individuatsioon, keerustumine ja praktika / Potency. Individuation, Complexification and Practice

Daniele Monticelli
Peeter Müürsepp

  2013 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Sille Kapper Muutuv pärimustants: kontseptsioonid ja realisatsioonid Eestis 2008–2013 / Changing Traditional Folk Dance: Concepts and Realizations in Estonia 2008–2013 Marju Kõivupuu
  2013 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Maria Smorževskihh-Smirnova Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия в церковном панегирике Петровской эпохи / Ingerimaa, Eestimaa ja Liivimaa Peeter I ajastu kirikupanegüürikas

Mihhail Lotman
Jelena Pogosjan

  2013 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Klavs Sedlenieks “And Burn Today Whom Yesterday They Fed”: Citizens and State in Montenegro / “Ja kõrbeb täna see, kel eile anti kosutust”: riik ja kodanikud Montenegros Lorenzo Cañás Bottos
  2013 Ajalugu/History Indrek Jets Lahingu maod. Skandinaavia 9.-11. sajandi kunstistiilid Eesti arheoloogilistel leidudel / The Battle Serpents. 9th-11th Century Scandinavian Art Styles on Estonian Archaeological Finds

Kersti Markus
Marika Mägi

  2013 Lingvistika/Linguistics Jelena Kallas Eesti keele sisusõnade süntagmaatilised suhted korpus- ja õppeleksikograafias / Syntagmatic Relationships of Estonian Content Words in Corpus and Pedagogical Lexicography

Asta Õim
Margit Langemets

  2013 Ajalugu/History Einar Värä Kaubandussidemed Soome suurvürstiriigi ja Eesti alade vahel aastail 1809-1865 / Trade Connections Between the Great Duchy of  Finland and Estonia in 1809–1865 Magnus Ilmjärv
  2013 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Ave Mattheus Eesti laste- ja noortekirjanduse genees: küsimusepüstitusi ja uurimisperspektiive / The genesis of Estonian children's and youth literature: raising questions and investigating research perspectives Piret Viires
Reet Krusten
  2013 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Anton Küünal СПЕЦИФИКА ОПЕРНОГО ЛИБРЕТТО КАК ТЕКСТА: НА ПРИМЕРЕ ОПЕР НА БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ (РОССИЯ, ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.) / Ooperilibreto kui teksti eripära: Piibli süžeega ooperite näitel (Venemaa, XIX sajandi teine pool) Irina Belobrovtseva
  2012 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Kadri Semm Milieus in neighbourhood place-making / Miljööd naabruskonna kohaloomes Hannes Palang
  2012 Ajalugu/History Peeter Kaasik Nõukogude Liidu sõjavangipoliitika Teise maailmasõja ajal ja sõjajärgsetel aastatel: sõjavangide kinnipidamissüsteem Eesti näitel ja hinnang sõjavangide kohtlemisele rahvusvahelise õiguse järgi / The USSR's Policy on Prisoners of War During World War II and the Post-War Years: Overview of the detention system using Estonia as an example, and appraisal of the treatment of prisoners of war according to international law Magnus Ilmjärv
  2012 Lingvistika/Linguistics Annika Kilgi Tõlkekeele dünaamika piibli esmaeestinduse käigus: verbi morfosüntaksi areng ja lõplik toimetamisfaas / The Dynamics of Literary Language in the Translating History of the First Estonian Bible: the Development of Verbal Morphosyntax and the Final Editing Phase 

Kristiina Ross
Martin Ehala

  2011 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Maarja Vaino Irratsionaalsuse poeetika A. H. Tammsaare loomingus / The Poetics of Irrationality in A. H. Tammsaare's Work Rein Veidemann
  2011 Lingvistika/Linguistics Heete Sahkai Teine grammatika. Eesti keele teonimede süntaks konstruktsioonipõhises perspektiivis / The Syntax of Estonian Action Nominalizations from the Constructional Perspective Martin Ehala
  2011 Vene filoloogia/Russian Philology Jelena Rudneva “Сказание о черноризском чине“ Кирилла Туровского: опыт лингвотекстологического исследования / Kirill Turovski „Lugu munga olemusest“: lingvistilis-tekstoloogiline analüüs” Svetlana Turovskaja
Natalja Netsunajeva
  2011 Kultuuriajalugu/History of Culture Tõnis Liibek Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895 / Estonian Photography, 1839-1895 Raimo Pullat
  2011 Ajalugu/History Marek Tamm Liivimaa leiutamine: Ida-Baltikumi religioosne ja geograafiline kujutamine 13. sajandi esimesel poolel“ / “Inventing Livonia: Religious and Geographical Representations of the Eastern Baltic Region in Early Thirteenth Century Jüri Kivimäe
  2011 Ajalugu/History Andres Adamson Hertsog Magnus ja tema "Liivimaa kuningriik" / Duke Magnus and His “Livonian Kingdom”  
  2010 Kultuuride uuringud/Studies of Cultures Krista Aru Eesti toimetajakeskne ajakirjandus kodanikuühiskonna kujundaja ja omakultuuri kandjana ajalehe Postimees (1886–1935) näitel / Editor-centred Estonian Journalism as a Developer of a Civil Society and a Carrier of the Estonian National Culture, Based on the Newspaper Postimees (1886–1935) Rein Veidemann
  2010 Filosoofia/Philosophy Leo Luks Ei kogemine nihilismi mõtlemises filosoofia ja kirjanduse ühtesulamisel / The Experience of the Not in Nihilist Thought in the Fusion of Philosophy and Literature

Tõnu Viik
Arne Merilai

  2010 Kultuuriajalugu/History of Culture Merle Talvik Ajakirjagraafika 1930. aastate Eestis: stereotüübid ja ideoloogia / Magazine Graphics in Estonia in the 1930s: Stereotypes and Ideology Heie Treier
Kaalu Kirme
  2010 Lingvistika/Linguistics Ene Alas The English Language National Examination Validity Defined by its Oral Proficiency Interview Interlocutor Behaviour / Suulise keelepädevustesti eksamineerija inglise keele riigieksami valiidsuse määrajana

Suliko Liiv

 

Sotsiaalteadused/Social Sciences

Aasta
Õppekava
Autor
Pealkiri
Juhendaja
2024 Kasvatusteadused/Educational Sciences Liudmila Zaichenko Teachers Agency Through the Morphogenetic Lens: The Case of Russian-medium Schools in Estonia / Õpetajate tegevusvõimekus läbi morfogeneesi prisma: Eesti Vene õppekeelega koolide juhtum

Krista Loogma

Merli Ümarik

2023 Kasvatusteadused/Educational Sciences Õnne Uus The role of executive functions in school students' self-directed learning / Täidesaatvate funktsioonide roll kooliõpilaste enesejuhitud õppimisel

Timo Tobias Ley

Terje Väljataga

2023 Kasvatusteadused/Educational Sciences Piret Oppi Teacher leadership – supporting teachers’ collaborative learning in Estonian schools / Õpetaja kui eestvedaja – õpetajate koostöise õppimise toetamiseks Eesti koolides Eve Eisenschmidt
2023 Kasvatusteadused/Educational Sciences Reet Kasepalu Supporting Teachers During Collaborative Learning Using Mirroring and Guiding Dashboards to Enhance Teacher Withitness / Koostööpõhise õppimise ajal õpetajate toetamine kasutades õpianalüütika peegeldavat ja suunavat töölauda õpetaja teadvustatud sekkumise suurendamiseks

Timo Tobias Ley

Luis Pablo Prieto Santos

2023 Kasvatusteadused/Educational Sciences Rina Ronkainen Purposeful Teachers in Finland and Estonia / Tähendusliku ja pikaajalise sihiga õpetajad Soomes ja Eestis

