Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Inglise keele ja kultuuri eriala saab õppida Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride õppekaval, mis võimaldab valida kuue täismahulise peaeriala – inglise, itaalia, hispaania, prantsuse, saksa või soome keele ja kultuuri – vahel. Kõrvalerialana saab õppida arvestatavas mahus mõnda teist enda valitud keelt ja kultuuri või muud TLÜ-s pakutavat kõrvaleriala.

Õppevormi kirjeldus

Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena peamiselt loengute ja seminaride vormis. Lisaks auditoorsele tööle toimub ka projektiõpe, suur roll on iseseisval tööl ja oluliseks toeks on laialt kasutatavad digikeskkonnad ja innovatiivsed õppemeetodid. Bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel läbida erialapraktika ja sooritada bakalaureuseeksam.

Olulised eriala- ja üldaained

Peaeriala ained kinnistavad inglise keele oskust C1-tasemel, suurendades sõnavara, lihvides grammatikat, arendades suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning esinemisoskust. 

Lisaks inglise keele moodulile (inglise keel C1, inglise keele morfoloogia ja süntaks, inglise keele foneetika ja variandid, leksikoloogia ja stilistika, inglise keele ajalugu ja areng, akadeemiline kirjutamine) õpitakse ka ingliskeelsete maade ajalugu, kultuuri ja kirjandust ning tutvutakse olulisemate ühiskondlike suundumustega. Ained Briti kirjandus renessansist tänapäevani, Ameerika kirjandus ja ilukirjandusliku teksti analüüs annavad ülevaate vastavate maade olulisematest kirjanduslikest stiilidest, koolkondadest ja kirjanikest, käsitledes olulisemaid tekste süvitsi ja vastavalt üliõpilaste huvidele.

Õppekavas ette nähtud erialapraktika arendab otseselt tööturule orienteeritud teadmisi ja oskusi tõlkimise, võõrkeelte õpetamise, sõnaraamatute koostamise, turismi, rahvusvahelistes organisatsioonides töötamise ja muude erialaga seotud tegevuste vallas ning pakub võimalust esmaseks kokkupuuteks tööturuga.

Üleülikoolilised ja instituudi üldained (globaalne ajalugu, maailmakirjandus, kriitiline mõtlemine, suured küsimused, maailmavaated ja usundid) annavad üliõpilastele võimaluse tutvuda humanitaarse ja humanistliku mõttega laiemas tähenduses. ELU projekt on suunatud konkreetse probleemi lahendamisele erialadevahelises meeskonnas, toetades projektipõhist meeskonnatöö oskust, mis on tänapäeva tööturul üks olulisemaid oskusi.

Iseseisvat uurimistööd valmistavad ette bakalaureuseseminar ja tihe koostöö õppejõududest juhendajatega.

Kõrvaleriala

Üliõpilase vabalt valitud kõrvaleriala raames saab soome keele ja kultuuri õpinguid siduda teise keele ja kultuuri, ajaloo, riigiteaduste, kultuuriteaduse, digihumanitaariaga või mõne muu Tallinna ülikoolis pakutava erialaga. See annab tudengile võimaluse omandada mitmekülgsed teadmised, mis tulevad kasuks nii edasiõppimisel kui ka ameti leidmisel. 

Tutvu õppekavaga