Eve Eisenschmidt

Kirsi Tirri

Elina Kuusisto

2023 Sotsioloogia/Sociology Seth Amofah Emerging development cooperation for poverty alleviation: a study of an Estonian NGO in Ghana / Arenev arengukoostöö vaesuse leevendamiseks: Eesti ja Ghana koostööprojektide uuring Triin Roosalu
2023 Kasvatusteadused/Educational Sciences Tiina Peterson Preschool teachers’ professionalism from Estonian, Finnish, Swedish and Hungarian point of view in the European context / Koolieelsete lasteasutuste õpetajate professionaalsus Euroopa kontekstis Eesti, Soome, Rootsi ja Ungari vaatenurgast

Marika Veisson

Eeva Hujala

2023 Kasvatusteadused/Educational Sciences Anne-Mai Näkk Primary school teachers’ classroom practices and work motivation as related to students’ learning engagement / Klassiõpetajate juhendamispraktikate ja töömotivatsiooni seos õpilaste õppimisse kaasatusega Inge Timoštšuk
2022 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Ott Lumi Eesti demokraatlike institutsioonide jätkusuutlikkuse allikad ja võimalikud kriisifaktorid- tõlgendused järeldemokraatia ja institutsionalismi teooriate prisma läbi / Sources of sustainability of estonian democratic institutions and possible crisis factors– interpretations through the prism of theories of post-democracy and institutionalism

Georg Sootla

Leif Kalev

2022 Kasvatusteadused/Educational Sciences Mare Sadam Ühiskonna väärtuste murdumine Eesti õpetajate tööelu narratiivides: eluajalooline uurimus / Refraction of Societal values in the Estonian teachers’ work life narratives: a life history research

Larissa Jõgi

Rain Mikser

2022 Kasvatusteadused/Educational Sciences Kristel Kotkas The meaning of teaching and learning for Estonian clinical nurses after the curriculum reform / Õpetamise ja õppimise tähendus Eesti õenduspraktikas peale õppekavareformi

Larissa Jõgi

Anja Sinikka Heikkinen

2022 Psühholoogia/Psychology Kristel Kiens Applying sport psychology in Estonia: holistic ecological perspective in understanding dual career development and applying acceptance-based approaches when working with student-athletes / Spordipsühholoogia rakendamine Eestis: Terviklik ökoloogiline lähenemine kahese karjääri arendamise mõistmisele ning aktsepteerimisel põhinevate lähenemiste rakendamine õppursportlastega koostöös

Eve Kikas

Carsten Hvid Larsen

2022 Sotsiaaltöö/Social Work Muhammed Abdulai Mobility and Cross-Cultural Interactions of Sub-Saharan African Students in Estonia and Denmark / Sahara-taguse Aafrika tudengid Eestis ja Taanis: õpiränne ja kultuuridevahelised kontaktid

Triin Roosalu

Brady Wagoner

2022 Sotsiaaltöö/Social Work Koidu Saia Interprofessional collaboration in social rehabilitation service for dually involved children in Estonia / Erialadevaheline koostöö lastekaitse- ja justiitssüsteemi hõlmatud laste sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse näitel Eestis

Karmen Toros

Lauri Leppik

2022 Kasvatusteadused/Educational Sciences Ruta Petkute The Instrumentalisation of Academic Lifeworlds, Knowledge, and Education: Lithuanian Academics’ Responses to the European Higher Education Policy of Curriculum Restructuring / Akadeemilise elu, teadmise ja hariduse instrumentaliseerimine: Leedu akadeemikute reageeringud Euroopa kõrghariduspoliitikale õppekavade ümberkujundamise osas

Ivor Goodson

Tero Henrik Autio

Rain Mikser

2022 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Kate-Riin Kont Possibilities to implement cost accounting in the evaluation of library work processes / Kuluarvestuse rakendamise võimalused raamatukogutöö protsesside hindamisel Sirje Virkus
2022 Sotsiaaltöö/Social Work Merle Varik Empowering Informal Caregivers of People with Dementia Through Support Groups: A Participatory Action Research Study / Dementsusega inimeste omastehooldajate võimestamine tugigruppide abil – osalustegevusuuring

Marju Medar

Kai Saks

2022 Sotsioloogia/Sociology Eve-Liis Roosmaa Adult education and training: a comparative perspective of participation patterns across Europe

Ellu Saar

Rein Vöörmann

2021 Kasvatusteadused/Educational Sciences Kati Vinter

Academic Burnout Among Middle-School Students in Estonia: An Exploration of Coping Mechanisms / Eesti põhikooliõpilaste akadeemiline läbipõlemine: toimetulekumehhanismide analüüs

Grete Arro

Paul Christian Seitlinger

2021 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Liia Lauri Information Culture and Coping with Information Overload: The Case of Estonian Higher Education Institutions / Infokultuur ja toimetulek info üleküllusega Eesti kõrgkoolide näitel

Sirje Virkus

Mati Heidmets

2021 Sotsioloogia/Sociology Karin Streimann Preventing Mental Health Problems in Elementary Schools: Effectiveness of a Universal Classroom-Based Preventive Intervention (PAX GBG) in Estonia / Vaimse tervise probleemide ennetus algkoolides: universaalse klassis elluviidava ennetava sekkumise (VEPA Käitumisoskuste Mäng) tulemuslikkus Eestis

Merike Sisask

Karmen Toros

2021 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Carlos Ivan Vargas Alvarez del Castillo Actor-Network Theory as a Theoretical and Methodological Resource for the Analysis of e-Government Projects: The cases of e-Estonia and e-Residency / 
Actor Network Theory kui teoreetiline ja metodoloogiline raamistik e-valitsemise projektide uurimiseks: e-Eesti ja e-residentsuse juhtumid
Anu Toots
2021 Kasvatusteadused/Educational Sciences Marika Ratnik Kunstide rakendamine õpilaste heaolu toetamisel koolis / The use of art in support the well-being of the students at school Eha Rüütel
2021 Kasvatusteadused/Educational Sciences Janika Leoste Adopting and Sustaining Technological Innovations in Teachers’ Classroom Practices – The Case of Integrating Educational Robots into Math Classes / Tehnoloogiliste innovatsioonide adopteerimine ja säilitamine õpetajate klassiruumi praktikates - õpperobotite matemaatikatundi integreerimise näide

Mati Heidmets

Timo Tobias Ley

2021 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Külliki Tafel-Viia Creative Industries and Policy Change: The Cases of European Cities / Loomemajandus ja poliitikamuutus: Euroopa linnade juhtum

Indrek Ibrus

Tarmo Kalvet

2021 Kasvatusteadused/Educational Sciences Tiina Tambaum Teenaged Tutors Facilitating the Acquisition of e-Skills by Older Learners / Teismelised juhendajatena interneti kasutamisoskuste kujundamisel vanemaealiste sihtgrupis Peeter Normak
2021 Sotsioloogia/Sociology Peeter Lusmägi Täiskasvanute liikumisharrastust mõjutavad tegurid ning kehalise aktiivsuse laiendamise võimalused 50-aastaste ja vanemate eestimaalaste seas / Factors influencing exercising among adults and possibilities of expanding leisure-time physical activity among 50-year-old or older residents of Estonia

Mati Heidmets

Ellu Saar

2021 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Benjamin Klasche Dealing with Global Crises: A Processual-Relational Approach to Studying and Governing Wicked Problems / Tegeledes globaalsete kriisidega: protsessuaal-relatsiooniline lähenemine nurjatute probleemide uurimisele ja valitsemisele Peeter Selg
2021 Kasvatusteadused/Educational Sciences Stanislav Nemeržitski Conditions for Creativity in Estonian School: Teachers’ and Students’ Beliefs about Creativity and Creative School Climate / Tingimused loovuse soodustamiseks Eesti koolis: Õpetajate ja õpilaste uskumused loovuse ja loovust soodustava koolikliima kohta

Eda Heinla

Eva Hoff

2021 Sotsiaaltöö/Social Work Ingrid Sindi Discursive practices of child institutional substitute care. Experience from an ethnographic research in SOS Children`s Village Estonia / Laste institutsionaalse asendushoolduse diskursiivsed praktikad: Etnograafial põhinev uuringukogemus SOS Eesti Lastekülas

Karmen Toros

Judit Strömpl

2021 Kasvatusteadused/Educational Sciences Katrin Soika Expanding opportunities on the use of concept mapping as an assessment tool in science education / Expanding opportunities on the use of concept mapping as an assessment tool in science education Priit Reiska
2021 Kasvatusteadused/Educational Sciences Meidi Sirk

Kutseõpetajate muutuv professionaalsus / Vocational teachers’ changing professionality

Krista Loogma
2021 Psühholoogia/Psychology Valdar Tammik Relationships between dominant structure of word meanings and visual figure discrimination / Seos juhtiva mõistete struktuuri ja visuaalse objektituvastuse vahel Aaro Toomela
2020 Sotsiaaltöö/Social Work Kersti Kriisk Intergovernmental Relations and Territorial Disparities in Access to Local Social Policy Measures: The Case of Estonia / Kohalike sotsiaalpoliitiliste meetmete kättesaadavus lähtuvalt valitsemistasandite vahelistest suhetest ja territoriaalsetest eripäradest: Eesti-sisene uuring 

Lauri Leppik

Renate Minas

2020 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Carsten Martin Wulff The Influence of the International Courts on New Human Rights Developments – the Example of the Right to be Forgotten / The Influence of the International Courts on New Human Rights Developments – the Example of the Right to be Forgotten Mart Susi
2020 Kasvatusteadused/Educational Sciences Pärje Ülavere Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ja lastevanemate väärtused ning nende hinnangud väärtuskasvatusele / The values of preschool childcre institutions' educators and parents, and their assessments on values education 

Marika Veisson

Indrek Tart

2020 Demograafia/Demography Mark Gortfelder Fertility modernisation in Estonia: An analysis of individual-level data for women born 1850–1899 / Sündimuse nüüdisajastumine Eestis: 1850–1899 sündinud naiste individuaalandmete analüüs

Allan Puur

Jaak Valge

2020 Sotsioloogia/Sociology Kairit Kall Fighting marginalization with innovation: turn to transnational organizing by private sector trade unions in post-2008 Estonia / Innovatsiooniga marginaliseerituse vastu: hargmaise organiseerimismudeli kasutuselevõtt 2008. aasta majanduskriisijärgse Eesti erasektori ametiühingutes

Triin Roosalu

Nathan Lillie

2020 Kasvatusteadused/Educational Sciences Katrin Karu Üliõpilaste arusaamad õppimisest ülikoolis: andragoogiline vaade / Students' comprehensions of learning at university: the andragogical view Larissa Jõgi
2020 Sotsiaaltöö/Social Work Airi Mitendorf Professional social work narratives in a young, complex neoliberal society / Professionaalsed sotsiaaltöö narratiivid noores, järjest keerulisemas uusliberaalses ühiskonnas

Ellu Saar

Hans van Ewijk

2019 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Madli Vain Troublesome Partnership. The Role of Interests and Complementarities in the EU-India Strategic Partnership in 2004-2015 / Probleemne partnerlus. Huvide ja vastastikuse täiendavuse roll Euroopa Liidu ja India strateegilises partnerluses perioodil 2004-2015

Mika Aaltola

Jyrki Käkönen

2019 Psühholoogia/Psychology Elina Malleus Students’ weather-related knowledge. What supports and impedes its development? / Õpilaste ilmastikualased teadmised ning nende arengut soodustavad ja takistavad tegurid Eve Kikas
2019 Sotsiaaltöö/Social Work Davide Ticchi Slender shadows of youths: A narrative therapy approach to explore life stories about social and self-stigma of chest wall deformities for clinical social work practice / Noorukite kleenukesed varjud: narratiivteraapiline lähenemine elulugude uurimisele rindkere moonutusega seotud sotsiaalse ja enese-stigma kohta rakendamiseks kliinilise sotsiaaltöö praktikas Merike Sisask
2019 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Tanja Dibou Youth policy in Estonia: addressing challenges of joined up working in the context of multilevel governance / Noortepoliitika Eestis: toimetulek ühendatud valitsemise väljakutsetega mitmetasandilise valitsemise kontekstis Anu Toots
2019 Kasvatusteadused/Educational Sciences Elyna Nevski 0-3 aastaste laste digimäng ning selle sotsiaalne vahendamine / Young Childrens (0-3 years old) Digital Play and its Social Mediation 

Andra Siibak

Kristi Vinter-Nemvalts

2019 Sotsioloogia/Sociology Rene Mäe Avades uusi kultuuripoliitilisi rajajooni tänapäeva Eestis: diskursuseteoreetiline vaade

Airi-Alina Allaste

Andreas Ventsel

2019 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Birgit Vallmüür A Theory of Green Police Integrity / Rohelise politseiväärikuse teooria Sanja Kutnjak Ivković 
2019 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Kerly Randlane The Conceptual Underpinnings and Challenges of the Strategies Guiding Tax Compliance Policies / Maksukuulekuse tagamise strateegiate kontseptuaalne taust ning võimalikud väljakutsed

Georg Sootla

Triin Lauri

2019 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics György András Schöpflin Politics, Illusions, Fallacies / Poliitika, illusioonid, eksijäreldused  Peeter Selg 
2019 Kasvatusteadused/Educational Sciences Kaija Kumpas-Lenk Implementation of Outcome-Based Education in Estonian Higher Education: The Design of Learning Outcomes Matters / Väljundipõhise õppe rakendamine Eesti kõrghariduses: õpiväljundite disain on oluline Eve Eisenschmidt
2018 Psühholoogia/Psychology Kristiina Uriko Intrapersonal Culture of Motherhood and Its Shape Factors During the First Year of the Child / Intrapersonaalse emaduse kultuuri kujundamine ja sellega seonduvad faktorid lapse esimesel eluaastal

Jaan Valsiner

Aleksander Pulver

2018 Sotsioloogia/Sociology Martin Aidnik A Study Of Utopia in Zygmunt Bauman`s Social Thought: Humanistic Sociology and Citizen`s Income / Uurimus utoopiast Zygmunt Baumani ühiskondlikus mõtlemises: humanistlik sotsioloogia ja kodanikupalk

Erle Rikmann

Michael Hviid Jacobsen

2018 Sotsiaaltöö/Social Work Karin Hanga

Developing an Initial Social Rehabilitation Needs Assessment Procedure and the Scope of Rehabilitation Services for Persons with Disabilities in Estonia / Puuetega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse eelhindamise ja rehabilitatsiooniteenuste sisu kujundamine Eestis

Lauri Leppik

Diana M. DiNitto

2018 Psühholoogia/Psychology Kaja Mädamürk Developmental Trajectories of Math Skills in Relation to Cognitive and Motivational Factors / Matemaatikaoskuste arenguprofiilid seoses kognitiivsete ja motivatsiooniliste näitajatega

Eve Kikas

Anu Palu

2018 Sotsiaaltöö/Social Work

Lauraliisa Mark

Depressive Feelings and Suicidal Ideation Among Estonian Adolescents and Associations with Selected Risk Behaviours / Eesti noorukite depressiivsed ja suitsidaalsed mõtted ja depressiivsete ning suitsidaalsete mõtete seos valitud riskikäitumistega

Airi Värnik

Merike Sisask

2017 Kasvatusteadused/Educational Sciences Milvi Martina Piir Ajalookasvatus: subjektiivne ajataju, väärtused, metodoloogia / Methodology of a Value-oriented Approach to History Education According to Subjective Perception of Time 

Tiiu Kuurme

Maria Tilk

2017 Kasvatusteadused/Educational Sciences Heiki Haljasorg Ajaloo õppeaine eesti õppekeelega üldhariduskoolide õpetamise plaanis, õppekavades ja aineprogrammides 1874-2016. Ajaloolis-analüütiline käsitlus / Content Dominants of the History Subject in Estonian National Curricula for General Comprehensive Schools in 1874-2016. A Historical-Analytical Overview Urve Läänemets
2017 Kasvatusteadused/Educational Sciences Maire Tuul Lasteaiaõpetajate arusaamad õppekavadest ja laste õppimisest ning hinnang õpetaja pedagoogilisele tegevusele lapsekeskse kasvatuse kontekstis / Preschool teachers' Views on Curricula and Children's Learning and the Assessment of the Teachers' Teaching Activity in the Context of Child-Centred Education Aino Ugaste
2017 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Emilia Barbara Pawłusz In Search of an Estonian Identity: (Formal and Informal) Mechanisms of Identity Construction in Estonia. The Role of Songfestivals, Popular Music and Nation Branding / Eesti identiteedi otsinguil: (formaalsed ja mitteformaalsed) identiteedi konstrueerimise mehhanismid Eestis. Laulupidude, popmuusika ja rahvuseturundamise roll Abel Polese
2017 Demograafia/Demography Anne Herm Living arrangements and mortality of older adults: Evidence from the Belgian population registers at the turn of the 21st century / Eakate leibkonnaseis ja suremus: Belgia rahvastikuregistri andmetel 21. sajandi alguses

Allan Puur
Michel Poulain

2017 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Oleksandra Seliverstova The role of consumer culture in the formation of national identity in the post-Soviet region. Evidence from Estonia and Ukraine /Tarbijakultuuri osa rahvuslikes liikumistes ja postsovetlikus piirkonnas rahvusidentiteedi kujundamisel. Tõendusmaterjal Eesti ja Ukraina näidetel

Raivo Vetik
Airi-Alina Allaste

2017 Sotsioloogia/Sociology Laur Lilleoja The Internal and External Validity of the Theory of Basic Human Values /Alusväärtuste teooria paikapidavus Indrek Tart
2017 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Tõnis Saarts The Sociological Approach in Party System Analysis: The Baltic States in the Central and Eastern European Context / Sotsioloogiline lähenemine erakonnasüsteemide analüüsil: Balti riigid Kesk- ja Ida-Euroopa kontekstis Leif Kalev
2017 Demograafia/Demography Hannaliis Jaadla Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century / Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul

Allan Puur
Martin Klesment

2016 Info- ja kommunikatsiooni-teadused/Information and Communication Science Päivi Tampere Stakeholders as Crisis Communicators - Flow of Communication Power from Organizations to Publics / Sidusrühmad kriisikommunikeerijatena - kommunikatsioonivõimu liikumine organisatsioonidelt huvigruppidele Kaja Tampere
2016 Kasvatusteadused/Educational Sciences Martin Sillaots Creating the Flow: The Gamification of Higher Education Courses / Kulgemise kogemuse tekitamine mängustades kõrgkooli kursusi

Mauri Kaipainen
Kai Pata

2016 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Priit Suve Conceptual Problems in Understanding Changes of the Police in a Complex and Interdependent Task Environment / Politsei kui institutsiooni arengu mõtestamise kontseptuaalsed probleemid keerustuvas vastastiksõltuvas keskkonnas

Georg Sootla
Peeter Selg

2016 Kasvatusteadused/Educational Sciences Anna-Liisa Jõgi The Role of Motivation in Learning Math During Primary School / Motivatsiooni roll algklasside õpilaste matemaatikateadmiste arengus Eve Kikas
Marja-Kristiina Lerkkanen
2016 Kasvatusteadused/Educational Sciences Andry Kikkull Didactic and Organizational Conditions for Forming Students' Applicability of Knowledge Through Integrating Craft and Sciences in Compulsory School / Didaktilised ja organisatoorsed tingimused õpilaste teadmiste praktikasse rakendamise tõhustamiseks tööõpetuse ja reaalainete lõimingu kaudu põhikoolis Leida Talts
2016 Demograafia/Demography Leen Rahnu Partnership Dynamics in Second Half of the 20th Century: Evidence from Estonia and Other GGS Countries of Europe / Koosellumuse dünaamika 20. sajandi teisel poolel: tulemusi Eestist ja teistest GGS-uuringu maadest Euroopas

Allan Puur
Luule Sakkeus

2016 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Matthew Crandall Living in Russia’s Shadow: Small State Strategies to Soft Security Threats / Elades Venemaa varjus: väikeriikide pehmete julgeolekuohtude strateegia Jyrki Käkönen
2016 Kasvatusteadused/Educational Sciences Merilyn Meristo Personal and Contextual Factors Shaping Novice Teachers’ Early Professional Career / Algaja õpetaja karjääri algust kujundavad faktorid

Eve Eisenschmidt
Erika Löfström

2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Mart Soobik Innovative Trends in Technology Education. Teachersʼ and Studentsʼ Assessments of Technology Education in Estonian Basic Schools / Innovaatilised trendid tehnoloogiaõpetuses. Eesti põhikooli õpetajate ja õpilaste hinnangud tehnoloogiaõpetusele Leida Talts
2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Anne Roosipõld Professionaliseerumine ja õppimise muutused kaasaegses ühiskonnas peakoka ameti näitel / Professionalisation and Changes of Learning in Contemporary Society: the Case of Chefs Krista Loogma
2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Maria Erss The Politics of Teacher Autonomy in Estonia, Germany, and Finland / Õpetaja autonoomia poliitika Eestis, Saksamaal ja Soomes

Tero Henrik Autio
Veronika Kalmus

2015 Sotsioloogia/Sociology Kadri Aavik Intersectional Disadvantage and Privilege in the Estonian Labour Market: an Analysis of Work Narratives of Russian-Speaking Women and Estonian Men / Intersektsionaalne marginaliseeritus ja privilegeeritus Eesti tööturul: venekeelsete naisete ja eesti meeste töönarratiivide analüüs Triin Roosalu
Leeni Hansson
Andrew Whelan
Andrea Petö
2015 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Rene Toomse Defending Estonia in Peace and War. Retaining a Small State Near Aggressive Neighbor by Utilizing Unconventional Strategies / Kaitstes Eestit rahus ja sõjas. Väikeriigi julgeoleku tagamisest agressiivse naaberriigi läheduses, kasutades mittekonventsionaalseid strateegiaid Jyrki Käkönen
2015 Info- ja kommunikatsiooni-teadused/Information and Communication Science Juan Daniel Machin Mastromatteo The Mutual Shaping of Social Media, Learning Experiences, and Literacies / Sotsiaalmeedia, õpikogemuste ja kirjaoskuste vastastikune mõju Sirje Virkus
2015 Sotsioloogia/Sociology Meril Ümarik Adopting Reform Policies in Vocational Education and Training: the Case of Post-Soviet Estonia / Kutseharidusreformi poliitikate omaksvõtt postsovetlikus Eestis

Krista Loogma
Mikko Kari Lagerspetz

2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Ene Varik-Maasik Erineva sotsiaalse tagapõhjaga Eesti noorte kirjaoskus / Literacy Skills of Young Adults from Different Social Backgrounds in Estonia Rain Mikser
2015 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Sergei Ivanov Sümboolne võim Eesti etnopoliitikas mitte-eestlaste riigivalitsemises esindatuse näitel / Symbolic Power in the Ethnic Policy of Estonia and the Representation of non-Estonians in the State Governance

Raivo Vetik
Mati Heidmets

2015 Sotsioloogia/Sociology Katrin Tiidenberg Image Sharing, Self-Making and Significant Relationship: Understanding Selfie-Practices / Piltide jagamine, identiteediloome ja tähenduslikud suhted – kuidas mõista selfipraktikaid Airi-Alina Allaste
Nancy Baym
2015 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Triin Lauri Governing the School Choice: from Market Mechanisms to Equity Enabling Configurations / Koolivaliku valitsemine - turuloogikast hariduslikku ebavõrdsust ohjeldavate konfiguratsioonideni

Anu Toots
Kaire Põder

2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Indrek Kaldo University Students’ View of Mathematics in Estonia / Üliõpilaste arvamused matemaatikast ja selle õpetamisest Eestis Priit Reiska
Markku Sakari Hannula
2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Meelis Stamm Kehaehituse ja mänguedukuse terviklik seostatud hindamine võistlustel võrkpallipoistel vanuses 13–15 aastat / Integrated Assessment of Body Build and Proficiency in the Game in Male Volleyballers Aged 13–15 Years

Raini Stamm
Lennart Raudsepp

2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Imbi Henno Loodusteaduste õppimisest ja õpetamisest Eesti koolides rahvusvaheliste võrdlusuuringute taustal / Science Learning and Teaching in Estonian Schools Behind International Comparative Studies

Priit Reiska
Viive-Riina Ruus

2015 Demograafia/Demography Peeter Värnik Mortality from External Causes, Particularly Suicides, in European Countries: Trends, Socio-Demographic Factors and Measurement Issues / Välispõhjustest tingitud suremus Euroopa riikides: trendid, sotsiaaldemograafilised faktorid ja mõõtmisprobleemid Luule Sakkeus
Ian Rockett
2015 Info- ja kommunikatsiooni-teadused/Information and Communication Science Anne Uukkivi Infoteaduse eriala koolituse kaasajastamine kultuuridevahelise kommunikatsiooni kaudu / Modernization of Library and Information Science Education through the Intercultural Communication Sirje Virkus
2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Marit Koit Muusikateadvus, muusikakäitumine ning noortekultuur kui koolinoorte elustiili väljendavad ja kujundavad tegurid / Music-Consciousness, Music-Behaviour and Youth Culture as Expressive and Formative Factors in the Lifestyle of School Youth Airi Liimets
2015 Kasvatusteadused/Educational Sciences Edna Vahter Looking for Possibilities to Improve the Visual Art Teaching in Primary School / Otsides võimalusi kunstiõppe täiustamiseks põhikooli I astmes Katrin Poom-Valickis
Samuel Mathews
2014 Kasvatusteadused/Educational Sciences Merle Kaldjärv Riigieksamikirjandite argumentatsiooni uuring / The Argumentation Research of State Examination Compositions Haldur Õim
2014 Kasvatusteadused/Educational Sciences Katrin Kalamees-Ruubel Eesti keele ja kirjandusõpetuse roll eesti õppekeelega üldhariduskooli õppekavas 1917-2014. Ajaloolis-analüütiline käsitlus / The Role of Estonian and Literature in the Curricula for General Comprehensive Schools (with Instruction in Estonian) in 1917-2014. Historical-Analytical Approach

Leida Talts
Urve Läänemets

2014 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Mari-Liis Jakobson Citizenship in Transformation: Political Agency in the Context of Migrant Transnationalism / Muutuv kodakondsus: poliitilise subjektsuse teisenemine rändelise hargmaisumise kontekstis Rein Ruutsoo
2014 Kasvatusteadused/Educational Sciences Helin Puksand Teismeliste lugemisoskuse mõjutegurid / Impact Factors of Adolescent Reading Literacy Krista Kerge
2014 Kasvatusteadused/Educational Sciences Silvi Suur Õpetajate, direktorite ja lastevanemate hinnangud koostööle koolieelses lasteasutuses / Teacher-Principal-Parent Opinions about Cooperation in a Pre-School Child Care Institution Marika Veisson
2014 Sotsiaaltöö/Social Work Ilona-Evelyn Rannala Dialoogi olulisusest töös riskikäitumisega noortega. Alaealiste komisjonide näitel / About Significance of Dialogue in Work with Risk Behaving Youth: Based on Example of Juvenile Committees

Anne Tiko
Karmen Toros

2014 Sotsiaaltöö/Social Work Jing Wu European Older Adults’ Well-Being and Suicide in the Societal and Family Context / Euroopa vanemaealiste heaolu ja suitsiidi fenomen ühiskonna ja perekonna kontekstis

Airi Värnik
Kairi Kasearu

2013 Sotsiaaltöö/Social Work Ülle Kasepalu Vananemine Eestis: eakate toimetulek ja põlvkondade koostoime / Aging in Estonia: Coping of the Elderly and The Reciprocal Effect of Generations Taimi Tulva
2013 Sotsioloogia/Sociology Maarja Kobin Drinking Culture Among Young Estonian Adults: Perceptions of the 'Limit' and Mechanisms to Stay 'Within-Limits' / Alkoholikultuur noorte täiskasvanute seas Eestis: tajud 'piirist' ja mehhanismid 'piiridesse jäämiseks' Airi-Alina Allaste
Betsy Thom
2013 Kasvatusteadused/Educational Sciences Mart Laanpere Pedagogy-driven Design of Virtual Learning Environments / Pedagoogikast lähtuv virtuaalsete õpikeskkondade arendus Brian Hudson
2013 Kasvatusteadused/Educational Sciences Maiki Udam Meeting State, Market and Academic Concerns: Challenge for External Quality Assurance of Higher Education Institutions. Estonian Case / Riigi, turu ja akadeemilise kogukonna ootused kõrgkoolidele: väljakutse institutsionaalsele välishindamisele. Eesti näide Mati Heidmets
2013 Kasvatusteadused/Educational Sciences Inge Raudsepp Riho Pätsi fenomen eesti muusikapedagoogikas / The Phenomenon of Riho Päts in Estonian Music Pedagogy Maie Vikat
2013 Kasvatusteadused/Educational Sciences Vladimir Tomberg Learning Flow Management and Teacher Control in Online Personal Learning Environments / Õpivoogude haldus ja õpetaja otsustusõigus veebipõhistes personaalsetes õpikeskkondades Peeter Normak
2013 Kasvatusteadused/Educational Sciences Kairit Tammets Learning and knowledge building practices for teachers' professional development in an extended professional community  Kai Pata
2013 Sotsioloogia/Sociology Kristina Lindemann Structural Integration of Young Russian-speakers in Post-Soviet Contexts: Educational Attainment and Transition to the Labour Market / Venekeelsete noorte struktuurne integratsioon postsovetlikes kontekstides: hariduse omandamine ja tööturule sisenemine Ellu Saar
2013 Kasvatusteadused/Educational Sciences Monica Sakk Õpilaste, lapsevanemate ning õpetajate hinnangud õpilase toimetulekule kooli kontekstis eesti ja vene õppekeelega koolide põhikooli II astmes/ Students, Parents, and Teachers' Evaluations of Students' Coping in the School Context at Stage II of Estonian-medium and Russian-medium Basic School Marika Veisson
2013 Kasvatusteadused/Educational Sciences Marit Mõistlik-Tamm Teraapilisest lähenemisest muusikaõpetuses: muusikatund kui heaolu ja elukestva muusikaharrastuse allikas / Therapeutic Approach to Music Education: Music Lesson as a Source for Wellbeing and Lifelong Involvement with Music

Eha Rüütel 
Tiina Selke

2013 Kasvatusteadused/Educational Sciences Vaike Kiik-Salupere Performance Preparation and Coping with Performance Anxiety in the Vocal Pedagogy of Classical Singers / Esinemisteks valmistumine ja esinemisärevusega toimetulek klassikaliste lauljate vokaalpedagoogikas

Jaan Ross
Maie Vikat

2013 Kasvatusteadused/Educational Sciences Tiiu Ernits Muusikaõppekirjandus ja laulmisõpetus saksa õppekeelega koolides Eestis aastatel 1860–1914 / Music Education Literature and Teaching of Singing in Schools with German as the Language of Instruction in Estonia 1860–1914

Airi Liimets 
Maris Kirme

2013 Kasvatusteadused/Educational Sciences Kristi Vinter Digitaalse ekraanimeedia tarbimine 5–7-aastaste laste seas ja selle sotsiaalne vahendamine Eestis. Pedagoogiline vaatekoht / Social Mediation of Digital Screen Media Consumption Among 5-7 Year Old Estonian Children: a Pedagogical View

Leida Talts
Veronika Kalmus
Andra Siibak

2012 Sotsioloogia/Sociology Marion Pajumets Post-Socialist Masculinities, Identity Work, and Social Change: An Analysis of Discursive (Re)Constructions of Gender Identity in Novel Social Situations / Postsotsialistlikud maskuliinsused, identiteeditöö ja ühiskondlik muutus: uurimus sooidentiteedi diskursiivsest taastootmisest uudsetes olukordades Leeni Hansson
Jeff Hearn
2012 Psühholoogia/Psychology Kirill Maslov Seeing the Blindness: Body and History in Dialogical Relation / Pimedate nägemine kultuuris: keha ja ajaloo dialoogiline suhe Jaan Valsiner
2012 Sotsioloogia/Sociology Triin Roosalu Taking Care of Children and Work in Estonian Society: Running Out of Post-Socialist Time? / Kuidas hoitakse Eestis lapsi ja töid: ikka veel hädas postsotsialistliku ajaga? Ellu Saar
2012 Sotsiaaltöö/Social Work Andriy Yur'yev Dimension-Specific Impact of Social Exclusion on Suicide Mortality in Europe / Sotsiaalse tõrjutuse dimensiooni-spetsiifiline mõju suitsiidisuremusele Euroopas

Airi Värnik
Lauri Leppik

2011 Sotsiaaltöö/Social Work Karmen Toros Assessment of Child Well-Being: Child Protection Practice in Estonia / Lapse heaolu hindamisest Eesti lastekaitsetöö praktikas Taimi Tulva
Michael C. LaSala
2011 Kasvatusteadused/Educational Sciences Tuire Jankko Vuoden 2004 perusopetuksen tavoitteiden määrittyminen hallinnon tapahtumaketjussa Suomessa vuosina 1993–2004. Tavoitteiden arvosisältö ja ymmärrettävyys / Põhiõppe eesmärkide määratlemine 2004. aastal haldustegevuste sündmuste ahelas aastatel 1993–2004 Soomes. Eesmärkide väärtussisu ja mõistetavus Seppo Saari
2011 Sotsioloogia/Sociology Margarita Kazjulja Social Network and Education as Resources for Agency Formation on the Estonian Post-Socialist Labour Market / Sotsiaalne võrgustik ja haridus kui ressursid agentsuse kujunemiseks post-sotsialistliku Eesti tööturul Ellu Saar
2011 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Peeter Selg An Outline for a Theory of Political Semiotics/ Visand poliitilise semiootika teooriale Rein Ruutsoo
Risto Kalevi Heiskala
2011 Kasvatusteadused/Educational Sciences Jarkko Vilkkilä Curriculum, Capitalism, and Cognitive Science: a History of the Present/ Õppekava, kapitalism ja kognitiivsed teaduslikud uuringud: tänapäeva ajalugu Tero Henrik Autio
2011 Kasvatusteadused/Educational Sciences Inge Timoštšuk Õpetajaks õppivate üliõpilaste kutseidentiteet / Student Teacher’s Professional Identity Aino Ugaste
2011 Riigi- ja poliitikateadused/Government and Politics Gerli Nimmerfeldt Identificational Integration: Conceptualisation and Operationalisation on the Example of Second Generation Russians in Estonia / Identiteedilise integratsiooni mõtestamine ja mõõtmine teise põlvkonna Eesti venelaste näitel Raivo Vetik
2011 Psühholoogia/Psychology Eva-Maria Kangro Manifestation of Impulsive Behaviour: The Role of Contextual Demands and Reflective Competence / Situatsioonitingimuste ja enesereflektsioonitaseme roll impulsiivsuse avaldumisel Aleksander Pulver
2011 Sotsioloogia/Sociology Raili Nugin Coming of Age in Transition: Some Self-Reflexive Social Portraits of the 1970s Cohort / Kasvamine pöördeajal: mõned 1970tel sündinute sotsiaalsed portreed Aili Aarelaid
Tarja Tolonen
2011 Riigi- ja poliitikateaadused/Government and Politics Janika Bachmann Sustainability of the Japanese Retirement System in the Context of Pension Age Population Labour Force Participation / Jaapani pensionisüsteemi jätkusuutlikkus pensioniealise elanikkonna tööjõus osalemise kontekstis Anu Toots
2011 Sotsioloogia/Sociology Merike Sisask The Social Construction and Subjective Meaning of Attempted Suicide / Suitsiidikatse sotsiaalne konstruktsioon ja subjektiivne tähendus

Airi Värnik
Mikko Kari Lagerspetz

2011 Kasvatusteadused/Educational Sciences Tiia Õun Koolieelse lasteasutuse kvaliteet lapsekeskse kasvatuse aspektist / The Quality of Preschool from the Aspect of Child-centered Education Aino Ugaste
2010 Demograafia/Demography Martin Klesment Fertility Development in Estonia During the Second Half of the XX Century: The Economic Context and its Implications / Eesti sündimusareng XX sajandi teisel poolel: majanduslik taust ja selle mõju

Allan Puur
Jaak Valge

2010 Kasvatusteadused/Educational Sciences Katrin Aava Eesti haridusdiskursuse analüüs / The Analysis of Estonian Educational Discourse Martin Ehala
2010 Kasvatusteadused/Educational Sciences Airi Kukk Õppekava eesmärkide saavutamine üleminekul lasteasutusest kooli ning I kooliastmes õpetajate hinnanguil/ / Meeting the Objectives of the Curriculum in the Transfer from a Pre- School Institution into School and at the First Stage at School According to the Assessments of Teachers Leida Talts
2010 Sotsiaaltöö/Social Work Anu Leppiman Argielamusi. Laagri- ja elamuspõhine argipäevade pereteenus sotsiaalse kogemuse tootjana / Arjen elämyksiä – Leiri- ja elämyspohjanein Arkipäivät-perhepalvelu sosiaalisen kokemuksen tuottajana Taimi Tulva
Anneli Pohjola
Soili Keskinen
2010 Kasvatusteadused/Educational Sciences Janne Pukk Kõrghariduse kvaliteet ja kvaliteedimõjurid / Quality of Higher Education and the Factors Affecting the Quality of Higher Education

Mati Heidmets
Hasso Kukemelk

2010 Sotsioloogia/Sociology Liis Ojamäe Making Choices in the Housing Market: Social Construction of Housing Value. The Case of New Suburban Housing / Valikute kujunemine eluasemeturul: eluaseme väärtuse sotsiaalne konstrueerimine. Eeslinna uuselamupiirkonna näitel Katrin Paadam

Loodusteadused/Natural Sciences

Aasta
Õppekava
Autor
Pealkiri
Juhendaja
2024 Füüsika/Physics Siim Tõkke Damage generation and development on plasma irradiated dual-phase tungsten materials / Kahjustuste teke ja areng plasmakiiritatud kahe faasilistes volfram-materjalides Tõnu Laas
2023 Füüsika/Physics Merike Martsepp Multifractal Analysis of Materials Irradiated by High-temperature Plasma/Kõrgetemperatuurilise plasmaga kiiritatud materjalide multifraktaalanalüüs

Tõnu Laas

Katrin Laas

2023 Füüsika/Physics David Navidad Maeso Finite-range competition and natural selection in dispersal-structured populations / Piiratud ulatusega konkurents ja looduslik valik mitmekesise liikuvusega populatsioonides

Els Heinsalu

Marco Patriarca

2023 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Kadri Mettis Designing and Implementing Meaningful Mobile Outdoor Learning in Science Education / Mõtestatud mobiilse õuesõppe tegevuste loomine ja rakendamine loodusteaduslikes ainetes Terje Väljataga
2023 Analüütiline biokeemia/Analytical Biochemistry Helene Tigro Interactions of BRICHOS domains with cells and proteins / BRICHOS domeeni interaktsioonid rakkudega ja teiste valkudega

Jan Johansson

Ruin Moaddel

2023 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Linda Helene Sillat A Trade-off Model for Evidence-informed Decision-making to Support Educators' Digital Competence Assessment / Kompromissimudel haridustöötajate digipädevuse tõenduspõhise hindamise toetamiseks

Kairit Tammets

Mart Laanpere

2023 Analüütiline biokeemia/Analytical Biochemistry Md Musa Howlader Algal polysaccharide degrading enzymes from marine bacteria / Vetikapolüsahhariide lagundavad ensüümid merebakteritest Rando Tuvikene
2023 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Merike Saar Supporting systematic data use in teacher inquiry with teaching and learning analytics / Uuriva õpetaja süsteemse andmekasutuse toetamine õppe- ja õpianalüütika abil

Maria Jesus Rodriguez Triana

Luis Pablo Prieto Santos

Mart Laanpere

2023 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Shashi Kant Shankar CIMLA: a Data Infrastructure to Support the Development of Context-Aware and Reusable Multimodal Learning Analytics Solutions / CIMLA: kontekstiteadlike ja korduskasutatavate multimodaalsete õpianalüütiliste lahenduste arendamist toetav andmetaristu

Luis Pablo Prieto Santos

Maria Jesus Rodriguez Triana

Adolfo Ruiz-Calleja

2023 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Ighoyota Ben Ajenaghughrure Towards enabling human-computer symbiosis through trust: empirical guidelines for developing psychophysiological models to assess users' trust in real time / Inimese ja arvuti vahelise sümbioosi võimaldamine usalduse põhjal: empiirilised juhised psühhofüsioloogiliste mudelite arendamiseks, et hinnata kasutajate usaldust reaalajas

Sonia Claudia da Costa Sousa

David Jose Ribeiro Lamas

2022 Ökoloogia/Ecology Oliver Koit Surface Water and Groundwater Interaction in Shallow Karst Aquifers of Lower Estonia / Pinna- ja põhjavee vastastikmõju Madal-Eesti maapinnalähedastes karstunud põhjaveekihtides

Jaanus Terasmaa

Andres Marandi

2021 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Gerti Pishtari Aligning Learning Design and Analytics in Mobile Learning / Õpidisaini ja analüütika ühitamine mobiilses õppes

Maria Jesus Rodriguez Triana

Terje Väljataga

2021 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Joanna Agata Rutkowska Actionable service design deliverables. Supporting service designers in empowering their business clients / Teenusedisaini tegutsemisvõimelised tulemused - teenusedisainerite toetamine äriklientide arenguvõime tagamisel

David Lamas

Froukje Sleeswijk Visser

2021 Füüsika/Physics Jana Paju Generation and Development of Damage of Plasma Irradiated Tungsten Materials due to Synergistic Effects / Sünergiline kahjustuste teke ja areng plasmakiiritatud volfram-materjalides Tõnu Laas
2021 Ökoloogia/Ecology Anna-Helena Purre Carbon dioxide dynamics and recovery of vegetation on restored peatlands / Süsinikdioksiidi voogude dünaamika ja taimkatte taastulek taastuvatel turbaaladel Mati Ilomets
2021 Ökoloogia/Ecology Madis Põdra Expansion of alien American mink, Neovison vison, and translocation of captive-bred European mink, Mustela lutreola: assessing impact on the native species' conservation / Mingi (Neovison vison) leviku ja euroopa naaritsa (Mustela lutreola) loodusesse taasasustamise mõju loodusliku liigi kaitsele

Tiit Maran

Tiiu Koff

2021 Analüütiline biokeemia/Analytical Biochemistry Helen Poska In vitro and in vivo studies of molecular chaperone activity against fibrillar and non-fibrillar protein aggregation / Molekulaarse šaperoni aktiivsus valgu agregatsioonis in vitro ja in vivo

Jan Johansson

Jenny Presto

2020 Ökoloogia/Ecology Martin Küttim Ecophysiology of Boreal Mire Mosses – Effects of Winter Conditions and Consequences of Climate Change / Talviste keskkonnatingimuste ja kliimamuutuste mõju boreaalsete soosammalde ökofüsioloogiale

Mati Ilomets

Anna Maria Laine-Petäjäkangas

2020 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Siddharth Nakul Gulati Developing a scale to measure human computer trust / Inimese-arvuti vahelise usalduse mõõtmise skaala arendamine

David Jose Ribeiro Lamas

Sonia Claudia da Costa Sousa

2020 Tervisekäitumine ja heaolu /Health Behaviour and Wellbeing Indren Rannama Musculoskeletal function and bilateral asymmetry of young male road cyclists in association with cycling performance / Noorte meessoost maanteejalgratturite tugiliikumisaparaadi funktsionaalne seisund ja kehapoolte vaheline asümmeetria ning nende seos rattasõidu sooritusvõimega Kristjan Port
2020 Analüütiline biokeemia/Analytical Biochemistry Mihkel Saluri Beneficial macromolecules from red algae of the Baltic Sea: characterisation, spatio-temporal variations and potential applications / Kasulikud makromolekulid Läänemere punavetikatest: karakteriseerimine, ajalis-ruumiline varieeruvus ja potentsiaalsed rakendused

Rando Tuvikene

Tiina Paalme

2020 Füüsika/Physics Sander Paekivi Influence of memory on the spike generation for diffusion models of neurons / Mälu mõju närviimplusside genereerimisele neuronite difusioon-mudelites

Romi Mankin

Astrid Rekker

2020 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Maka Eradze Learning Interactions Across Spaces: a Framework for Contextualised Multimodal Observations / Õpianalüütika laiendatud õpiruumis: kontekstualiseeritud multimodaalsete tunnivaatluste mudel

Mart Laanpere

María Jesús Rodríguez-Triana

2020 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Eka Jeladze Schools’ development into smart, digitally enhanced learning ecosystems / Kooli kujunemine digitaalseks ökosüsteemiks Kai Pata
2020 Ökoloogia/Ecology Piret Vacht Diatoms and oribatid mites as bioindicators under different anthropogenic disturbances / Sarvlestad ja ränivetikad bioindikaatoritena erineva inimmõju tingimustes

Tiiu Koff

Annely Kuu

2019 Ökoloogia/Ecology Annika Mikomägi Sedimentary pigments and stable isotopes as tools for lake eutrophication reconstructions / Settepigmentide ja stabiilsete isotoopide kasutusvõimalused järvede antropogeense eutrofeerumise rekonstrueerimisel

Tiiu Koff

Tõnu Martma

Ilmar Tõnno

2019 Ökoloogia/Ecology Agnes Anderson Development of aeolian coastal dune landscapes in changing climate and under human influence in Estonia / Luiteliste rannikumaastike areng muutuvas kliimas ja inimmõju taustal Eestis

Tiiu Koff

Hannes Tõnisson

2019 Ökoloogia/Ecology Johanna-Iisebel Järvelill Mineralogy and Radioactivity of Estonian Coastal Deposits / Eesti rannikusetete mineraloogia ja radioaktiivsus Anto Raukas
2018 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies

S. Hassan Adelyar

Secure Agile Agent-oriented Software Development / Turvaline ja agiilne agiendipõhine tarkvaraarendus

Alexander Horst Norta

2018 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Karima Qayumi A New Design Approach for Multi-Agent Based Business Intelligence Generation / Uuenduslik disainilähenemine multiagentidel baseeruvaks ärianalüüsi genereerimiseks

Alexander Horst Norta

Timo Tobias Ley

2018 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies James Sunney Quaicoe The Challenges of ICT Implementation into Teaching and Learning in Ghanaian Basic Schools / Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate integreerimine õpetamisse ja õppimisse Ghana põhikoolides Kai Pata
2018 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Mati Mõttus Aesthetics in Interaction Design / Esteetika interaktsioonidisainis David Lamas
2018 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Mohammad Tariq Meeran Approaches for Improving Voice Over Internet Protocol Quality of Service in Wireless Mesh Networks Yannick Le Moullec
2018 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Mohammad Hadi Hedayati Ontology-Driven Reference Model for the Vocational ICT Curriculum Development / Ontoloogiapõhine etalonmudel info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kutseõppekava arendamiseks Mart Laanpere
2018 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Mohammad Salim Saay A Reference Architecture for a National e-Learning Infrastructure / Riikliku e-õppe infrastruktuuri referentsarhitektuur Alexander Norta
2018 Ökoloogia/Ecology Kadri Vilumaa Formation and evolution of coastal plains with ridge-swale systems in Estonia / Vallistikega rannikumaastike kujunemine ja areng Eestis Are Kont
2018 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Abiodun Afolayan Ogunyemi HCI Practice Uptake in Software Development Companies: Improving Through Process Self-assessment / HCI praktikate täiustamine tarkvaraarenduse ettevõtetes läbi protsessi enesehindamise David Lamas
2018 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Ilja Šmorgun Pattern Library for Supporting the Design of Distributed User Interfaces / Hajutatud kasutajaliideste disaini toetav mustrikogu David Lamas
2018 Ökoloogia/Ecology Marko Vainu Groundwater-surface Water Interactions in Closed-basin Lakes: the Example from Kurtna Lake District in Estonia / Põhjavee-pinnavee vastastikmõju umbjärvedes Kurtna järvestiku näitel Jaanus Terasmaa
2017 Analüütiline biokeemia/Analytical Biochemistry Tiina Titma Cytotoxicity of Metal-based Nanoparticles in Epithelial Barrier Models / Metalliliste nanoosakeste tsütotoksiline toime epiteelbarjääri mudelitele

Ruth Shimmo

Anne Kahru
Jüri Siigur

2017 Analüütiline biokeemia/Analytical Biochemistry Kaia-Liisa Habicht Development of bioaffinity chromatography columns for studying transmembrane proteins of different biological membranes / Transmembraansete valkude afiinsuskromatograafiline analüüs bioloogilistes membraanides Ruin Moaddel
Ruth Shimmo
Irving W. Wainer
2017 Infoühiskonna tehnoloogiad/Information Society Technologies Birgy Lorenz A Digital Safety Model for Understanding Teenager Internet User's Concerns / Digitaalse ohutuse mudel mõistmaks teismelise internetikasutaja vajadusi Kaido Kikkas
2016 Ökoloogia/Ecology Krista Saarik Radon Emission from the Estonian Quaternary Cover (Radooniemissioonid Eesti pinnakattest) Anto Raukas
2016 Analüütiline biokeemia/Analytical Biochemistry Kristin Part The Role of LPS-induced Inflammation and Amyloid β25-35-mediated Iron Regulation in Microglial BV-2 cells / LPS poolt indutseeritud põletiku ja amüloid β25-35 vahendatud raua regulatsiooni roll mikrogliia BV-2 rakkudes

Tiit Land
Ruth Shimmo

2015 Analüütiline biokeemia/Analytical Biochemistry Margit Kaldmäe Biomarkers for Cardiovascular Disease in Estonian Adults / Südame-veresoonkonna haiguste biokeemilised riskifaktorid Eesti elanikel

Tiit Land
Margus Viigimaa
Margus Annuk

2015 Füüsika/Physics Neeme Lumi Colored-Noise-Induced Transitions in Non-Linear Population Growth Models / Värvilise müra indutseeritud üleminekud mittelineaarsetes populatsiooni kasvumudelites

Romi Mankin
Astrid Rekker

2015 Füüsika/Physics Tarmo Metsmägi Operators with the Variation Detracting Property and the Order of Approximation in Variation / Variatsiooni mittekasvatamise omadusega operaatorid ja lähendamise kiirused variatsiooni järgi Andi Kivinukk
2014 Ökoloogia/Ecology Priit Kersen Red Seaweeds Furcellaria lumbricalis and Coccotylus truncatus: Community Structure, Dynamics and Growth in the Northern Baltic Sea / Punavetikate Furcellaria lumbricalis ja Coccotylus truncatus koosluse struktuur, dünaamika ning kasv Läänemere põhjaosas

Henn Kukk
Georg Martin

2013 Analüütiline biokeemia/Analytical Biochemistry Kert Martma Study of Biological Membranes and Their Components by Capillary Electrophoretic and Mass Spectrometric Methods / Bioloogiliste membraanide ja nende komponentide uurimine kapillaarelektroforeetiliste ning mass-spektromeetriliste meetoditega

Ruth Shimmo
Tiit Land

2013 Füüsika/Physics Veroonika Shirokova Improvement of the Radiation Resistance of Tungsten Against the Impact of High-temperature Plasma by Doping with Lanthanum Oxide / Kõrgetemperatuurilise plasmaga mõjutatava volframi kiirguskindluse suurendamine legeerimisel lantaanoksiidiga Tõnu Laas
2012 Füüsika/Physics Katrin Laas Stochastic Resonance in Harmonic and Fractional Oscillators / Stohhastiline resonants harmoonilises ja murrulise tuletisega ostsillaatoris Romi Mankin
2012 Ökoloogia/Ecology Tuuli Kauer Estimation of the Underwater Light Field and Phytoplankton Primary Production in Different Estonian Lakes / Veealuse valgusvälja ja fütoplanktoni primaarproduktsiooni 

Helgi Arst
Tiiu Koff

2012 Ökoloogia/Ecology Galina Kapanen Phosphorus in the Bottom Sediments of the Large Shallow Lake Peipsi: Environmental Factors and Anthropogenic Impact on the Lake Ecosystem / Fosfori jaotus Peipsi järve põhjasetetes: keskkonnategurite ja inimmõju järve ökosüsteemile

Jaan-Mati Punning
Jaanus Terasmaa

2012 Füüsika/Physics Anna Šeletski Comparison of Summability Methods by Summability Fields, Speeds of Convergence and Statistical Convergence in a Riesz-Type Family / Summeerimismenetluste võrdlus  Anne Tali
2012 Füüsika/Physics Natalja Timohhina Molecular System Bioenergetics of the Heart Cells: Mitochondrial Interactsome / Südamerakkude molekulaarne süsteemne bioenergeetika: mitokondriaalne interaktosoom Tuuli Käämbre
2011 Ökoloogia/Ecology Egert Vandel Formation of Plant Macrofossil Records in Lacustrine Sediments of the Baltic Region and Their Palaeolimnological Implications / Makrojäänuste koosluste moodustumine  Tiiu Koff
2011 Ökoloogia/Ecology Liisa Puusepp Spatio–Temporal Variability of  Diatom  Assemblages in Lake Sediments / Diatomeekoosluste ajalis-ruumilised jaotused järvesetetes

Tiiu Koff
Jan Risberg
Jaan-Mati Punning

2011 Ökoloogia/Ecology Kaja Peterson Drivers of Effectiveness of Environmental Assessment / Keskkonnamõju hindamise tõhusust määravad tegurid Tõnis Põder
2010 Füüsika/Physics Jaanis Priimets Difusiooniteed ühefaasilistes ternaarsetes metallisüsteemides / Diffusion Paths in Single-Phase Ternary Metal Systems Ülo Ugaste
2010 Ökoloogia/Ecology Tiit Vaasma Järvesetete lõimisanalüüs: uurimismeetodid ja rakendamine / Grane-Size Analysis of Lake Sediments: Research Methods and Applications

Jaanus Terasmaa
Jaan-Mati Punning

2010 Ökoloogia/Ecology Erkki Soika Constructive Role of Environmental Noise in Ecological Modelsystems / Keskkonna müra konstruktiivne roll ökoloogilistes mudelsüsteemides Romi Mankin